فیلتر درایر کستل

فیلتر درایر وسیله ای است که مواد خارجی مانند خاک، روان ساز لحیم کاری، رطوبت و اسید تولید شده توسط رطوبت را از مبرد می گیرد. فیلتر درایر به دو صورت دائمی و با هسته قابل تعویض عرضه می شود.

Castel Filter Drier

نصویر فیلتر درایر کستل

محل قرارگیری فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier)

فیلتر درایر در یک سیکل تبرید در خط مایع بعد از شیر خروجی رسیور،  و قبل از لوله مویین یا شیر انبساط با توجه به جهت حک شده روی بدنه آن نصب می شود.

Durre Castell filter location

نحوه کار فیلتر درایر کستل (Castel Filter Drier)

نحوه کار فیلتر درایر به این صورت است که مبرد به هنگام عبور از فیلتر درایر از یک تور سیمی درشت برای گرفتن مواد خارجی با سایز بزگ، رطوبت گیر برای گرفتن رطوبت موجود در مبرد و تور سیمی نازک برای گرفتن مواد ریز موجود در مبرد عبور می کند.

اجزای تشکیل دهنده فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier)

Durre Castell filter components

1-فنر

2-بلوک فیلتر

3-نمد

4-شبکه استنلس استیل

انواع فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier)

 فیلتر درایر شرکت کستل دارای  19 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

نوع اتصال سایز کد قطعه
مهره ای 1/4″ 052 4308/2

مهره ای

1/4” 082 4308/2

مهره ای

3/8” 083 4308/3

مهره ای

1/2″ 084 4308/4

مهره ای

3/8” 163 4316/3

مهره ای

1/2″ 164 4316/3

مهره ای

5/8” 165 4316/5

مهره ای

1/2″ 304 4330/4

مهره ای

5/8” 305 4330/5
جوشی 1/4″ 052S 4305/2S

جوشی

1/4″ 082S 4308/2S

جوشی

3/8” 083S 4308/3S

جوشی

1/2″ 084S 4308/4S

جوشی

3/8” 163S 4316/3S

جوشی

1/2″ 164S 4316/4S

جوشی

5/8” 165S 4316/5S

جوشی

5/8” 305S 4330/5S

جوشی

7/8” 417S 4341/5S

ویژگی های فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier)

قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید تجاری، صنعتی  که با مبردهای زیر کار می کنند.R134a, R404A, R407C,R410A,R507 R22

محدوده دمای مجاز مبرد 80  –40

ماکزیمم فشار مجاز مبرد 45 bar

بدنه از جنس  فولاد

اتصال مهره ای  از جنس نیکل

اتصال جوشی از جنس مس EN 12735-1-Cu-DHP

حاوی رطوبت گیر، غربالگر مولکولی و اتصالات

ظرفیت بالای جذب آب و اسید زدایی

مقاوم در برابر شوک و لرزش

ضخامت یکنواخت و ماکزیمم سطح مقطع

غیر قابل واکنش با مبرد

قابلیت مسدود کردن روغن در مدار

قابلیت جمع آوری ناخالصی ها

نحوه انتخاب  فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier) بر اساس ظرفیت جریانی مبرد

مرحله اول : در این مرحله مشخصات زیر باید پر شود:

مقادیر مشخصات
نوع مبرد
(Q)ظرفیت سرمایشی
دمای مایع مبرد
دمای اواپراتور
0.07 bar or 0.14 bar افت فشار
مراجعه به جدول *   (L1)  ضریب تصحیح

مرحله دوم : محاسبه ظرفیت سرمایشی پایه :

 برای محاسبه ظرفیت سرمایشی پایه، ظرفیت سرمایشی (Q) بر ضریب تصحیح تقسیم شود:

Untitled 2

مرحله سوم : انتخاب نوع فیلتر درایر

با توجه به  ، نوع مبرد و افت فشار  به جدول ** مراجعه می شود.

مثال :مبرد با مشخصات زیر را در نظر گرفته ، انتخاب فیلتر درایر به صورت زیر صورت می گیرد.

