روغن کمپرسور بیتزر

ساخت: بیتزر آلمان

BITZER REFRIGERATION OIL BSE 170 DAMOON

روغن کمپرسور بیتزر

قیمت

حجم

مدل

شرح کالا

-

5 لیتر

BSE32 Mixture of synthetic base oils with additives
- 5 لیتر BSE32 Mixture of synthetic base oils with additives
- 5 لیتر BSE55 Polyolester Compressor Oil
-

 10 لیتر

BSE55 Polyolester Compressor Oil

-

5 لیتر B5.2

B5 reciprocating Compressor Oil

-  10 لیتر B5.2 B5 Reciprocating Compressor Oil
-

20 لیتر

B100 ALKYL BENZENE

-

5لیتر

BSE 170

Polyolester Screw Compressor Oil

 -

10 لیتر

BSE 170

Polyolester Screw Compressor Oil

 - 10 لیتر BSE320SX

Polyolester Compressor Oil

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی روغن بیتزر شامل ویسکوزیته، چگالی، ظرفیت ویژه گرمایی و ظرفیت هدایت حرارتی