اواپراتور آرشه

مجموعه اواپراتور آرشه کار، دارای مدل‌های مختلفی است که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و مواد غذایی(دمای اواپراتور) که در سردخانه نگهداری یا محیطی که توسط چیلر خنک می‌شود یک از مدل ها باید انتخاب شود.

اواپراتور آرشه

انواع اواپراتور آرشه

در اینجا، ابتدا مدل‌های اواپراتور آرشه آورده شده، و در ادامه طریقه انتخاب و محاسبات مربوط به انتخاب اواپراتور و روشهای مختلف انتخاب آنها ارائه شده است.

اواپراتورهای سری HC با مشخصات زیر ارائه می‌شوند:

– سری A با فاصله فین 4.5mm

– سری E با فاصله فین 6.5mm

– سری F با فاصله فین 9mm

– سری T با فاصله فین 12mm

اواپراتور آرشه با فن 35 سانتیمتری سری HCA و HCE

آواپراتور آرشه با فن 35 ساتتیمتری در دو گروه HCA (با فاصله فین 4.5 میلیمتر) و HCE (با فاصله فین 6.5 میلیمتر) تولید می‌شود.

اواپراتور آرشه سری HCA با فن 35 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCE با فن 35 سانتیمتری

سایر اطلاعات اواپراتور آرشه با فن 35 سانتیمتری سری HCA و HCE به شرح زیر است.

سایر اطلاعات اواپراتور آرشه با فن 35 سانتیمتری

اواپراتور آرشه با فن 42 سانتیمتری سری HCA و HCE و HCF

آواپراتور آرشه با فن 42 ساتتیمتری در سه گروه HCA (با فاصله فین 4.5 میلیمتر) و HCE (با فاصله فین 6.5 میلیمتر) و HCF (با فاصله فین 9 میلیمتر) تولید می‌شود.

اواپراتور آرشه سری HCA با فن 42 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCE با فن 42 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCF با فن 42 سانتیمتری

سایر اطلاعات اواپراتور آرشه با فن 42 سانتیمتری سری HCA و HCE و HCF به شرح زیر است.

سایر اطلاعات اواپراتور آرشه با فن 42 سانتیمتری

اواپراتور آرشه با فن 50 سانتیمتری سری HCA و HCE، HCF و HCT

آواپراتور آرشه با فن 50 ساتتیمتری در چهار گروه HCA (با فاصله فین 4.5 میلیمتر) و HCE (با فاصله فین 6.5 میلیمتر) و HCF (با فاصله فین 9 میلیمتر) و HCT (با فاصله فین 12 میلیمتر) تولید می‌شود.

اواپراتور آرشه سری HCA با فن 50 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCE با فن 50 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCF با فن 50 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCT با فن 50 سانتیمتری

سایر اطلاعات اواپراتور آرشه با فن 50 سانتیمتری سری HCA و HCE، HCF و HCT مطابق جدول زیر است.

سایر اطلاعات اواپراتور آرشه با فن 50 سانتیمتری

اواپراتور آرشه با فن 63 سانتیمتری سری HCA و HCE، HCF و HCT

آواپراتور آرشه با فن 63 ساتتیمتری در چهار گروه HCA (با فاصله فین 4.5 میلیمتر) و HCE (با فاصله فین 6.5 میلیمتر) و HCF (با فاصله فین 9 میلیمتر) و HCT (با فاصله فین 12 میلیمتر) تولید می‌شود.

اواپراتور آرشه سری HCA با فن 63 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCE با فن 63 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCF با فن 63 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCT با فن 63 سانتیمتری

سایر اطلاعات اواپراتور آرشه با فن 63 سانتیمتری سری HCA و HCE، HCF و HCT مطابق جدول زیر است.

