روغن کمپرسور B320 SX (B320 SH) بیتزر (Bitzer B320 SX refrigeration oil)

Bitzer B320 SX oil application in screw compressors

کاربرد‌های روغن کمپرسور (B320 SH) B320 SX بیتزر

جدول زیر کمپرسورهای بیتزر را نمایش می‌دهد که با روغن کمپرسور  B320 SX بیتزر متناسب است. و همچنین گازهایی که با روغن کمپرسور B320 SX بیتزر همخوانی دارد در این جدول آمده است.

روغن

گاز

کمپرسور

B320SX

R22

کمپرسور کامپکت اسکرو

Compact screw

مشخصات فیزیکی و شیمیایی روغن کمپرسور (B320 SH) B320 SX بیتزر

چگالی (Density)(Kg/m3)

دمای °20

نقطه اشتعال

(Flash point)

°C

لزجت سینماتیکی

(Kinematic viscosity)  °C40

ویژگی‌های ظاهری

بو

آستانه بویایی

1013

281

(mm2/s)330

زرد رنگ، سیال

مشخص

نامشخص

pH

نقطه ذوب

نقطه جوش

خود احتراقی

(Self ignition)

خطر انفجار

قابلیت حل شدن در/ اختلاط با آب

نامعین

-33°C

نامعین

به دست نیامده

منفجر شونده نیست

نامشخص

دمای تجزیه

فشار بخار

چگالی بخار

چگالی نسبی

نرخ تبخیر

نامعین

نامشخص

نامشخص

نامشخص

به دست نیامده