شرکت دامون

 

اکچویتور پنوماتیکی دابل اکتینگ آلومینیومی

اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)

تصویر اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)

 

گشتاور این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) از 8 نیوتن متر تا 8000 نیوتن متر است. فلنج سوار بر این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) بر اساس استاندارد EN ISO 5211 است. این اکچویتور از نوع چرخشی 90 درجه است. گشتاور تولیدی این اکچویتور متناسب با تغذیه هوا است.
شرایط کاری اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (
omal)
دما: در شرایط معمولی این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در دمای 0 تا 80+ درجه سانتیگراد و با هوای خشک در در 20- تا 80+ است. اما ورژن های خاص این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در رنج دمایی بالاتر و پایینتر نیز وجود دارد.
تغذیه هوا: منبغ تغذیه هوای این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) با فشار نرم 6/5 بار و ماکزیمم تا 4/8 بار است.

ویژگی های اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)

شماتیک اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)

1.وجود این نوار در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) که قادر به روغنکاری خود است سبب ایجاد اصطکاک کمتر بین سیلندر و پیستون می­شود. همچنین از چسبیدن آب بند به سیلندر حتی پس از عدم استفاده طولانی جلوگیری می کند.
2.با ساخت بوش و پین این اکچویتور از جنس استیل با سختی بالاتر از
50 HRC مقاومت اکچویتور در برابر نیروهای داخلی افزایش می یابد
3.اصطکاک بین پیستون و اسلوت کمتر می شود
4.اسکاچ یوغ با اصطکاک غلتشی: این اصطکاک غلتشی سبب کاهش اصطکاک بین پیستون و شفت اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) و در نتیجه کاهش سایش این قطعات می شود. همچنین سبب ایجاد گشتاور توانمندی در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) می شود. مزیت دیگر استفاده از این مکانیزم در مقایسه با مکانیزم چرخدنده شانه ای کم حجمتر و کم وزنتر بودن و در نتیجه نیاز به فضای کمتر برای نصب است. همچنین نیاز به هوای مصرفی کمتر و در نتیجه سایز کمپرسور کوچکتری برای تغذیه هوای اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) نیاز است.
5. سیلندر نورد شده: به دلیل سختی کمتر این نوع سیلندر سایش گره های کمتر است.

گشتاور خروجی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)

دیاگرام گشتاور خروجی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)

 

جدول گشتاور خروجی گشتاور خروجی (نیوتن متر) اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)
α° زاویه چرخش بر حسب درجه است

