روغن کمپرسور BSE 32 بیتزر  (Bitzer BSE 32 refrigeration oil)

Bitzer BSE 32 Compressor Oils

کاربرد‌های روغن کمپرسور BSE 32 بیتزر

جدول زیر کمپرسور‌های بیتزر را نمایش می‌دهد که باروغن BSE 32 متناسب است. و همچنین گازهایی که با روغن BSE 32 بیتزر همخوانی دارد داخل این جدول آمده است.

روغن

گاز

کمپرسور

BSE32

R404A-R507A-R448A-R449A

کمپرسور دو مرحله ای سیلندر پیستونی

2-stage Semi-hermetic Reciprocating Compressors

R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F : tc<55°C

کمپرسور تسمه ای سیلندر و پیستونی

Open-Type Reciprocating Compressors

R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F

کمپرسور سمی هرمیتیک  سیلندرو پیستونی

Semi-hermetic Reciprocating Compressors

مشخصات فیزیکی و شیمیایی روغن کمپرسور BSE 32 بیتزر  

چگالی(Density) (Kg/m3)

دمای °15

نقطه اشتعال

(Flash point)

°C

لزجت سینماتیکی(cSt)  

(Kinematic Viscosity)

°C20

لزجت سینماتیکی °C40

لزجت سینماتیکی

°C100

نقطه ریزش

(Pour point)

°C

1006

243

88.1

31.2

6.0

48-

چگالی نسبی
(نسبت به آب)

ویژگی‌های ظاهری

بو

آستانه بویایی

pH

نقطه ذوب

نقطه جوش

0.94

مایل به زرد، سیال

مشخص

نامشخص

نامعین

نامعین

نامعین

قابلیت حل شدن در/ اختلاط با آب

اشتعال پذیری

خود احتراقی

(Self ignition)

خطر انفجار

(Danger of Explosion)

فشار بخار

چگالی بخار

ندارد

نیست

نیست

منفجر شونده نیست

قابل صرف نظر

نامشخص