سایر اطلاعات اواپراتور آرشه با فن 63 سانتیمتری

ابعاد اواپراتور آرشه

به کمک جدول و شکل‌های زیر می‌توان ابعاد انواع اواپراتور آرشه را به دست آورد

ابعاد اواپراتور آرشه تک فن

ابعاد اواپراتور آرشه دو فن

ابعاد اواپراتور آرشه سه فن

ابعاد اواپراتور آرشه چهار فن

ابعاد اواپراتور آرشه

جزئیات نصب قطعات روی اواپراتور آرشه

A: لوله ورودی گاز

B: شیر انبساط

C: حباب شیر انبساط

D: لوله تنظیم فشار شیر انبساط

E: لوله خروجی گاز

F: گازپخش کن

جانمایی اواپرتور آرشه

انتخاب اواپراتور آرشه

برای انتخاب اواپراتور آرشه دو روش وجود دارد:

1- استفاده از جدول کمپرسور – اواپراتور

2- روش محاسباتی

استفاده از جدول کمپرسور – اواپراتور جهت انتخاب اواپراتور آرشه

جدول زیر برای هر مدل اواپراتور آرشه یک کمپرسور بیتزر را پیشنهاد می دهد.

کمپرسور پیشنهادی بیتزر

فن

مدل اواپراتور آرشه

کمپرسورهای مناسب برای سردخانه با دمای 0 و دمای اواپراتور -8 درجه سانتیگراد
2GES-2 2*35cm HCA-320
2FES-3 2*35cm HCA-321
2DES-3 3*35cm HCA-330
2CES-4 3*35cm HCA-331
2GES-2 1*42cm HCA-413
2FES-3 1*42cm HCA-414
2FES-3 1*42cm HCA-415
2DES-3 2*42cm HCA-423
2CES-4 2*42cm HCA-424
4FES-5 2*42cm HCA-425
4DES-7 3*42cm HCA-434
4VE-10 3*42cm HCA-435
4FES-5 1*50cm HCA-518
4DES-7 1*50cm HCA-519
4DES-7 2*50cm HCA-527
4VE-10 2*50cm HCA-528
4PE-15 2*50cm HCA-529
4NE-20 3*50cm HCA-535
4NE-20 3*50cm HCA-538
4HE-25 3*50cm HCA-539
4GE-30 4*50cm HCA-548
6HE-35 4*50cm HCA-549
6HE-35 5*50cm HCA-558
6GE-40 5*50cm HCA-559
4VE-10 1*63cm HCA-6110
4PE-15 1*63cm HCA-6111
4HE-25 2*63cm HCA-6210
4GE-30 2*63cm HCA-6211
6HE-35 3*63cm HCA-6310
6FE-50 3*63cm HCA-6311
کمپرسورهای مناسب برای سردخانه با دمای -18 و دمای اواپراتور -25 درجه سانتیگراد
2GES-2 1*35cm HCE-311
2FES-3 2*35cm HCE-320
2DES-3 2*35cm HCE-321
2CES-4 3*35cm HCE-330
4EES-4 3*35cm HCE-331
2GES-2 1*42cm HCE-413
2FES-3 1*42cm HCE-414
2DES-3 1*42cm HCE-415
2CES-4 2*42cm HCE-423
4FES-5 2*42cm HCE-424
4DES-7 2*42cm HCE-425
4VE-10 3*42cm HCE-434
4PE-15 3*42cm HCE-435
کمپرسورهای مناسب برای سردخانه با دمای -25 و دمای اواپراتور -31 درجه سانتیگراد
4DES-7 1*50cm HCE-518
4VE-10 1*50cm HCE-519
4VE-10 2*50cm HCE-527
4PE-15 2*50cm HCE-528
4NE-20 2*50cm HCE-529
4HE-25 3*50cm HCE-535
4HE-25 3*50cm HCE-538
4GE-30 3*50cm HCE-539
6HE-35 4*50cm HCE-548
6GE-40 4*50cm HCE-549
6FE-50 5*50cm HCE-558
4NE-20 1*63cm HCE-6110
4HE-25 1*63cm HCE-6111
6HE-35 2*63cm HCE-6210
6GE-40 2*63cm HCE-6211
6FE-50 3*63cm HCE-6310
2GES-2 1*42cm HCF-413
2DES-2 1*42cm HCF-414
2CES-3 1*42cm HCF-415
2FES-3 2*42cm HCF-423
4EES-4 2*42cm HCF-424
4DES-5 2*42cm HCF-425
4VE-7 3*42cm HCF-435
4DES-5 1*50cm HCF-518
4CES-6 1*50cm HCF-519
4VE-7 2*50cm HCF-527
4PE-12 2*50cm HCF-528
4HE-18 2*50cm HCF-529
4HE-18 3*50cm HCF-535
4GE-23 3*50cm HCF-538
6HE-28 3*50cm HCF-539
6HE-28 4*50cm HCF-548
6GE-34 4*50cm HCF-549
6FE-44 5*50cm HCF-558
4PE-12 1*63cm HCF-6110
4HE-18 1*63cm HCF-6111
6HE-28 2*63cm HCF-6210
6GE-34 2*63cm HCF-6211
6FE-44 3*63cm HCF-6310