سایز α° 3 bar 4 bar 5 bar 5,6 bar 6 bar 7 bar 8 bar
DA  08 4,3 5,7 7,1 8,0 8,6 10,0 11,4
45° 2,1 2,8 3,6 4,0 4,3 5,0 5,7
90° 4,3 5,7 7,1 8,0 8,6 10,0 11,4
DAN   15 8,0 10,7 13,4 15,0 16,1 18,8 21,4
50° 4,0 5,4 6,7 7,5 8,0 9,4 10,7
90° 6,0 8,1 10,1 11,3 12,1 14,1 16,1
DAN   30 16,1 21,4 26,8 30,0 32,1 37,5 42,9
50° 8,0 10,7 13,4 15,0 16,1 18,8 21,4
90° 12,0 16,1 20,1 22,5 24,1 28,1 32,1
DAN   45 24,0 32,1 40,2 45,0 48,3 56,4 64,2
50° 12,0 16,2 20,1 22,5 24,0 28,2 32,1
90° 18,0 24,3 30,3 34,0 36,3 42,3 48,3
DAN   60 32,1 42,9 53,6 60,0 64,3 75,0 85,7
50° 16,1 21,4 26,8 30,0 32,1 37,5 42,9
90° 24,1 32,1 40,2 45,0 48,2 56,3 64,3
DAN  90 48,0 64,2 80,4 90,0 96,6 112,8 128,4
50° 24,0 32,4 40,2 45,0 48,0 56,4 64,2
90° 36,0 48,6 60,6 68,0 72,6 84,6 96,6
DAN 106 56,8 75,7 94,6 106 113,6 132,5 151,4
50° 28,4 37,9 47,3 53,0 56,8 66,3 75,7
90° 42,9 57,1 71,4 80,0 85,7 100,0 114,3
DAN  120 64,3 85,7 107,1 120,0 128,6 150,0 171,4
50° 32,1 42,9 53,6 60,0 64,3 75,0 85,7
90° 48,2 64,3 80,4 90,0 96,4 112,5 128,6
DAN  180 96,0 128,4 160,8 180,0 193,2 225,6 264,8
50° 48,0 64,8 80,4 90,0 96,0 112,8 128,4
90° 72,0 97,2 121,2 135,0 145,2 169,2 193,2
DAN  240 128,6 171,4 214,3 240,0 257,1 300,0 342,9
50° 64,3 85,7 107,1 120,0 128,6 150,0 171,4
90° 96,4 128,6 160,7 180,0 192,9 225,0 257,1
DAN  360 192,0 256,8 321,6 360,0 386,4 451,2 513,6
50° 96,0 129,6 160,8 180,0 192,0 225,6 264,8
90° 144,0 194,4 242,4 270,0 290,4 338,4 386,4
DAN  480 257,1 342,9 428,6 480,0 514,3 600,0 685,7
50° 128,6 171,4 214,3 240,0 257,1 300,0 342,9
90° 192,9 257,1 321,4 360,0 385,7 450,0 514,3
DAN  720 384,0 513,6 643,2 720,0 772,8 902,4 1027,2
50° 192,0 259,2 321,6 360,0 384,0 451,2 529,6
90° 288,0 388,8 484,8 540,0 580,8 676,8 772,8
DAN  960 514,3 685,7 857,1 960,0 1028,6 1200,0 1371,4
50° 257,1 342,9 428,6 480,0 514,3 600,0 685,7
90° 385,7 514,3 642,9 720,0 771,4 900,0 1028,6
DAN 1440 768,0 1027,2 1286,4 1440,0 1545,6 1804,8 2057,4
50° 384,0 518,4 643,2 720,0 768,0 902,4 1059,2
90° 576,0 777,6 969,9 1080,0 1161,6 1353,6 1545,6
DAN 1920 1028,6 1371,4 1714,3 1920,0 2057,1 2400,0 2742,9
50° 514,3 685,8 857,1 960,0 1028,6 1200,0 1371,4
90° 771,4 1028,6 1285,7 1440,0 1542,9 1800,0 2057,1
DA  2880 1543,0 2057,0 2571,4 2880,0 3085,7 3600,0 4114,3
50° 771,4 1028,6 1285,7 1440,0 1543,0 1800,0 2057,1
90° 1157,0 1543,0 1928,6 2160,0 2314,3 2700,0 3085,7
DA  3840 2050,0 2840,0 3425,0 3840,0 4110,0 4880,0 5485,0
50° 1025,0 1370,0 1710,0 1920,0 2055,0 2400,0 2740,0
90° 1540,0 2055,0 2570,0 2880,0 3085,0 3600,0 4014,0
DA  5760 3085,7 4114,3 5143,0 5760,0 6171,4 7200,0 8228,6
50° 1542,9 2057,0 2571,4 2880,0 3085,7 3600,0 4114,3
90° 2314,3 3085,7 3857,1 4320,0 4628,6 5400,0 6171,4
DA  8000 4285,7 5714,3 7142,9 8000,0 8571,4 10000,0 -
50° 2142,9 2857,1 3571,4 4000,0 4285,7 5000,0 -
90° 3214,3 4285,7 5357,1 6000,0 6428,6 7500,0 -

اکچویتور پنوماتیکی فنر برگشتی آلومینیومی

اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی آلومینیومی امال (omal)

تصویر اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی آلومینیومی امال (omal)

گشتاور این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) از 15 نیوتن متر تا 4000 نیوتن متر است. فلنج سوار بر این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) بر اساس استاندارد EN ISO 5211 است. این اکچویتور از نوع چرخشی 90 درجه است. گشتاور تولیدی برگشتی این اکچویتور تنها به عملکرد فنر و نه تغذیه هوا بستگی دارد.
شرایط کاری اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی آلومینیومی امال (
omal)
دما: در شرایط معمولی این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در دمای 0 تا 80+ درجه سانتیگراد و با هوای خشک در در 20- تا 80+ است. اما ورژن های خاص این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در رنج دمایی بالاتر و پایینتر نیز وجود دارد.
تغذیه هوا: منبغ تغذیه هوای این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) با فشار نرم 6/5 بار و ماکزیمم تا 4/8 بار است.

