اواپراتور نوین

اواپراتور نوین

اواپراتور نوین دارای مدل‌های مختلفی هستند که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و مواد غذایی (دمای اواپراتور) که داخل سردخانه نگهداری یا محیطی که توسط چیلر خنک می‌شود یک از مدل ها باید انتخاب شود. در اینجا، ابتدا مدل‌های اواپراتور نوین آورده شده، و در ادامه طریقه انتخاب و محاسبات مربوط به انتخاب اواپراتور و روشهای مختلف انتخاب آنها ارائه شده‌است. دقت شود که در تمامی مدل‌ها ظرفیت نامی ذکر شده‌است که در دمای 8- درجه سانتیگراد اواپراتور و دمای محیط 0 درجه سانتیگراد اندازه‌گیری شده‌است.

صدور پیش فاکتور تا ۲ ساعت
برگشت کالا تا ۷ روز

انواع اواپراتور نوین

اواپراتور نوین مدل NES استاندارد

اواپراتور نوین مدل NES استاندارد

مشخصات فنی اواپراتور نوین NES مطابق جدول زیر است.

فاصله فین 6.4 میلیمتر
فن حجم مدار (لیتر) مساحت کویلها (m2) ظرفیت (kW) سری NES
دبی هوا (m3/h) تعداد فاز و ولتاژ آمپراژ توان (W) تعداد و قطر(cm)
4200 1-220 0.95 200 1*40 2.8 8.5 3.7 NES2-140-14
4200 3-380 0.6 200 1*40 3.2 10.2 4.9 NES2-140-25
4200 3-380 0.6 200 1*40 4.6 15.3 7 NES2-140-37
4200 3-380 0.6 200 2*40 5.5 19.4 10.2 NES2-240-410
4200 3-380 0.6 200 2*40 7.7 27.9 12.2 NES2-240-512
4200 3-380 0.6 200 2*40 10.4 37.9 14.8 NES2-240-715
4200 3-380 0.6 200 3*40 13.6 50.6 19 NES2-340-1019
6240 3-380 0.95 450 2*50 22.8 81 25.2 NES2-250-1525
6240 3-380 0.95 450 3*50 27.7 101.4 34.8 NES2-350-2035
6240 3-380 0.95 450 3*50 37.3 141.4 44 NES2-350-2544
6240 3-380 0.95 450 4*50 43.9 168.3 55 NES2-450-3055
6240 3-380 0.95 450 5*50 47.9 177.8 62 NES2-550-3562
6240 3-380 0.95 450 5*50 57.1 215.4 68.5 NES2-550-4069
3080 1-220 0.7 150 1*35 2.7 8.2 3 NES1-135-13
3080 1-220 0.7 150 1*35 3.2 10.2 4 NES1-135-24
3080 1-220 0.7 150 1*35 4 13.3 6 NES1-135-36
3080 1-220 0.7 150 2*35 5.8 20.3 8.8 NES1-235-49
3080 1-220 0.7 150 2*35 6.8 24.3 11 NES1-235-511
3080 1-220 0.7 150 3*35 7.5 26.4 13 NES1-335-713
4200 3-380 0.6 200 3*40 10.5 38 17 NES1-340-1017
6240 3-380 0.95 450 2*50 18.8 64.9 23 NES1-250-1523
6240 3-380 0.95 450 2*50 24.1 86.4 29 NES1-250-2029
6240 3-380 0.95 450 3*50 30.5 113.2 38.1 NES1-350-2538
6240 3-380 0.95 450 4*50 35.8 134.7 49 NES1-450-3049

همچنین ابعاد اواپراتور نوین سری NES به‌شرح جدول پایین است.

