دامون محصولات خود را از برندهای زیر تامین می‌کند

بیتزر

بیتزر

دانفوس

دانفوس

بوک

کوپلند

کوپلند

آلکو

آلکو

کستل

کستل

ویکا

ویکا

پکلس

پکلس

او اند اف

O&F

سانیسو

دورین

رفکامپ

رفکامپ

چانسون کنترلز

جانسون کنترل