شرکت دامون

اکچویتور پنوماتیکی دابل اکتینگ استیل

اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل امال (omal)

تصویر اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل امال (omal)

گشتاور این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) از 15 نیوتن متر تا 480 نیوتن متر است. فلنج سوار بر این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) بر اساس استاندارد EN ISO 5211 است. این اکچویتور از نوع چرخشی 90 درجه است. گشتاور تولیدی این اکچویتور متناسب با تغذیه هوا است.
شرایط کاری اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل امال (
omal)
دما: در شرایط معمولی این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در دمای 20- تا 80+ درجه سانتیگراد. اما ورژن های خاص این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در رنج دمایی بالاتر و پایینتر نیز وجود دارد.
تغذیه هوا: منبغ تغذیه هوای این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) با فشار نرم 6/5 بار و ماکزیمم تا 4/8 بار است.

ویژگی های اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل امال (omal)

شماتیک اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل امال (omal)

1.وجود این نوار در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) که قادر به روغنکاری خود است سبب ایجاد اصطکاک کمتر بین سیلندر و پیستون می­شود. همچنین از چسبیدن آب بند به سیلندر حتی پس از عدم استفاده طولانی جلوگیری می کند.
2.با ساخت بوش و پین این اکچویتور از جنس استیل با سختی بالاتر از
50 HRC مقاومت اکچویتور در برابر نیروهای داخلی افزایش می یابد
3.اصطکاک بین پیستون و اسلوت کمتر می شود
4.اسکاچ یوغ با اصطکاک غلتشی: این اصطکاک غلتشی سبب کاهش اصطکاک بین پیستون و شفت اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) و در نتیجه کاهش سایش این قطعات می شود. همچنین سبب ایجاد گشتاور توانمندی در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) می شود. مزیت دیگر استفاده از این مکانیزم در مقایسه با مکانیزم چرخدنده شانه ای کم حجمتر و کم وزنتر بودن و در نتیجه نیاز به فضای کمتر برای نصب است. همچنین نیاز به هوای مصرفی کمتر و در نتیجه سایز کمپرسور کوچکتری برای تغذیه هوای اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) نیاز است.
5. سیلندر نورد شده: به دلیل سختی کمتر این نوع سیلندر سایش گره های کمتر است.

سایزبندی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل امال (omal)

نقشه دوبعدی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل امال (omal) DA15 - DA30

** اعداد پس از DA نشان دهنده گشتاور کندن است

کد DA015516S DA030516S
آب بند یدک KGXI0112 KGXI0114
سایز DA 15  F03 DA 30  F03
L mm. 120 134,6
A mm. 72,4 80,4
d mm. 28,2 32,7
e mm. 9 9
f  mm. 2 2
g mm. 8 9
h mm. 10 10
n mm. 23 23
x mm. 59 68
j  mm. 10,2 10,2
øk mm. 25 25
q mm. 50 50
p mm. 25 25
øu mm. - -
øv mm. 36 36
øY x prof. depth mm. M5x9 M5x9
øw x prof. depth mm. - -
dm3/cycleهوا 0,079 0,148
Kgوزن 0,8 1,2

نقشه دوبعدی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل امال (omal) DA15 - DA30

** اعداد پس از DA نشان دهنده گشتاور کندن است

کد DA060516S DA120516S DA240516S DA480516S
آب بند یدک KGXI0116 KGXI0118 KGXI0120 KGXI0122
سایز DA 60  F03-F05 DA 120  F05-F07 DA 240  F05-F07 DA 480  F07-F10
L mm. 158,4 192,9 246,8 298,4
A mm. 92,5 116,5 136,4 160
d mm. 37,7 46,2 56,2 68
e mm. 11 14 17 22
f  mm. 2 3 3 3
g mm. 10 12 15 19
h mm. 13 13 17 19
n mm. 20 30 30 30
x mm. 80,3 94,4 117 139,7
j  mm. 12,2 16,3 19,3 24,3
øk mm. 25 35 35 55
q mm. 50 80 80 80
p mm. 25 30 30 30
øu mm. 50 70 70 102
øv mm. 36 50 50 70
øY x prof. depth mm. M5x9 M6x11 M6x11 M8x13
øw x prof. depth mm. M6x11 M8x15 M8x13 M10x22
dm3/cycleهوا 0,28 0,59 1,18 2,38
Kgوزن 1,8 3,3 5,6 9,5

