تجهیزات کنترل و اندازه گیری

پرشر سوئیچ

اویل پرشر سوئیچ

ترموستات

فلوسوئیچ

گیج فشار