شرکت دامون

اکچویتور برقی AE تیپ چرخشی

          اکچویتور برقی (عملگر برقی) AE تیپ چرخشی امال (omal)

 

تصویر اکچویتور برقی (عملگر برقی) AE تیپ چرخشی امال (omal)

این اکچویتور برقی (عملگر برقی) در 90 درجه چرخش به صورت آن-آف عمل می کند. رنج گشتاور تولیدی این اکچویتور برقی (عملگر برقی) از 10 تا 1960 نیوتن متر است. ولتاژ تغذیه این اکچویتور برقی (عملگر برقی)   230 Vac (±10%) 50/60 Hz 1Ph است. رنج دمای کاری این اکچویتور برقی (عملگر برقی) بین 25- تا 55+ است. اتصال فلنج این اکچویتور برقی (عملگر برقی) طبق F03 to F14: ISO 5211 است. محافظ ترموستاتیک ریست خودکار در موتور این اکچویتور برقی (عملگر برقی) تعبیه شده است. برای کاربری دستی می توان از اهرم دستی هم استفاده کرد. ماکزیمم نویز کاری این اکچویتور برقی (عملگر برقی) 73 Db است.

ویژگی های اکچویتور برقی (عملگر برقی) AE تیپ چرخشی امال (omal)

مدل AE 10 AE  40 AE  100 AE  200 AE  400 AE  600 AE  1000 AE  1500 AE  2000
گشتاور   Nm 10 39 98* 196 390 590 980 1470 1960
زمان یک سیکل (50 Hz)   sec. 4 15 30 30 30 30 30 45 60
زمان یک سیکل (60 Hz)   sec. 3,3 12,5 25 25 25 25 25 38 50
زمان یک سیکل 24Vdc     sec. ---- 9,5 16 30 ---- ---- ---- ---- ----
توان مصرفی 230Vac 50/60Hz  A 0,4/0,5 0,4/0,5 0,35/0,4 0,55/0,6 0,9/1 1/1,1 1,5/1,6 1,8/1,9 1,9/2
توان مصرفی 115Vac 50/60Hz  A 0,8/0,9 0,8/0,9 0,6/0,7 1,1/1,2 1,9/2 1,9/2 2,9/3 3,4/3,5 3,4/3,5
توان مصرفی 24Vac 50/60Hz    A 1,2/1,3 1,2/1,3 1,7/1,8 2,3/2,4 ---- ---- ---- ---- ----

نقشه الکتریکی اکچویتور برقی (عملگر برقی) AE تیپ چرخشی امال (omal)

 نقشه برقی اکچویتور برقی (عملگر برقی) AE تیپ چرخشی امال (omal) برای جریان ac

 

 

نقشه برقی اکچویتور برقی (عملگر برقی) AE تیپ چرخشی امال (omal) برای جریان dc

سایزبندی اکچویتور برقی (عملگر برقی) AE تیپ چرخشی امال (omal)

نقشه دوبعدی اکچویتور برقی (عملگر برقی) AE تیپ چرخشی امال (omal)

 

مدل AE 10 AE 40 AE 100 AE 200 AE 400 AE 600 AE 1000 AE 1500 AE 2000
a mm. 158,5 158,5 207,5 256,5 256,5 381 381 381 381
b mm. 114,5 114,5 122,5 156,5 156,5 242 242 253,5 253,5
c mm. 119,5 119,5 163,5 185 185 234 234 234 234
d mm. 76 76 110 133,5 133,5 199,5 199,5 199,5 199,5
e mm. 51 51 54,5 62,5 62,5 105 105 105 105
øf mm. ---- ---- 28 36 36 56 56 56 56
g mm. ---- ---- 6 8 8 10 10 10 10
h mm. ---- ---- 16,5 21,3 21,3 31,3 31,3 31,3 31,3
i mm. 1 1 11,5 12 12 8 8 8 8
k mm. 16 16 29 34 34 54 54 54 54
l mm. 12 12 40,5 46 46 62 62 62 62
øm mm. 26 26 35 40 40 65 65 65 65
øp mm. 50 F05* 50 F05* 70 F07 102 F10 102 F10 125 F12 ** 125 F12 ** 140 F14 140 F14
øq mm. 36 F03* 36 F03* 50 F05 70 F07 70 F07 102 F10 ** 102 F10 ** ---- ----
r x prof. depth mm. M5x10* M5x10* M6x10 M8x8 M8x8 M10x20 ** M10x20 ** ---- ----
s x prof. depth mm. M6x12* M6x12* M8x12 M10x16 M10x16 M12x20 ** M12x20 ** M16x25 M16x25
t mm. 80 80 98 135 135 160 160 160 160
u mm. 72 72 86 106 106 140 140 140 140
v mm. 26 26 26 26 26 ---- ---- ---- ----
وزن Kg. 2,7 2,7 4,5 8,5 9 20,5 21,5 22,5 22,5