مقادیر مشخصات
R404A نوع مبرد
15kW (Q)ظرفیت سرمایشی
+40 دمای مایع مبرد
-10 دمای اواپراتور
0.14 bar افت فشار
0.86 مراجعه به جدول *   (L1)  ضریب تصحیح

Untitled

جدول مشخصات فنی فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier) با اتصال مهره ای

 

سایز اتصال

 

حجم نامی

(cm3)

 

 

 

سطح فیلتر (cm2)

 

 

کد قطعه

1/4″ 80 70 052 4305/2
1/4” 130 103 082 4308/2
3/8” 130 103 083 4308/3
1/2″ 130 103 084 4308/4
3/8” 250 155 163 4316/3
1/2″ 250 155 164 4316/4
5/8” 250 155 165 4316/5
1/2″ 500 310 304 4330/4
5/8” 500 310 305 4330/5

جدول مشخصات فنی فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier) با اتصال جوشی

 

سایز اتصال

 

حجم نامی

(cm3)

 

 

 

سطح فیلتر (cm2)

 

 

کد قطعه

ODM ODS
(mm)Ø (in)Ø (mm)Ø (in)Ø
  3/8”   1/4″ 80 70 052S 4305/2S
  3/8”   1/4″ 130 103 082S 4308/2S
  1/2″   3/8” 130 103 083S 4308/3S
  5/8”   1/2″ 130 103 084S 4308/4S
  1/2″   3/8” 250 155 163S 4316/3S
16 5/8”   1/2″ 250 155 164S 4316/4S
  3/4″ 16 5/8” 250 155 165S 4316/5S
    16 5/8” 500 310 305S 4330/5S
  1.1/8”   7/8” 670 330 417S 4341/5S

جدول ظرفیت جریانی مبرد فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier)

ظرفیت جریانی مبرد برحسب (kW) افت فشار

(bar)

کد قطعه
R507 R410A R407C R404A- R507 R22 R134a
4.6 7 7.2 4.7 7.2 6.6 0.07 052 4305/2
5.9 9.1 9.4 6.2 9.4 8.6 0.14
4.8 7.3 7.5 4.9 7.5 6.9 0.07 082 4308/2
6.2 9.4 9.8 6.4 9.8 8.9 0.14
12.4 18.9 19.6 12.9 19.5 17.8 0.07 083 4308/3
16.1 24.6 25.5 16.7 25.4 23.2 0.14
16.4 25.1 26 17.1 25.9 23.7 0.07 084 4308/4
21.3 32.6 33.8 22.2 33.7 30.8 0.14
13.5 20.6 21.4 14 21.3 19.5 0.07 163 4316/3
18.2 27.9 28.9 18.9 28.8 26.3 0.14
19.3 29.6 30.6 20.1 30.5 27.9 0.07 164 4316/4
26.1 39.9 41.3 27.1 41.2 37.7 0.14
25.7 39.3 40.8 26.8 40.6 37.1 0.07 165 4316/5
34.7 53.1 55 36.1 54.8 50.2 0.14
21.2 32.4 33.5 22 33.4 30.6 0.07 304 4330/4
28.6 43.7 45.3 29.7 45.1 41.3 0.14
26.6 40.6 42.1 27.6 41.9 38.3 0.07 305 4330/5
35.9 54.8 56.8 37.3 56.6 51.8 0.14
5.6 8.6 8.9 5.9 8.9 8.1 0.07 052S 4305/2S
7.3 11.2 11.6 7.6 11.6 10.6 0.14
5.8 8.9 9.2 6.1 9.2 8.4 0.07 082S 4308/2S
7.6 11.6 12 7.9 12 10.9 0.14
15.7 23.9 24.8 16.3 24.7 22.6 0.07 083S 4308/3S
20.4 31.1 32.2 21.2 32.1 29.4 0.14
19.8 30.3 31.4 20.6 31.3 28.6 0.07 084S 4308/4S
25.8 39.4 40.9 26.8 40.7 37.2 0.14
16.9 25.8 26.7 17.5 26.6 24.3 0.07 163S 4316/3S
22.8 34.8 36.1 23.7 35.9 32.9 0.14
23.4 35.8 37 24.3 36.9 33.8 0.07 164S 4316/4S
31.6 48.3 50 32.8 49.8 45.6 0.14
30.9 47.2 48.9 32.1 48.7 44.6 0.07 165S 4316/5S
41.7 63.7 66 43.3 65.7 60.2 0.14
32 48.8 50.6 33.2 50.4 46.1 0.07 305S 4330/5S
43.1 65.9 68.3 44.8 68 62.3 0.14
28 42.8 44.4 29.1 44.2 40.4 0.07 417S 4341/5S
42 64.2 66.6 43.7 66.3 60.7 0.14

جدول  ضریب تحصیح ظرفیت جریانی مبرد فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier)

دمای اواپراتور ( ) نوع مبرد دمای مایع

( )

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +5 +10
1.23 1.25 1.27 1.29 1.32 R134a  

 

 

0

1.21 1.23 1.24 1.25 1.27 R22
1.33 1.36 1.39 1.42 1.44 R404A
1.25 1.27 1.29 1.31 1.33 R407CA
1.3 1.31 1.33 1.34 1.36 R410
1.34 1.37 1.4 1.43 1.46 R507
1.12 1.14 1.16 1.18 1.2 R134a  