اکچویتور پنوماتیکی فنر برگشتی استیل

اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی استنلس استیل امال (omal)

تصویر اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی استنلس استیل امال (omal)

گشتاور این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) از 15 نیوتن متر تا 240 نیوتن متر است. فلنج سوار بر این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) بر اساس استاندارد EN ISO 5211 است. این اکچویتور از نوع چرخشی 90 درجه است. گشتاور تولیدی این اکچویتور تنها به فنر بستگی دارد.
شرایط کاری اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی استنلس استیل امال (
omal)
دما: در شرایط معمولی این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در دمای 20- تا 80+ درجه سانتیگراد. اما ورژن های خاص این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در رنج دمایی بالاتر و پایینتر نیز وجود دارد.
تغذیه هوا: منبغ تغذیه هوای این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) با فشار نرم 6/5 بار و ماکزیمم تا 4/8 بار است.

ویژگی های اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی استنلس استیل امال (omal)

شماتیک اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی استنلس استیل امال (omal)

1.وجود این نوار در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) که قادر به روغنکاری خود است سبب ایجاد اصطکاک کمتر بین سیلندر و پیستون می­شود. همچنین از چسبیدن آب بند به سیلندر حتی پس از عدم استفاده طولانی جلوگیری می کند.
2.با ساخت بوش و پین این اکچویتور از جنس استیل با سختی بالاتر از
50 HRC مقاومت اکچویتور در برابر نیروهای داخلی افزایش می یابد
3.اصطکاک بین پیستون و اسلوت کمتر می شود
4.اسکاچ یوغ با اصطکاک غلتشی: این اصطکاک غلتشی سبب کاهش اصطکاک بین پیستون و شفت اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) و در نتیجه کاهش سایش این قطعات می شود. همچنین سبب ایجاد گشتاور توانمندی در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) می شود. مزیت دیگر استفاده از این مکانیزم در مقایسه با مکانیزم چرخدنده شانه ای کم حجمتر و کم وزنتر بودن و در نتیجه نیاز به فضای کمتر برای نصب است. همچنین نیاز به هوای مصرفی کمتر و در نتیجه سایز کمپرسور کوچکتری برای تغذیه هوای اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) نیاز است.
5. سیلندر نورد شده: به دلیل سختی کمتر این نوع سیلندر سایش گره های کمتر است.

سایزبندی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی استنلس استیل امال (omal)

نقشه دوبعدی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی استنلس استیل امال (omal) SR15

****** اعداد پس از SR نشان دهنده گشتاور کندن است

کد SR015516S
آب بند یدک KGXI0114
سایز SR 15  F03
L mm. 134,6
l1 mm. 194,2
L2 mm. 224
A mm. 80,4
d mm. 32,7
e mm. 9
f mm. 2
g mm. 9
h mm. 10
n mm. 23
x mm. 68
j mm. 10,2
øk mm. 25
q mm. 50
p mm. 25
øu mm. -
øv mm. 36
øY x prof. depth mm. M5x9
øw x prof. depth mm. -
dm3/cycleهوا 0,086

نقشه دوبعدی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی استنلس استیل امال (omal) SR15

****** اعداد پس از SR نشان دهنده گشتاور کندن است

کد SR015516S SR030516S SR060516S SR120516S SR240516S
آب بند یدک KGXI0114 KGXI0116 KGXI0118 KGXI0120 KGXI0122
سایز SR 15  F03 SR 30  F03-F05 SR 60  F05-F07 SR 120  F05-F07 SR 240  F07-F10
L mm. 134,6 158,4 192,9 246,8 298,4
l1 mm. 194,2 217,9 287,5 341,2 421
L2 mm. 224 246,2 316,5 376,2 463,9
A mm. 80,4 92,5 116,5 136,4 160
d mm. 32,7 37,7 46,2 56,2 68
e mm. 9 11 14 17 22
f mm. 2 2 3 3 3
g mm. 9 10 12 15 19
h mm. 10 13 13 17 19
n mm. 23 20 30 30 30
x mm. 68 80,3 94,4 117 139,7
j mm. 10,2 12,2 16,3 19,3 24,3
øk mm. 25 25 35 35 55
q mm. 50 50 80 80 80
p mm. 25 25 30 30 30
øu mm. - 50 70 70 102
øv mm. 36 36 50 50 70
øY x prof. depth mm. M5x9 M5x9 M6x11 M6x11 M8x13
øw x prof. depth mm. - M6x11 M8x15 M8x13 M10x22
dm3/cycleهوا 0,086 0,16 0,33 0,7 1,38