اکچویتور برقی AM تیپ مودولار چرخشی

اکچویتور برقی (عملگر برقی) AM تیپ مودولار چرخشی امال (omal)

اکچویتور برقی (عملگر برقی) AM تیپ مودولار چرخشی امال (omal)

این اکچویتور برقی (عملگر برقی) در 90 درجه چرخش به صورت آن-آف عمل می کند. رنج گشتاور تولیدی این اکچویتور برقی (عملگر برقی) از 49 تا 1960 نیوتن متر است. ولتاژ تغذیه این اکچویتور برقی (عملگر برقی)   230 Vac (±10%) 50/60 Hz 1Ph است. سیگنال ورودی این اکچویتور برقی (عملگر برقی) 4~20 mA (1~5 Vdc) و سیگنال خروجی 4~20 mA (1~5 Vdc  AM 20) است. رنج دمای کاری این اکچویتور برقی (عملگر برقی) بین 25- تا 55+ است. اتصال فلنج این اکچویتور برقی (عملگر برقی) طبق F03 to F14: ISO 5211 است. محافظ ترموستاتیک ریست خودکار در موتور این اکچویتور برقی (عملگر برقی) تعبیه شده است. برای کاربری دستی می توان از اهرم دستی هم استفاده کرد. ماکزیمم نویز کاری این اکچویتور برقی (عملگر برقی) 73 Db است.

ویژگی های اکچویتور برقی (عملگر برقی) AM تیپ مودولار چرخشی امال (omal)

مدل AM 20 AM 50 AM 100 AM 200 AM 400 AM 500 AM 1000 AM 1500 AM 2000
گشتاور   Nm 20 49 98 196 390 490 980 1470 1960
زمان یک سیکل (50 Hz)   sec. 15 15 30 15 30 15 30 45 60
زمان یک سیکل (60 Hz)   sec. 12,5 12,5 25 12,5 25 12,5 25 38 50
توان مصرفی 230Vac 50/60Hz  A 5-Apr 8-Jul 8-Jul 10-Sep 10-Sep 13/14 13/14 13/14 13/14
توان مصرفی 115Vac 50/60Hz  A 9-Aug 7-Jun 7-Jun 19/20 19/20 25/26 25/26 25/26 25/26
توان مصرفی 24Vac 50/60Hz    A ---- 17/18 17/18 ---- ---- ---- ---- ---- ----

نقشه برقی اکچویتور برقی (عملگر برقی) AM تیپ مودولار چرخشی امال (omal)

 نقشه برقی اکچویتور برقی (عملگر برقی) AM تیپ مودولار چرخشی امال (omal)

سایزبندی اکچویتور برقی (عملگر برقی) AM تیپ مودولار چرخشی امال (omal)

 نقشه دوبعدی اکچویتور برقی (عملگر برقی) AM تیپ مودولار چرخشی امال (omal)

 

