شیر انبساط دانفوس با سوزن قابل تعویض

شیر انبساط (اکسپنشن ولو) دانفوس میزان تزریق مایع مبرد را به داخل اواپراتور تنظیم می کند. میزان تزریق توسط مافوق گرم (سوپر هیت) مبرد کنترل می شود. شیر انبساط (اکسپنشن ولو) دانفوس در انواع مختلفی جهت  کاربرهای متفاوت ساخته می شود. شیر انبساط (اکسپنشن ولو) دانفوس در حالت کلی با دواتصال مهره ای و جوشی مس یا استیل تولید می شوند.

رنج دمایی معمولی شیرهای انبساط (اکسپنشن ولو) دانفوس بین 60- تا 50+ درجه سانتیگراد و ظرفیت شان بین 5/. تا 1890 کیلو وات برای مبرد R22 است.

Damoon Danfoss Expansion Valves Thermostatic Orifice exchangable

شیر انبساط (اکسپنشن ولو) ترموستاتیک دانفوس با سوزن قابل تعویض

انواع شیر انبساط (اکسپنشن ولو) ترموستاتیک دانفوس با سوزن قابل تعویض در جدول زیر آمده است.

شیر انبساط (اکسپنشن ولو) با سوزن قابل تعویض

تصویر

شیر انبساط (اکسپنشن ولو) T2 / TE2 دانفوس
شیر انبساط (اکسپنشن ولو) T2 / TE2 برای تزریق مایع به اواپراتور در سیستم های تهویه مطبوع و تبرید بکار می رود و مبرد این نوع اکسپنشن ولو فریونی است.
برای سهولت هنگام سرویس از سوزن قابل تعویض در این اکسپنشن ولو ها استفاده شده است

 

Damoon Danfoss Expansion Valves Thermostatic Orifice exchangable T2 TE2

شیر انبساط (اکسپنشن ولو) TE 5 دانفوس
شیر انبساط (اکسپنشن ولو) TE 5 برای تزریق مایع به اواپراتور در سیستم های تهویه مطبوع و تبرید بکار می رود و مبرد این نوع اکسپنشن ولو فریونی است. اکسپنشن ولو TE 5 در بدنه با جنس های مختلف ساخته می شود
برای طول عمر بیشتر هدر قابل تعویض این اکسپنشن ولو با استفاده از تکنولوژی جوش لیزری دانفوس ساخته شده است.
دمای کاری 60- تا 10+ درجه سانتیگراد
 سوزن قابل تعویض
 هدر، لوله مویین و حباب استنلس استیل
محدوده ظرفیتی گسترده
نوع شیر انبساط MOP موجود است
بهترین عملکرد
طراحی ثبت شده برای بند بالب (حباب)
حدکثر فشار کاری(MWP)  28 بار

وجود ظرفیت گسترده برای به حداقل رساندن فاصله یا اورلب ظرفیت

Damoon Danfoss Expansion Valves Thermostatic Orifice Exchangable TE5

شیر انبساط (اکسپنشن ولو) TE 12 دانفوس
شیر انبساط (اکسپنشن ولو) TE 12 برای تزریق مایع به اواپراتور در سیستم های تهویه مطبوع و تبرید بکار می رود و مبرد این نوع اکسپنشن ولو فریونی است. اکسپنشن ولو TE 12 در بدنه با جنس های مختلف ساخته می شود
برای طول عمر بیشتر هدر قابل تعویض این اکسپنشن ولو با استفاده از تکنولوژی جوش لیزری دانفوس ساخته شده است.

دمای کاری 60- تا 10+ درجه سانتیگراد

 سوزن قابل تعویض

 هدر، لوله مویین و حباب استنلس استیل

محدوده ظرفیتی گسترده

نوع شیر انبساط MOP موجود است

بهترین عملکرد

طراحی ثبت شده برای بند بالب (حباب)
حدکثر فشار کاری(MWP)  28 بار
وجود ظرفیت گسترده برای به حداقل رساندن فاصله یا اورلب ظرفیت

Damoon Danfoss Expansion Valves Thermostatic Orifice Exchangable TE12

شیر انبساط (اکسپنشن ولو) TE 20 دانفوس
شیر انبساط (اکسپنشن ولو) TE 20 برای تزریق مایع به اواپراتور در سیستم های تهویه مطبوع و تبرید بکار می رود و مبرد این نوع اکسپنشن ولو فریونی است. اکسپنشن ولو TE 20 در بدنه با جنس های مختلف ساخته می شود
برای طول عمر بیشتر هدر قابل تعویض این اکسپنشن ولو با استفاده از تکنولوژی جوش لیزری دانفوس ساخته شده است.

