در این فیلم با نحوه عملکرد شیر انبساط الکترونیکی دانفوس آشنا می‌شوید.