محاسبه قیمت سردخانه بر اساس وزن محصول

تناژ محصول
هزینه تجهیزات
هزینه عایق کاری
هزینه مهندسی و اجرا
مجموع

مقدار وارد شده در بازه عددی موجود نمی باشد!
لطفا محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید

رطب

میگو

ماهی

گوشت

مرغمرحله قبل