روغن کمپرسور BSE 170 بیتزر  (Bitzer BSE 170 refrigeration oil)

 Bitzer BSE 170 Compressor Oils 2

جدول زیر کمپرسور‌های بیتزر را نمایش می‌دهد که باروغن BSE 170 متناسب است. و همچنین گازهایی که با روغن BSE 170 بیتزر همخوانی دارد داخل این جدول آمده است.

روغن

گاز معادل

کمپرسور

BSE170

R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F

R1234yf/R1234ze(E)/R450A/R513A

Compact screw

R134a/R404A/R507A/R407A/R407F

Open Screw Compressors OS

R134a/R404A/R507A/R407A/R407F

R448A/R449A

Semi-hermetic Screw Compressors HS

مشخصات فیزیکی و شیمیایی روغن کمپرسور BSE 32 بیتزر

نقطه اشتعال

(Flash point)

°C

ویژگی‌های ظاهری

بو

قابلیت حل شدن در/ اختلاط با آب

pH

نقطه ذوب

265

زرد کمرنگ، سیال

ملایم و مشخص

ندارد

نامعین

نامعین

نقطه جوش

اشتعال پذیری

(Flammability)

خود احتراقی

(Self Ignition)

فشار بخار

چگالی بخار

چگالی نسبی

(نسبت به آب)

نامعین

به دست نیامده

به دست نیامده

قابل صرف نظر

نامشخص

0.95