درب سردخانه ساب دور (ساب کول)

درب‌های سردخانه‌ای ساب کول در دو دسته زیر تولید می‌شوند:

- درب‌های سردخانه‌ای لولایی

- درب‌های سردخانه‌ای ریلی یا کشویی

دربهای سردخانه‌ای صابدور با عایق پلی اورتان 41 کیلوگرم بر متر مکعب ساخته می‌شوند و دارای گرم کن نوار دور درب هستند که احتمال یخ زدگی در را از بین می‌برند. همچنین درب سردخانه ای صابکول قابلیت نصب دریچه بازدید داشته و در تمامی مدل‌های ریلی روی ریل کاور نصب می‌شود.

درب‌های سردخانه ساب دور لولایی

درب سردخانه ای ساب دور لولایی

درب سردخانه ای ساب دور لولایی در دو نوع با پاشنه و بدون پاشنه تولید می‌شوند. این درب‌های سردخانه‌ ای در سه ضخامت 7 و 10 و 15 سانتیمتری موجود هستند. معمولا از درب‌هایی که ضخامت بالایی دارند به عنوان درب سردخانه‌های زیر صفر استفاده می شود.

ابعاد و اندازه‌ در سرد خانه ای سابدور (ساب کول) لولایی با پاشنه در شکل و جدول زیر شرح داده شده است:

درب سردخانه صابدور با پاشنه

ابعاد درب سردخانه ای ساب دور

ابعاد درب سردخانه ساب دور لولایی

ابعاد و اندازه‌ درب‌های سردخانه‌ای سابدور (ساب کول) لولایی بدون پاشنه در جدول زیر شرح داده شده است:

درب سردخانه سابدور بدون پاشنه

ابعاد درب سردخانه ساب دور لولایی بدون پاشنه

درب سردخانه ای سابدور کشویی

 درب سردخانه ای ریلی سابدور با دو ضخامت 10 و 15 سانتی‌متر و با عایق پلی اورتان با چگالی 41 کیلوگرم بر مترمکعب ساخته می‌شود.

درب سردخانه ساب دور کشویی

ابعاد درب‌های سردخانه‌ای کشویی سابدور

ابعاد و اندازه‌های درب‌های سرد خانه ساب‌دور (ساب‌کول) در جدول زیر شرح داده شده است:

ابعاد درب سردخانه ساب دور ریلی کشویی