ابعاد اواپراتور نوین سری NES

اتصالات (cm) ابعاد (سانتیمتر) خروجی (اینچ) ورودی (اینچ) سری NES
Y X H W L
36.5 53 56 32 90 7/8 ½ NES2-140-14
36.5 63 56 32 90 7/8 ½ NES2-140-25
36.5 63 56 32 90 7/8 ½ NES2-140-37
36.5 118 56 32 145 1 1/8 1/2 NES2-240-410
36.5 113 56 32 145 1 1/8 1/2 NES2-240-512
36.5 153 56 32 190 1 3/8 1/2 NES2-240-715
41.5 153 56 37 190 1 3/8 1/2 NES2-340-1019
61 153 86 47 190 1 5/8 5/8 NES2-250-1525
61 191 86 47 225 1 5/8 5/8 NES2-350-2035
61 213 86 47 240 1 5/8 5/8 NES2-350-2544
61 126.5 86 47 285 2 1/8 7/8 NES2-450-3055
61 66.6-133 86 47 370 2 1/8 7/8 NES2-550-3562
61 64.6-129 86 47 370 2 1/8 7/8 NES2-550-4069
36.5 43 48 32 70 7/8 1/2 NES1-135-13
36.5 68 48 32 90 7/8 1/2 NES1-135-24
36.5 68 48 32 90 7/8 1/2 NES1-135-36
36.5 103 48 32 130 1 1/8 1/2 NES1-235-49
36.5 123 48 32 150 1 1/8 1/2 NES1-235-511
36.5 133 48 32 160 1 3/8 1/2 NES1-335-713
36.5 153 56 32 180 1 3/8 1/2 NES1-340-1017
61 163 86 45 190 1 5/8 5/8 NES1-250-1523
61 163 86 45 190 1 5/8 5/8 NES1-250-2029
61 213 86 45 240 1 5/8 5/8 NES1-350-2538
61 84.3 86 45 290 2 1/8 7/8 NES1-450-3049

اواپراتور مدل NEU ایستاده

اواپراتور نوین مدل NEU ایستاده

مشخصات فنی اواپراتور نوین NEU مطابق جدول پایین است.

فاصله فین 6.4 میلیمتر
فن حجم مدار (لیتر) مساحت کویلها (m2) ظرفیت (kW) سری  NEU
دبی هوا (m3/h) تعداد فاز و ولتاژ آمپراژ توان (W) تعداد و قطر(cm)
4200 3-380 0.6 200 4*40 29 106.2 35 NEU-440-2035
4200 3-380 0.6 200 4*40 37.8 141.5 44 NEU-440-2544
6240 3-380 0.95 450 4*50 46.5 177.2 56 NEU-450-3056
13000 3-380 1.8 800 4*63 46.9 169.8 62 NEU-463-3562
13000 3-380 1.8 800 4*63 51.4 188.6 69 NEU-463-4069

همچنین ابعاد اواپراتور نوین سری NEU به‌شرح جدول پایین است.

ابعاد اواپراتور نوین سری NEU

ابعاد (سانتیمتر) خروجی (اینچ) ورودی (اینچ) سری NES
H W L
170 45 190 1 5/8 5/8 NEU-440-2035
170 52 190 1 5/8 5/8 NEU-440-2544
170 52 230 2 1/8 7/8 NEU-450-3056
170 52 230 2 1/8 7/8 NEU-463-3562
170 52 240 2 1/8 7/8 NEU-463-4069

اواپراتور مدل NED کویل دوبل

اواپراتور مدل NED کویل دوبل

مشخصات فنی اواپراتور نوین NED مطابق جدول زیر است.

