کاتالوگ مبدل صفحه ای دانفوس

کاتالوگ مبدل صفحه ای دانفوس شامل اطلاعات فنی و ابعادی مبدل صفحه ای دانفوس و نامگذاری و تناژ هر نوع مبدل صفحه ای دانفوس بر اساس وزن و تعداد صفحات و عوامل موثر دیگر :