اواپراتور و کندانسور آرشه

evaporator

اواپراتورهای شرکت آرشه ARSHEH

اواپراتورهای هوای سری HC و Fin Spacing=4.5 mm

35 cm-اواپراتور

مدل

تعداد فن

قیمت

کمپرسور پیشنهادی (بیتزر)

HCE-310

1*35 cm

-

 

HCE-311

1*35 cm

-

2GES-2

HCE-320

2*35 cm

-

2FES-3

HCE-321

2*35 cm

-

2DES-3

HCE-330

3*35 cm

-

2CES-4

HCE-331

3*35 cm

-

4EES-4

 

42 cm- اواپراتور

مدل

تعداد فن

قیمت

کمپرسور پیشنهادی (بیتزر)

HCE-413

1*42cm

-

2GES-2

HCE-414

1*42cm

-

2FES-3

HCE-415

1*42cm

-

2DES-3

HCE-423

2*42cm

-

2CES-4

HCE-424

2*42cm

-

4FES-5

HCE-425

2*42cm

-

4DES-7

HCE-434

3*42cm

-

4VE-10

HCE-435

3*42cm

-

4PE-15

 

50 cm- اواپراتور

مدل

تعداد فن

قیمت

کمپرسور پیشنهادی (بیتزر)

HCE-518

1*50cm

-

4DES-7

HCE-519

1*50cm

-

4VE-10

HCE-527

2*50cm

-

4VE-10

HCE-528

2*50cm

-

4PE-15

HCE-529

2*50cm

-

4NE-20

HCE-535

3*50cm

-

4HE-25

HCE-538

3*50cm

-

4HE-25

HCE-539

3*50cm

-

4GE-30

HCE-548

4*50cm

-

6HE-28

HCE-549

4*50cm

-

6GE-40

HCE-558

5*50cm

-

6FE-50

HCE-559

5*50cm

-

 
 

63 cm- اواپراتور

مدل

تعداد فن

قیمت

کمپرسور پیشنهادی (بیتزر)

HCE-6110

1*63cm

-

4NE-20

HCE-6111

1*63cm

-

4HE-25

HCE-6210

2*63cm

-

6HE-35

HCE-6211

2*63cm

-

6GE-40

HCE-6310

3*63cm

-

6FE-50

HCE-6311

3*63cm

-

 

HCE-6410

4*63cm

-

 

HCE-6411

4*63cm

-

 

condensor

کندانسورهای شرکت آرشه ARSHEH

کندانسورهای هوایی سری S- STATIC TYPE-50cm

مدل

نوع

تعداد فن

قیمت

کمپرسور پیشنهادی (بیتزر)

HCS-5155

Static

1*50 cm

-

2DES-3

HCS-5160

Static

1*50 cm

-

2CES-4

HCS-5165

Static

1*50 cm

-

4DES-7

HCS-5170

Static

1*50 cm

-

 

HCS-5255

Static

2*50 cm

-

 

HCS-5260

Static

2*50 cm

-

4VE-10

HCS-5265

Static

2*50 cm

-

4PE-15

HCS-5270

Static

2*50 cm

-

 

HCS-5360

Static

3*50 cm

-

4NE-20

HCS-5365

Static

3*50 cm

-

4HE-25

HCS-5370

Static

3*50 cm

-

 

HCS-5460

Static

4*50 cm

-

4GE-30

HCS-5465

Static

4*50 cm

-

6HE-35

HCS-5470

Static

4*50 cm

-

6GE-40

HCS-5660

Static

6*50 cm

-

 

HCS-5665

Static

6*50 cm

-

 

HCS-5670

Static

6*50 cm

-

 

HCS-5860

Static

8*50 cm

-

 

HCS-5865

Static

8*50 cm

-

 

انتخاب مدل مناسب اواپراتور سیستم های برودتی

برای انتخاب اواپراتور به چهار پارامتر نیاز است.

1-     بار برودتی

2-     دمای اواپراتور

3-     T∆ اواپراتور

4-     نوع مبرد

با مراجعه به کاتالوگ سازنده . با در دست داشتن دمای اواپراتور و T∆ یک ضریب تصحیح از جدول کاتالوگ پیدا می شود. با استفاده از این ضریب تصحیح، بار برودتی مورد نیاز را تصحیح کرده و با این بار برودتی جدید از جدول کاتالوگ مدل اواپراتوری که قادر به جبران بار باشد انتخاب می شود. توجه شود که اعمال ضریب تصحیح برای هر سازنده روش خاصی دارد مه در اول کاتالوگ توضیح داده می شود. (منبع: زاره انجر قلی، جزوه طراحی سیستم های تبرید)

انتخاب مدل مناسب کندانسور سیستم های برودتی

برای انتخاب کندانسور به چهار پارامتر نیاز است.

1-  ظرفیت حرارتی کندانسور (Heat rejection rate)

2-  دمای کندانسور

3-  اختلاف دمای کندانسور

4-  نوع مبرد

برای بدست آوردن ظرفیت حرارتی کندانسور از فرمول Qc=Qe+W استفاده می کنیم. Qe بار برودتی و W برق مصرفی کمپرسور است.

اختلاف دمای کندانسور، اختلاف بین حداکثر دمای محیط (یا سیال خنک کننده) و دمای کندانسور است. با استفاده از طرفیت حرارتی کندانسور Qc و اختلاف دمای کندانسور به کاتالوگ کراجعه کرده و کندانسوری را انتخاب می کنیم که جوابگوی بار حرارتی باشد.

توجه شود که هر چقدر دمای محیط بالا باشد، اختلاف دمای کندانسور کم شده و کندانسور بزرگتری باید انتخاب شود. (منبع: زاره انجر قلی، جزوه طراحی سیستم های تبرید)

روش‌های انتخاب:

شما می‌توانید از کاتالوگ شرکت های سازنده جهت انتخاب مدل مناسب اواپراتور و کندانسور استفاده نمایید.

کارشناسان فنی شرکت مهندسی طرح و ساخت دامون با کمال افتخار آماده‌ی ارائه‌ی هر گونه مشاوره فنی و اقتصادی هستند.

مطالب مرتبط