ویژگی های اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی آلومینیومی امال (omal)

شماتیک اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی آلومینیومی امال (omal)

 

1.وجود این نوار در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) که قادر به روغنکاری خود است سبب ایجاد اصطکاک کمتر بین سیلندر و پیستون می­شود. همچنین از چسبیدن آب بند به سیلندر حتی پس از عدم استفاده طولانی جلوگیری می کند.
2.با ساخت بوش و پین این اکچویتور از جنس استیل با سختی بالاتر از
50 HRC مقاومت اکچویتور در برابر نیروهای داخلی افزایش می یابد
3.اصطکاک بین پیستون و اسلوت کمتر می شود
4.اسکاچ یوغ با اصطکاک غلتشی: این اصطکاک غلتشی سبب کاهش اصطکاک بین پیستون و شفت اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) و در نتیجه کاهش سایش این قطعات می شود. همچنین سبب ایجاد گشتاور توانمندی در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) می شود. مزیت دیگر استفاده از این مکانیزم در مقایسه با مکانیزم چرخدنده شانه ای کم حجمتر و کم وزنتر بودن و در نتیجه نیاز به فضای کمتر برای نصب است. همچنین نیاز به هوای مصرفی کمتر و در نتیجه سایز کمپرسور کوچکتری برای تغذیه هوای اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) نیاز است.
5. سیلندر نورد شده: به دلیل سختی کمتر این نوع سیلندر سایش گره های کمتر است.

گشتاور خروجی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی آلومینیومی امال (omal)

دیاگرام گشتاور خروجی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)

 

جدول گشتاور خروجی گشتاور خروجی (نیوتن متر) اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)
α° زاویه چرخش بر حسب درجه است

سایز α° 2,8 bar - 40 PSI 3,5 bar - 50 PSI 4,2 bar - 60 PSI 5,6 bar - 80 PSI
هوا فنر هوا فنر هوا فنر هوا فنر
SR 15 7,5 5 9,3 6,3 11,3 7,5 15 10
50° 3,7 3,7 4,7 4,7 5,6 5,6 7,5 7,5
90° 5 7,5 6,3 9,3 7,5 11,3 10 15
SR 30 15 10 18,8 12,5 22,5 15 30 20
50° 7,5 7,5 9,4 9,4 11,3 11,3 15 15
90° 10 15 12,5 18,8 15 22,5 20 30
SR 45 22,5 15 28,1 18,8 33,9 22,5 45 30
50° 11,1 11,1 13,9 13,9 16,8 16,8 22,5 22,5
90° 15 22,5 18,8 28,1 22,5 33,9 30 45
SR 60 30 20 37,5 25 45 30 60 40
50° 15 15 18,8 18,8 22,5 22,5 30 30
90° 20 30 25 37,5 30 45 40 60
SR 90 45 30 56,4 37,5 67,5 45 90 60
50° 22,5 22,5 28,2 28,2 33,9 33,9 45 45
90° 30 45 37,5 56,4 45 67,5 60 90
SR 120 60 40 75 50 90 60 120 80
50° 30 30 37,5 37,5 45 45 60 60
90° 40 60 50 75 60 90 80 120
SR 180 90 60 112,5 75 135 90 180 120
50° 45 45 56,2 56,2 67,5 67,5 90 90
90° 60 90 75 112,5 90 135 120 180
SR 240 120 80 150 100 180 120 240 160
50° 60 60 75 75 90 90 120 120
90° 80 120 100 150 120 180 160 240
SR 360 180 120 225 150 270 180 360 240
50° 90 90 112,5 112,5 135 135 180 180
90° 120 180 150 225 180 270 240 360
SR 480 240 160 300 200 360 240 480 320
50° 120 120 150 150 180 180 240 240
90° 160 240 200 300 240 360 320 480
SRN 720 360 240 450 300 540 360 720 480
50° 180 180 225 225 270 270 360 360
90° 240 360 300 450 360 540 480 720
SRN 960 480 320 600 400 720 480 960 640
50° 240 240 300 600 360 360 480 480
90° 320 480 400 600 480 720 640 960
SR 1440     900 675     1440 180
50°     450 450     720 720
90°     675 900     1080 1440
SR 1920 960 640 1200 800 1440 960 1920 1280
50° 480 480 600 600 720 720 960 960
90° 640 960 800 1200 960 1440 1280 1920
SR 2880 1440 960 1800 1200 2160 1440 2880 1920
50° 720 720 900 900 1080 1080 1440 1440
90° 960 1440 1200 1800 1440 2160 1920 2880
SR 4000 2000 1340 2500 1675 3000 2010 4000 2680
50° 1000 1000 1250 1250 1500 1500 2000 2000
90° 1340 2000 1675 2500 2010 3000 2680 4000

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، خیابان دمشق،

خیابان مظفر، بن بست سروش، پلاک6، واحد3 

تلفن: 86037157-021

         86037159-021

فکس: 43852829-021

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Top of Page