دمای کاری 60- تا 10+ درجه سانتیگراد

 سوزن قابل تعویض

 هدر، لوله مویین و حباب استنلس استیل

محدوده ظرفیتی گسترده

نوع شیر انبساط MOP موجود است

بهترین عملکرد

طراحی ثبت شده برای بند بالب (حباب)
حدکثر فشار کاری(MWP)  28 بار
وجود ظرفیت گسترده برای به حداقل رساندن فاصله یا اورلب ظرفیت

Damoon Danfoss Expansion Valves Thermostatic Orifice Exchangable TE20

شیر انبساط (اکسپنشن ولو) TE 55 دانفوس
شیر انبساط (اکسپنشن ولو) TE 55 برای تزریق مایع به اواپراتور در سیستم های تهویه مطبوع و تبرید بکار می رود و مبرد این نوع اکسپنشن ولو فریونی است. اکسپنشن ولو TE 55 در بدنه با جنس های مختلف ساخته می شود
برای طول عمر بیشتر هدر قابل تعویض این اکسپنشن ولو با استفاده از تکنولوژی جوش لیزری دانفوس ساخته شده است.

دمای کاری 60- تا 10+ درجه سانتیگراد

سوزن قابل تعویض

هدر، لوله مویین و حباب استنلس استیل

محدوده ظرفیتی گسترده

نوع شیر انبساط MOP موجود است

بهترین عملکرد

طراحی ثبت شده برای بند بالب (حباب)
حدکثر فشار کاری(MWP)  28 بار
وجود ظرفیت گسترده برای به حداقل رساندن فاصله یا اورلب ظرفیت

Damoon Danfoss Expansion Valves Thermostatic Orifice Exchangable TE55

شیر انبساط (اکسپنشن ولو) TUA / TUAE دانفوس
شیر انبساط استنلس استیل TUA / TUAE برای تزریق مایع به اواپراتور در سیستم های تهویه مطبوع و تبرید بکار می رود و مبرد این نوع اکسپنشن ولو فریونی است. اکسپنشن ولو های TUA / TUAE به صورت کم حجم با وزن کم طراحی شده اند. همچنین اکسپنشن ولو  TUA / TUAE دارای اتصال استیل-مس برای جوش بهتر است. این اکسپنشن ولو دارای سوزن قابل تعویض  و مافوق گرم (سوپر هیت) تنظیم پذیر است.

Damoon Danfoss Expansion Valves Thermostatic Orifice Exchangable TUAE

شیر انبساط (اکسپنشن ولو) TCAE دانفوس
اکسپنشن ولو TCAE برای تزریق مایع به اواپراتور در سیستم های تهویه مطبوع و تبرید بکار می رود و مبرد این نوع اکسپنشن ولو فریونی است. اکسپنشن ولو های TCAEبه صورت کم حجم با وزن کم طراحی شده اند. همچنین اکسپنشن ولو  TCAE دارای اتصال استیل-مس برای جوش بهتر است. این اکسپنشن ولو دارای سوزن قابل تعویض  و مافوق گرم (سوپر هیت) تنظیم پذیر است.

Damoon Danfoss Expansion Valves Thermostatic Orifice Exchangable TCAE

شیر انبساط (اکسپنشن ولو) TEA دانفوس برای آمونیاک
شیر انبساط (اکسپنشن ولو) TEAبرای تزریق مبرد به اواپراتور در سیستم های تهویه مطبوع و تبرید بکار می رود. اکسپنشن ولو های TAEبخصوص برای تزریق  مایع به اواپراتورهای خشک که در ان مافوق گرم (سوپر هیت) در خروجی اواپراتور به تناسب از بار اواپراتور تبعیت می کند مناسب است.

Damoon Danfoss Expansion Valves Thermostatic Orifice Exchangable TEA

مطالب مرتبط