اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) آلومینیومی با فلکه دستی امال (omal)

 

omal-peumatic-actuators-31

 

تصویر اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) آلومینیومی با فلکه دستی امال (omal)

 

در هنگام نیاز می توان این اکچویتور پنوماتیک را به فلکه دستی دستی مجهز کرد. این اکچویتور پنوماتیک را می توان هم به حالت دابل اکتینگ و هم فنر برگشتی بکار برد. برای اطمینان از کارکرد صحیح اکچویتور پنوماتیک قبل از بکار بردن فلکه دستی دستی باید از عدم اتصال اکچویتور پنوماتیک به منبع تغذیه هوا مطمئن شد. فلکه دستی دستی گشتاوری برابر گشتاور اسمی اکچویتور پنوماتیک تولید می کند.

 

کد ها و سایز اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) آلومینیومی با فلکه دستی امال (omal)

 

کد دابل اکتینگ DAV060402S DAV120401S DAV180401S DAV240401S DAV360401S DAV480401S DAV720401S DAV960401S
کد فنر برگشتی --- SRV060401S SRV090401S SRV120401S SRV180401S SRV240401S SRV360401S SRV480401S
سایز DAV 60

DAV 120

SRV 60

DAV 180

SRV 90

DAV 240

SRV 120

DAV 360

SRV 180

DAV 480

SRV 240

DAV 720

SRV 360

DAV 960

SRV 480

ISO فلنج 03-05 05-07 05-07 05-07 07-10 07-10 10-12 12
Square 11 14 17 17 22 22 27 27
A mm. (SRV version) 123,10 160,00 178,50 184,00 218,00 228,00 282,75 301,00
b mm. (DAV version) 76,00 91,95 106,10 120,90 132,00 146,50 164,80 186,30
c mm. 268,10 294,35 348,30 363,20 409,45 425,00 516,20 530,50
d mm. 136,80 160,85 183,60 199,20 220,55 236,30 282,25 295,80
Kg DAV 2,96 4,3 4,8 7,9 10,9 12 17,8 20,4
Kg SRV - 5 5,5 8,9 12,2 14,4 18,9 24,6
Handweel 180 180 220 220 300 300 350 350
تعداد چرخش برای باز یا بستن 11 14 16 18 15 16 19 20

 

نحوه عملکرد دستی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) آلومینیومی با فلکه دستی امال (omal)

 

قبل از هرچیز مطمئن شوید که اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) تحت فشار منبع هوا نیست

 

omal-peumatic-actuators-32

موقعیت خنثی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) آلومینیومی با فلکه دستی امال (omal)

 

موقعیت خنثی: در حالتی که پیچ در موقعیت خنثی قرار داشته باشد پیستون می تواند آزادانه حرکت کند و می توان اکچویتور را به صورت پنوماتیک حرکت داد.


استفاده دستی

omal-peumatic-actuators-33

 

باز کردن اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) آلومینیومی با فلکه دستی امال (omal)


برای دابل اکتینگ: با چرخش خلاف ساعت فلکه دستی پیچ و پیستون به سمت داخل حرکت کرده و در نتیجه شیر باز می شود.
برای فنر برگشتی: با چرخش ساعتگرد فلکه دستی پیچ و پیستون به سمت داخل حرکت کرده و در نتیجه شیر باز می شود.

 

omal-peumatic-actuators-34

 

بستن اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) آلومینیومی با فلکه دستی امال (omal)

 

برای دابل اکتینگ: با چرخش ساعتگرد فلکه دستی پیچ و پیستون به سمت خارج حرکت کرده و در نتیجه شیر بسته می شود.
برای فنر برگشتی: با چرخش ساعتگرد فلکه دستی پیچ و پیستون به سمت خارج حرکت کرده و در نتیجه شیر بسته می شود.