مدل AM 20 AM 50 AM 100 AM 200 AM400 AM 500 AM 1000 AM 1500 AM 2000
A mm. 165,8 207,5 207,5 256,5 256,5 381 381 381 381
B mm. 114,5 122,5 122,5 156,5 156,5 242 242 253,5 253,5
C mm. 119,5 163,5 163,5 185 185 234 234 234 234
D mm. 83,3 110 110 133,5 133,5 199,5 199,5 199,5 199,5
E mm. 51 54,5 54,5 62,5 62,5 105 105 105 105
øF mm. --- 28 28 36 36 56 56 56 56
G mm. --- 6 6 8 8 1 10 10 10
H mm. --- 16,5 16,5 21,3 21,3 31,3 31,3 31,3 31,3
I mm. 1 11,5 11,5 12 12 8 8 8 8
K mm. 16 29 29 34 34 54 54 54 54
L mm. 12 40,5 40,5 46 46 62 62 62 62
øM mm. 26 35 35 40 40 65 65 65 65
øP mm. 50 F05 70 F07 70 F07 102 F10 102 F10 125 F12* 125 F12* 140 F14 140 F14
øQ mm. 36 F03 50 F05 50 F05 70 F07 70 F07 102 F10* 102 F10* --- ---
R x depth. mm. M6x12 M6x12 M8x12 M10x16 M10x16 M12x20* M12x20* M16x25 M16x25
S x depth. mm. M5x10 M5x10 M6x10 M8x13 M8x13 M10x20* M10x20* --- ---
T mm. 80 98 98 135 135 160 160 160 160
U mm. 72 86 86 106 106 140 140 140 140
V mm. 40 44 44 44 44 --- --- --- ---
وزن Kg. 3,1 4,5 4,5 8,7 8,7 22,8 22,8 22,8 22,8

اکچویتور برقی EA تیپ چرخشی

اکچویتور برقی (عملگر برقی) EA تیپ چرخشی امال (omal)

 

تصویر اکچویتور برقی (عملگر برقی) EA تیپ چرخشی امال (omal)

این اکچویتور برقی (عملگر برقی) در 90 درجه چرخش به صورت آن-آف عمل می کند اما قابلیت تنظیم بین 20 تا 95 ئرجه را نیز دارد. رنج گشتاور تولیدی این اکچویتور برقی (عملگر برقی) از 35 تا 240 نیوتن متر است. ولتاژ تغذیه این اکچویتور برقی (عملگر برقی) 230 Vac (±10%) 50/60 Hz 1Ph است. رنج دمای کاری این اکچویتور برقی (عملگر برقی) بین 25- تا 60+ است. روتور این اکچویتور برقی (عملگر برقی) بروی یاتاقان سوار است. اتصال فلنج این اکچویتور برقی (عملگر برقی) طبق F03 to F14: ISO 5211 است. محافظ ترموستاتیک ریست خودکار در موتور این اکچویتور برقی (عملگر برقی) تعبیه شده است. برای کاربری دستی می توان از اهرم دستی هم استفاده کرد. ماکزیمم نویز کاری این اکچویتور برقی (عملگر برقی) 70 dB است.

جدول گشتاور اکچویتور برقی (عملگر برقی) EA تیپ چرخشی امال (omal)

مدل EA0035 EA0070 EA0130 EA0240
گشتاور اسمی کاری Nm 35 70 130 240
گشتاور ماکزیمم Nm 45 85 160 280

سایزبندی اکچویتور برقی (عملگر برقی) EA تیپ چرخشی امال omal) )

 نقشه دوبعدی اکچویتور برقی (عملگر برقی) EA تیپ چرخشی امال (omal)


A
B C D E øF øG øH øI øL øM N O P □Q R S T U وزن
EA0035 137 109 132 190 84 70 50 36 M8 M6 M5 70 74 59 14 69 18 26 67.5 3.6
EA0070 137 109 136 190 84 70 50 - - M8 M6 - - 70 74 59 14 69 18 26 67.5 3.8
EA0130 157.5 129.5 160 221.5 93 102 70 50 M10 M8 M6 67.5 90.5 57 17 84 17 31 76 7.2
EA0240 157.5 129.5 163.5 221.5 93 102 70 - - M10 M8 - - 67.5 90.5 57 22 84 17 31 76 7.5

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، خیابان دمشق،

خیابان مظفر، بن بست سروش، پلاک6، واحد3 

تلفن: 86037157-021

         86037159-021

فکس: 43852829-021

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Top of Page