روغن کمپرسور BSE 55 بیتزر  (Bitzer BSE 55 refrigeration oil)

Bitzer BSE 55 Compressor Oils

کاربرد‌های روغن کمپرسور BSE 55 بیتزر

جدول زیر کمپرسور‌های بیتزر را نمایش می‌دهد که باروغن BSE 55 متناسب است. و همچنین گازهایی که با روغن BSE 55 بیتزر همخوانی دارد داخل این جدول آمده است.

روغن

گاز

کمپرسور

BSE 55

R134a  -  R407C  -  R404A  -  R507A  -  R407A  -  R407F

tc>55°C

کمپرسور تسمه ای سیلندر پیستونی

Open-Type Reciprocating Compressors

R134a - R407C

کمپرسور اسکرال

Scroll-Compressor

R134a tc>70°C

کمپرسور سمی هرمتیک سیلندر پیستونی

Semi-hermetic Reciprocating Compressors

مشخصات فیزیکی و شیمیایی روغن کمپرسور BSE 55 بیتزر

چگالی(Density) (Kg/m3)

دمای °15

نقطه اشتعال

(Flash point)

°C

لزجت سینماتیکی(cSt)  
(kinematic Viscosity)

°C20

لزجت سینماتیکی °C40

لزجت سینماتیکی

°C100

نقطه ریزش

(Pour Point)

°C

1010

270

149.4

55.0

8.8

51-

ویژگی‌های ظاهری

بو

نقطه ذوب

نقطه جوش

خطر انفجار

زرد کمرنگ، سیال

مشخص

نامعین

نامعین

منفجر شونده نیست