اکچویتور پنوماتیکی دابل اکتینگ استیل استوانه ای

اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل استوانه ای امال (omal)

تصویر اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل استوانه ای امال (omal)

گشتاور این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) از 720 نیوتن متر تا 1920 نیوتن متر است. فلنج سوار بر این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) بر اساس استاندارد DIN/ISO 5211 DIN 3337 F10 - F12 - F14 - F16 است. این اکچویتور از نوع چرخشی 90 درجه است. گشتاور تولیدی این اکچویتور متناسب با تغذیه هوا است.
شرایط کاری اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل استوانه ای امال (
omal)
دما: در شرایط معمولی این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در دمای 20- تا 80+ درجه سانتیگراد.
تغذیه هوا: منبغ تغذیه هوای این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) با فشار نرم 6/5 بار و ماکزیمم تا 4/8 بار است.

ویژگی های اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل استوانه ای امال (omal)

شماتیک اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل استوانه ای امال (omal)

1.وجود این نوار در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) که قادر به روغنکاری خود است سبب ایجاد اصطکاک کمتر بین سیلندر و پیستون می­شود. همچنین از چسبیدن آب بند به سیلندر حتی پس از عدم استفاده طولانی جلوگیری می کند.
2.با ساخت بوش و پین این اکچویتور از جنس استیل با سختی بالاتر از
50 HRC مقاومت اکچویتور در برابر نیروهای داخلی افزایش می یابد
3.اصطکاک بین پیستون و اسلوت کمتر می شود
4.اسکاچ یوغ با اصطکاک غلتشی: این اصطکاک غلتشی سبب کاهش اصطکاک بین پیستون و شفت اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) و در نتیجه کاهش سایش این قطعات می شود. همچنین سبب ایجاد گشتاور توانمندی در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) می شود. مزیت دیگر استفاده از این مکانیزم در مقایسه با مکانیزم چرخدنده شانه ای کم حجمتر و کم وزنتر بودن و در نتیجه نیاز به فضای کمتر برای نصب است. همچنین نیاز به هوای مصرفی کمتر و در نتیجه سایز کمپرسور کوچکتری برای تغذیه هوای اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) نیاز است.
5. سیلندر نورد شده: به دلیل سختی کمتر این نوع سیلندر سایش گره های کمتر است.

سایزبندی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل استوانه ای امال (omal)

نقشه دوبعدی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل استوانه ای امال (omal)

کد DA0720416S DA0960416S DA1440424S DA1440416S DA1920416S
آب بند یدک KGXI0023 KGXI0024 KGXI0025 KGXI0025 KGXI0026
سایز DA0720
F10 - F12
DA0960
F12/F16
DA1440
F12
DA1440
F14
DA1920
F12/F16
A 401,5 441 524,8 524,8 562
B 27 36 36 36 46
C x depth M10x11,5 M12x20 M12x18 M16x18 M12x20
D x depth M12x11,5 M20x20 - - M20x20
E 102 125 125 140 125
F 125 165 - - 165
G 19,5 19,5 19,5 19,5 18,5
H 156 169 188 188 211
I 22 24 27 27 32
J 138,5 156,3 179,5 179,5 192
K 115 150 130 130 150
L 178 198 216 216 237,7
M 78,5 93,5 101,5 101,5 114,7
N 99,5 104,5 114,5 114,5 123
O 29,5 38,5 38,5 38,5 48,5
P 116 135 160 160 160
R 31,8 36,5 41 41 46
S 30 30 30 30 30
T 148 168 186 186 207,7
X 150 150 150 150 150
Y 155 168 187 187 209
Z 345,8 381 433,8 433,8 469
Ch 24 24 30 30 30
(Kg)وزن 30 40 50,5 50,5 73
هوا (dm3/cycle) (l/cycle) 3,5 4,9 7,6 7,6 10,2
کد DA0720416S DA0960416S DA1440424S DA1440416S DA1920416S

اکچویتور پنوماتیکی فنر برگشتی استیل استوانه ای

اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی استنلس استیل استوانه ای امال (omal)

تصویر اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی استنلس استیل استوانه ای امال (omal)

