اکچویتور پنوماتیکی دابل اکتینگ آلومینیومی

اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)

 

omal-peumatic-actuators

 

تصویر اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)

 

 

گشتاور این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) از 8 نیوتن متر تا 8000 نیوتن متر است. فلنج سوار بر این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) بر اساس استاندارد EN ISO 5211 است. این اکچویتور از نوع چرخشی 90 درجه است. گشتاور تولیدی این اکچویتور متناسب با تغذیه هوا است.

 

شرایط کاری اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)


دما: در شرایط معمولی این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در دمای 0 تا 80+ درجه سانتیگراد و با هوای خشک در در 20- تا 80+ است. اما ورژن های خاص این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در رنج دمایی بالاتر و پایینتر نیز وجود دارد.
تغذیه هوا: منبغ تغذیه هوای این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) با فشار نرم 6/5 بار و ماکزیمم تا 4/8 بار است.

 

ویژگی های اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)

 

omal-peumatic-actuators

 

شماتیک اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)

 

1.وجود این نوار در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) که قادر به روغنکاری خود است سبب ایجاد اصطکاک کمتر بین سیلندر و پیستون می­شود. همچنین از چسبیدن آب بند به سیلندر حتی پس از عدم استفاده طولانی جلوگیری می کند.
2.با ساخت بوش و پین این اکچویتور از جنس استیل با سختی بالاتر از
50 HRC مقاومت اکچویتور در برابر نیروهای داخلی افزایش می یابد
3.اصطکاک بین پیستون و اسلوت کمتر می شود
4.اسکاچ یوغ با اصطکاک غلتشی: این اصطکاک غلتشی سبب کاهش اصطکاک بین پیستون و شفت اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) و در نتیجه کاهش سایش این قطعات می شود. همچنین سبب ایجاد گشتاور توانمندی در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) می شود. مزیت دیگر استفاده از این مکانیزم در مقایسه با مکانیزم چرخدنده شانه ای کم حجمتر و کم وزنتر بودن و در نتیجه نیاز به فضای کمتر برای نصب است. همچنین نیاز به هوای مصرفی کمتر و در نتیجه سایز کمپرسور کوچکتری برای تغذیه هوای اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) نیاز است.
5. سیلندر نورد شده: به دلیل سختی کمتر این نوع سیلندر سایش گره های کمتر است.

 

گشتاور خروجی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)

 

omal-peumatic-actuators

 

دیاگرام گشتاور خروجی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)

 

جدول گشتاور خروجی گشتاور خروجی (نیوتن متر) اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ آلومینیومی امال (omal)
α° زاویه چرخش بر حسب درجه است

