روغن کمپرسور B100 بیتزر(Bitzer B100 refrigeration oil)

Bitzer B100 Compressor Oils

کاربرد‌های روغن کمپرسور  B100بیتزر  

جدول زیر کمپرسورهای بیتزر را نمایش می‎دهد که با روغن کمپرسور B100 بیتزر متناسب است. و همچنین گازهایی که با روغن کمپرسور B100 بیتزر همخوانی دارد در این جدول آمده است.

روغن

گاز معادل

کمپرسور

B100

R22

کمپرسور تسمه ای  اسکرو

Open Screw Compressors OS

R22

کمپرسور سمی هرمتیک اسکرو

Semi-hermetic Screw Compressors HS

مشخصات فیزیکی و شیمیایی روغن کمپرسور B100 بیتزر

چگالی (Density)(Kg/m3)

دمای °15

نقطه اشتعال(Flash point)

°C

لزجت سینماتیکی(cSt)

(Kinematic viscosity)

°C40

نقطه ریزش

(Pour point)

°C

ویژگی‌های ظاهری

pH

896

200

107

36-

بی‌رنگ، مایع

نامعین

فشار بخار

بو

اشتعال پذیری بالایی/پایینی

(Upper/Lower flammability or explosion limits)

نقطه جوش و بازه جوشیدن

0.5Pa (دمای 20°C)

هیدروکربنی ( بوی مواد شیمیایی هیدروکربنی مانند نفت،گاز و ...)

(1-10)%(V)

(137.8-280) °C

دمای خود احتراقی

(Auto ignition)

چگالی بخار

نرخ تبخیر

قابلیت حل شدن در/ اختلاط با آب

320°C

بیشتر از هوا

به دست نیامده

قابل صرف نظر