روش محاسباتی انتخاب اواپراتور آرشه

برای انتخاب اواپراتور آرشه نیاز به دانستن ظرفیت واقعی مورد نیاز اواپراتور ( Qrبرحسب کیلووات) یا بار برودتی مورد تقاضا، داریم. سپس بایستی با توجه به نمودارها و جدول زیر، دو ضریب Fr و Fc را به‌دست آورده و در رابطه نشان داده شده قرار دهیم تا ظرفیت نامی (Qn برحسب کیلووات) مطلوب اواپراتور آرشه به‌دست آید. با دانستن ظرفیت نامی انتخاب اواپراتور آرشه با توجه به مشخصات مدل‌‌ها به راحتی امکان‌پذیر است.

در ابتدا روی نمودار زیر با در نظر گرفتن اختلاف دمای اواپراتور و اتاق مطلوب(Δt) و دمای اواپراتور (Te برحسب سانتیگراد)، ضریب Fc به‌دست می‌آید.

تعیین فاکتور Fc در اواپراتور آرشه

در صورتی که مبرد سیستم شما R22 است نیازی به اعمال ضریب Fr ندارید. در غیر اینصورت از جدول زیر ضریب مورد نیاز را استخراج نمایید.

R404A R134a R22 Refrigerant
0.97 1.05 1 Fr

در نهایت با قرار دادن ضرب ظرفیت واقعی در Fr و تقسیم آن بر Fc، ظرفیت نامی به دست می‌آید.

به مثال زیر توجه کنید:

مثال محاسبه ظرفیت اواپراتور آرشه

خصوصیات کلی اواپراتور آرشه

کویل های اواپراتور آرشه دارای حجم کم و بازدهی بالا هستند. علت این امر استفاده از کویل INNER-GROOVE بوده که تبادل حرارت را افزایش می‌دهد. همچنین استفاده از فین های موجدار باعث افزایش انتقال حرارت هوا با اواپراتور می شود.

اواپراتورهای مخصوص تونل انجماد آرشه دارای طراحی خاص با فصله فین 12 میلیمتر هستند که منجر به بازدهی بالا و انجماد سریع می‌شوند.

چهار مدل دیفراست بر روی اواپراتور آرشه قابل نصب است.
1- دیفراست آبی: برفک زدایی در این مدل با آب داغ انجام میگیرد.

2- دیفراست هوایی: مناسب برای سردخانه های بالای صفری

3- دیفراست گاز داغ: در این روش از حرارت خارج شده از کمپرسور برفک زدایی سریع انجام میگیرد.

4- دیفراست الکتریکی: با کمک المنت استنلس استیلبرفکزدایی صورت می گیرد

بدنه اواپراتور از ورق آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک با ضخامت های متفاوت( بسته به ابعاد اواپراتور ) ساخته می‌شود.

نامگذاری اواپراتورهای فریونی آرشه

نامگذاری اواپراتور آرشه

توصیه می‌کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه کنید:
کندانسور نیک
اواپراتور نیک
اواپراتور نوین

اواپراتور سابکول

No products were found matching your selection.