گشتاور این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) از 360 نیوتن متر تا 960 نیوتن متر است. فلنج سوار بر این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) بر اساس استاندارد DIN/ISO 5211 DIN 3337 است. این اکچویتور از نوع چرخشی 90 درجه است. گشتاور تولیدی این اکچویتور تنها به فنر بستگی دارد.
شرایط کاری اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی استنلس استیل
استوانه ای امال (omal)
دما: در شرایط معمولی این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در دمای 20- تا 80+ درجه سانتیگراد. اما ورژن های خاص این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در رنج دمایی بالاتر و پایینتر نیز وجود دارد.
تغذیه هوا: منبغ تغذیه هوای این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) با فشار نرم 6/5 بار و ماکزیمم تا 4/8 بار است.

ویژگی های اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی استنلس استیل استوانه ای امال (omal)

شماتیک اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی استنلس استیل استوانه ای امال (omal)

1.وجود این نوار در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) که قادر به روغنکاری خود است سبب ایجاد اصطکاک کمتر بین سیلندر و پیستون می­شود. همچنین از چسبیدن آب بند به سیلندر حتی پس از عدم استفاده طولانی جلوگیری می کند.
2.با ساخت بوش و پین این اکچویتور از جنس استیل با سختی بالاتر از
50 HRC مقاومت اکچویتور در برابر نیروهای داخلی افزایش می یابد
3.اصطکاک بین پیستون و اسلوت کمتر می شود
4.اسکاچ یوغ با اصطکاک غلتشی: این اصطکاک غلتشی سبب کاهش اصطکاک بین پیستون و شفت اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) و در نتیجه کاهش سایش این قطعات می شود. همچنین سبب ایجاد گشتاور توانمندی در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) می شود. مزیت دیگر استفاده از این مکانیزم در مقایسه با مکانیزم چرخدنده شانه ای کم حجمتر و کم وزنتر بودن و در نتیجه نیاز به فضای کمتر برای نصب است. همچنین نیاز به هوای مصرفی کمتر و در نتیجه سایز کمپرسور کوچکتری برای تغذیه هوای اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) نیاز است.
5. سیلندر نورد شده: به دلیل سختی کمتر این نوع سیلندر سایش گره های کمتر است.

سایزبندی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی استنلس استیل استوانه ای امال (omal)

نقشه دوبعدی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) فنر برگشتی استنلس استیل استوانه ای امال (omal)

کد SR0360416S SR0480416S SR0720424S SR0720416S SR0960416S
آب بند یدک KGXI0023 KGXI0024 KGXI0025 KGXI0025 KGXI0026
سایز SR0360  F10 - F12 SR0480  F12/F16 SR0720  F12 SR0720   F14 SR0960  F12/F16
A 565,5 598 736,8 736,8 769,6
A1 (2,8 Bar) 483,5 506 630,8 630,8 645
B 27 36 36 36 46
C x depth M10x11,5 M12x20 M12x18 M16x18 M12x20
D x depth M12x11,5 M20x20 - - M20x20
E 102 125 125 140 125
F 125 165 - - 165
G 19,5 19,5 19,5 19,5 18,5
H 156 169 188 188 211
I 22 24 27 27 32
J 138,5 156,3 179,5 179,5 192
K 115 150 130 130 150
L 178 198 216 216 237,7
M 78,5 93,5 101,5 101,5 114,7
N 99,5 104,5 114,5 114,5 123
O 29,5 38,5 38,5 38,5 48,5
P 116 135 160 160 160
Q - - - - -
Q2 - - - - -
R 31,8 36,5 41 41 46
S 30 30 30 30 30
S2 - - - - -
T 148 168 186 186 207,7
T2 - - - - -
X 150 150 150 150 150
Y 155 168 187 187 209
Z 525,8 565 685 685 718,4
Z1  (2,8 Bar) 435,8 473 559,4 559,4 593,8
Ch 22 22 24 24 24
Ch1  (2,8 Bar) 24 24 30 30 30
(Kg)وزن 45,5 60 82,5 82,5 112
وزن (2,8 Bar) (Kg) 37,5 51 77 77 96
هوا  (dm3/cycle) (l/cycle) 2 2,8 4,2 4,2 5,9

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، خیابان دمشق،

خیابان مظفر، بن بست سروش، پلاک6، واحد3 

تلفن: 86037157-021

         86037159-021

فکس: 43852829-021

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Top of Page