این فیلم به طور کامل تکنولوژی کمپرسور اسکرال دیجیتال کوپلند را نمایش می‌دهد و آن را با کمپرسور اسکرال copeland معمولی مقایسه کرده و مزایای آن را به خوبی معرفی می‌کند.

توصیه می‌کنیم این مطالب را نیز بخوانید:

ماژول هوشمند کمپرسور بیتزر (فیلم)