 

 

10

1.12 1.13 1.15 1.16 1.18 R22
1.18 1.21 1.24 1.26 1.29 R404A
1.14 1.16 1.18 1.2 1.22 R407CA
1.18 1.19 1.21 1.22 1.24 R410A
1.19 1.22 1.24 1.27 1.3 R507
1.01 1.03 1.05 1.07 1.09 1.11 1.13 1.15 1.18 1.19 1.21 R134a  

 

 

20

1.03 1.04 1.05 1.07 1.08 1.09 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 R22
1.03 1.06 1.08 1.11 1.13 1.16 1.18 1.21 1.23 1.25 1.27 R404A
1.03 1.05 1.06 1.08 1.1 1.12 1.13 1.15 1.17 1.18 1.20 R407C
1.06 1.07 1.09 1.1 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.17 R410A
1.03 1.06 1.09 1.11 1.14 1.16 1.19 1.21 1.24 1.26 1.28 R507
0.89 0.92 0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1 R134a  

 

 

30

0.93 0.95 0.96 0.97 0.99 1 1.01 1.02 1.04 1.05 1.06 R22
0.87 0.9 0.93 0.95 0.98 1 1.02 1.05 1.07 1.09 1.11 R404A
0.91 0.93 0.95 0.97 0.98 1 1.02 1.03 1.05 1.06 1.08 R407C
0.93 0.95 0.96 0.98 0.99 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 R410A
0.87 0.9 0.92 0.95 0.98 1 1.02 1.05 1.07 1.09 1.11 R507
0.78 0.8 0.82 0.84 0.87 0.89 0.91 0.93 0.95 0.96 0.98 R134a  

 

 

40

0.84 0.85 0.86 0.88 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 R22
0.71 0.74 0.76 0.79 0.81 0.84 0.86 0.88 0.9 0.93 0.95 R404A
0.79 0.81 0.83 0.85 0.86 0.88 0.90 0.91 0.93 0.94 0.96 R407CA
0.81 0.82 0.83 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92 R410
0.71 0.73 0.76 0.78 0.81 0.83 0.86 0.88 0.9 0.92 0.94 R507
0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 R134a  

 

 

50

0.74 0.75 0.77 0.78 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 R22
0.55 0.58 0.6 0.62 0.65 0.67 0.69 0.71 0.74 0.76 0.77 R404A
0.67 0.69 0.71 0.72 0.74 0.76 0.77 0.79 0.80 0.82 0.83 R407CA
0.67 0.69 0.70 0.71 0.72 0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.78 R410
0.54 0.56 0.59 0.61 0.64 0.66 0.68 0.71 0.73 0.75 0.77 R507
0.55 0.57 0.59 0.61 0.63 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 R134a  

 

 

60

0.64 0.65 0.67 0.68 0.69 0.7 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 R22
0.38 0.41 0.43 0.45 0.47 0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.6 R404A
0.55 0.57 0.58 0.6 0.62 0.63 0.65 0.66 0.68 0.69 0.7 R407CA
0.53 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 R410
0.37 0.39 0.41 0.44 0.46 0.48 0.5 0.53 0.55 0.57 0.58 R507

جدول ابعاد و وزن  فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier)

 

 

وزن (گرم)

 

ابعاد (mm)

 

نوع  اتصال

 

 

کد قطعه

 

L

 

ODM جوشی ODS جوشی مهره ای
(mm)Ø (in)Ø (mm)Ø (in)Ø
275 119  

 

52

1/4″ 052 4305/2
380 146 1/4” 082 4308/2
395 154 3/8” 083 4308/3
430 162 1/2″ 084 4308/4
690 166  

 

73

3/8” 163 4316/3
680 174 1/2″ 164 4316/4
740 183 5/8” 165 4316/5
1360 253 1/2″ 304 4330/4
1480 262 5/8” 305 4330/5
220 94  

 

52

3/8” 1/4″ 052S 4305/2S
345 137 3/8” 1/4″ 082S 4308/2S
345 139 1/2″ 3/8” 083S 4308/3S
380 146 5/8” 1/2″ 084S 4308/4S
620 151  

 

73

1/2″ 3/8” 163S 4316/3S
640 158 16 5/8” 1/2″ 164S 4316/4S
640 166 3/4″ 16 5/8” 165S 4316/5S
1370 245 16 5/8” 305S 4330/5S
1600 219 91 1.1/8” 7/8” 417S 4341/7S

نقشه و شماتیک فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier)

Untitled-3