روش محاسبه قیمت سردخانه را انتخاب کنید


محاسبه بر اساس وزن محصول (بر اساس تن)


محاسبه بر اساس مساحت سردخانه (بر اساس متر مربع)


مرحله بعد


مرحله قبل