سایز α° 3 bar 4 bar 5 bar 5,6 bar 6 bar 7 bar 8 bar
DA  08 4,3 5,7 7,1 8,0 8,6 10,0 11,4
45° 2,1 2,8 3,6 4,0 4,3 5,0 5,7
90° 4,3 5,7 7,1 8,0 8,6 10,0 11,4
DAN   15 8,0 10,7 13,4 15,0 16,1 18,8 21,4
50° 4,0 5,4 6,7 7,5 8,0 9,4 10,7
90° 6,0 8,1 10,1 11,3 12,1 14,1 16,1
DAN   30 16,1 21,4 26,8 30,0 32,1 37,5 42,9
50° 8,0 10,7 13,4 15,0 16,1 18,8 21,4
90° 12,0 16,1 20,1 22,5 24,1 28,1 32,1
DAN   45 24,0 32,1 40,2 45,0 48,3 56,4 64,2
50° 12,0 16,2 20,1 22,5 24,0 28,2 32,1
90° 18,0 24,3 30,3 34,0 36,3 42,3 48,3
DAN   60 32,1 42,9 53,6 60,0 64,3 75,0 85,7
50° 16,1 21,4 26,8 30,0 32,1 37,5 42,9
90° 24,1 32,1 40,2 45,0 48,2 56,3 64,3
DAN  90 48,0 64,2 80,4 90,0 96,6 112,8 128,4
50° 24,0 32,4 40,2 45,0 48,0 56,4 64,2
90° 36,0 48,6 60,6 68,0 72,6 84,6 96,6
DAN 106 56,8 75,7 94,6 106 113,6 132,5 151,4
50° 28,4 37,9 47,3 53,0 56,8 66,3 75,7
90° 42,9 57,1 71,4 80,0 85,7 100,0 114,3
DAN  120 64,3 85,7 107,1 120,0 128,6 150,0 171,4
50° 32,1 42,9 53,6 60,0 64,3 75,0 85,7
90° 48,2 64,3 80,4 90,0 96,4 112,5 128,6
DAN  180 96,0 128,4 160,8 180,0 193,2 225,6 264,8
50° 48,0 64,8 80,4 90,0 96,0 112,8 128,4
90° 72,0 97,2 121,2 135,0 145,2 169,2 193,2
DAN  240 128,6 171,4 214,3 240,0 257,1 300,0 342,9
50° 64,3 85,7 107,1 120,0 128,6 150,0 171,4
90° 96,4 128,6 160,7 180,0 192,9 225,0 257,1
DAN  360 192,0 256,8 321,6 360,0 386,4 451,2 513,6
50° 96,0 129,6 160,8 180,0 192,0 225,6 264,8
90° 144,0 194,4 242,4 270,0 290,4 338,4 386,4
DAN  480 257,1 342,9 428,6 480,0 514,3 600,0 685,7
50° 128,6 171,4 214,3 240,0 257,1 300,0 342,9
90° 192,9 257,1 321,4 360,0 385,7 450,0 514,3
DAN  720 384,0 513,6 643,2 720,0 772,8 902,4 1027,2
50° 192,0 259,2 321,6 360,0 384,0 451,2 529,6
90° 288,0 388,8 484,8 540,0 580,8 676,8 772,8
DAN  960 514,3 685,7 857,1 960,0 1028,6 1200,0 1371,4
50° 257,1 342,9 428,6 480,0 514,3 600,0 685,7
90° 385,7 514,3 642,9 720,0 771,4 900,0 1028,6
DAN 1440 768,0 1027,2 1286,4 1440,0 1545,6 1804,8 2057,4
50° 384,0 518,4 643,2 720,0 768,0 902,4 1059,2
90° 576,0 777,6 969,9 1080,0 1161,6 1353,6 1545,6
DAN 1920 1028,6 1371,4 1714,3 1920,0 2057,1 2400,0 2742,9
50° 514,3 685,8 857,1 960,0 1028,6 1200,0 1371,4
90° 771,4 1028,6 1285,7 1440,0 1542,9 1800,0 2057,1
DA  2880 1543,0 2057,0 2571,4 2880,0 3085,7 3600,0 4114,3
50° 771,4 1028,6 1285,7 1440,0 1543,0 1800,0 2057,1
90° 1157,0 1543,0 1928,6 2160,0 2314,3 2700,0 3085,7
DA  3840 2050,0 2840,0 3425,0 3840,0 4110,0 4880,0 5485,0
50° 1025,0 1370,0 1710,0 1920,0 2055,0 2400,0 2740,0
90° 1540,0 2055,0 2570,0 2880,0 3085,0 3600,0 4014,0
DA  5760 3085,7 4114,3 5143,0 5760,0 6171,4 7200,0 8228,6
50° 1542,9 2057,0 2571,4 2880,0 3085,7 3600,0 4114,3
90° 2314,3 3085,7 3857,1 4320,0 4628,6 5400,0 6171,4
DA  8000 4285,7 5714,3 7142,9 8000,0 8571,4 10000,0 -
50° 2142,9 2857,1 3571,4 4000,0 4285,7 5000,0 -
90° 3214,3 4285,7 5357,1 6000,0 6428,6 7500,0 -