شیر برقی کستل ـ معمولا باز

Normally Open Solenoid ValvesNormally Open Solenoid Valve

ویژگی های شیر برقی باز (Normally- Open Solenoid Valves)

قابلیت کاربرد در همه سیستم های تبرید تجاری، صنعتی و تهویه  مطبوع 

 قابلیت کاربرد در سیستم هایی که مبرد آن به صورت زیر می باشند.

R22

HCFC

R134a, R404A, R407C,R410A,R507

HFC

R123ze,R448A,R449A,R450A,R452A

HFO& HFO/HFC

ماکزیمم فشار مجاز مبرد(PS) : bar 45

محدوده دمای  مجاز مبرد(TS)  110 - -30 

محدوده دمای محیط(TA) 50  -   -35 

نحوه عملکرد شیرها برحسب مدل به سه صورت تک سویه، دیافراگمی و پیستونی می باشد.

محدوده سایز: ¼” – 1.5/8”

مطالب مرتبط