فاصله فین 6.4 میلیمتر
فن حجم مدار (لیتر) مساحت کویلها (m2) ظرفیت (kW) سری  NED
دبی هوا (m3/h) تعداد فاز و ولتاژ آمپراژ توان (W) تعداد و قطر(cm)
4200 3-380 0.6 200 3*40 13 48.5 19 NED-340-1019
6240 3-380 0.95 450 2*50 22.8 81 25.2 NED-250-1
6240 3-380 0.95 450 3*50 27.7 101.4 34.8 NED-350-2035
6240 3-380 0.95 450 3*50 37.3 141.4 44 NED-350-2544
6240 3-380 0.95 450 4*50 45.4 174 55 NED-450-3055
6240 3-380 0.95 450 5*50 51.1 190.7 62 NED-550-3562
6240 3-380 0.95 450 5*50 57.1 215.2 68.5 NED-550-4069

اواپراتور مدل NED کویل دوبل

همچنین ابعاد اواپراتور نوین سری NED به‌شرح جدول زیر است.

اتصالات (cm) ابعاد (سانتیمتر) خروجی (اینچ) ورودی (اینچ) سری NED
Y X H W L
115 163 38 92 190 1 3/8 1/2 NED-340-1019
115 153 48 112 190 1 5/8 5/8 NED-250-1525
115 191 48 112 225 1 5/8 5/8 NED-350-2035
115 213 58 112 240 1 5/8 5/8 NED-350-2544
115 119 63 112 275 2 1/8 7/8 NED-450-3055
115 63.5-127 53 112 360 2 1/8 7/8 NED-550-3562
115 64.5-129 58 112 360 2 1/8 7/8 NED-550-4069

اواپراتور مدل NEC سقفی

اواپراتور مدل NEC سقفی

مشخصات فنی اواپراتور نوین NEC مطابق جدول زیر است.

فاصله فین 6.4 میلیمتر
فن حجم مدار (لیتر) مساحت کویلها (m2) ظرفیت (kW) سری  NEC
دبی هوا (m3/h) تعداد فاز و ولتاژ آمپراژ توان (W) تعداد و قطر(cm)
4225 1-220 0.95 200 1*40 2.8 8.6 3.7 NEC-140-14
4225 1-220 0.95 200 1*40 3.2 10.2 4.9 NEC-140-25
4225 1-220 0.95 200 1*40 4.6 15.3 7 NEC-140-37
4225 1-220 0.95 200 2*40 5.8 20.3 10.2 NEC-240-410
4225 1-220 0.95 200 2*40 7.7 27.9 12.2 NEC-240-512
4225 1-220 0.95 200 2*40 10.4 37.9 14.8 NEC-240-715
4225 1-220 0.95 200 3*40 13 48.5 19 NEC-340-1019

ابعاد اواپراتور نوین سری NEC

همچنین ابعاد اواپراتور نوین سری NEC به‌شرح جدول زیر است.

اتصالات (cm) ابعاد (سانتیمتر) خروجی (اینچ) ورودی (اینچ) سری NED
Y X H W L
86 48 48 80 75 7/8 1/2 NEC-140-14
86 53 53 80 80 7/8 1/2 NEC-140-25
86 53 53 80 80 7/8 1/2 NEC-140-37
86 103 103 80 130 1 1/8 1/2 NEC-240-410
86 113 113 80 140 1 1/8 1/2 NEC-240-512
86 153 153 80 180 1 3/8 1/2 NEC-240-715
86 163 163 80 190 1 3/8 1/2 NEC-340-1019

اواپراتور فریونی نوین

کویل اواپراتور نوین لوله مسی 5/8 اینچ  و فین آن با فاصله های 4.2 و 6.4 و 8.5 و 12 میلیمتر تولید می‌شود. دیفراست اواپراتورها الکتریکی با پوشش استنلس استیل و واترپروف می‌باشد.

فین های آلومینیومی اواپراتور نوین از نوع موجدار سینوسی بوده که باعث افزایش راندمان اواپراتور می‌شود.

انتخاب اواپراتور نوین

روش های مختلفی برای انتخاب اواپراتورها و تعیین بار برودتی(لینک به روش انتخاب اواپراتور) آنها وجود دارد. اینجا فقط ملاحظات خاص اواپراتورهای نوین ارائه شده‌است.

