محاسبه قیمت سردخانه بر اساس مساحت

مساحت سردخانه
هزینه تجهیزات
هزینه عایق کاری
هزینه مهندسی و اجرا
مجموع

مقدار وارد شده در بازه عددی موجود نمی باشد!

مرحله قبل