روش محاسباتی انتخاب اواپراتور نوین

درصورتیکه ظرفیت مورد انتظار شما از اواپراتور را Qr بنامیم برای انتخاب اواپراتور نیاز به دانستن دو ضریب تصحیح نوع مبرد و تفاوت دمایی داریم.

این ضرایب از جداول زیر به‌دست می‌آید.

در ابتدا شرایط مطلوب خود را از جدول زیر استخراج کنید

Humidity Evaporating Temp. °C Air Inlent Temp. °C Eurovent Standard
85% 0 +10 SC1
85% -8 0 SC2
95% -25 -18 SC3

سپس ضریب Fr را از جدول زیر استخراج کنید.

Correction factor (Fr) Eurovent Condition Refrigerant
1.05 SC1/SC2/SC3 R404A
0.97 SC1/SC2 R134a
1.00 SC1/SC2/SC3 R22

 سپس با توجه به شرایط دمایی موجود  ضریب Fsc را استخراج کنید.(DT = اختلاف دمای اواپراتور و دمای محیط خنک شونده و Te = دمای اواپراتور می‌باشد)

fsc1 DT = 10 K Te = 0 °C دمای اواپراتور (سانتیگراد) DT1 (K)
-5 -2 0 +5 +6 +8 +10
1.88 1.85 1.84 1.82 1.82 1.78 1.78 6
1.55 1.53 1.52 1.50 1.50 1.46 1.46 7
1.34 1.31 1.30 1.28 1.28 1.24 1.24 8
1.16 1.14 1.13 1.11 1.10 1.07 1.07 9
1.02 1.01 1.00 0.98 0.98 0.94 0.94 10
0.91 0.91 0.90 0.88 0.88 0.85 0.85 11
0.82 0.81 0.81 0.79 0.79 0.77 0.77 12
fsc2 DT = 8 K Te = -8 °C دمای اواپراتور (سانتیگراد) DT1 (K
-20 -18 -15 -12 -10 -8 -6
1.52 1.50 1.48 1.44 1.43 1.43 1.42 6
1.25 1.23 1.21 1.19 1.18 1.18 1.14 7
1.09 1.07 1.04 1.02 1.01 1.00 0.96 8
0.96 0.94 0.90 0.88 0.87 0.84 0.79 9
0.84 0.83 0.82 0.77 0.77 0.72 0.68 10
0.74 0.73 0.71 0.69 0.67 0.63 0.59 11
0.66 0.65 0.63 0.62 0.58 0.55 0.54 12
fsc3 DT = 7 K Te = -25 °C دمای اواپراتور (سانتیگراد) DT1 (K)
-40 -35 -30 -28 -25 -23 -21
1.24 1.23 1.23 1.23 1.21 1.21 1.20 6
1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 0.99 0.99 7
0.89 0.87 0.86 0.86 0.85 0.84 0.84 8
0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.73 9
0.69 0.67 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 10
0.62 0.61 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 11
0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 12

با ضرب این دو ضریب در ظرفیت مورد انتظار شما، ظرفیت نامی مناسب برای شرایط کاری سیستم به‌‌‌‌‌‌‌‌دست می‌آید. تنها کار باقی مانده‌، انتخاب سری و مدل متناسب با سیستم شما با توجه به ظرفیت به‌‌‌‌‌‌‌‌دست آمده‌است.

به مثال زیر توجه کنید:

ظرفیت مورد نیاز: 7 کیلووات

دمای اتاق: 5 درجه سانتیگراد

اختلاف دمای اتاق و اواپراتور: 10 کلوین

مبرد: R134a

نتیجه:

دمای اواپراتور: -5 درجه سانتیگراد(SC1)

Fsc=1.02

Fr=0.97

ظرفیت نامی برابر خواهد بود با: Qn=7×1.02×0.97=6.92 kW

نامگذاری اواپراتورهای فریونی نوین

نامگذاری اواپراتورهای فریونی نوین