زانویی کستل یاCastel Elbow، فیتینگی است که برای تغییر مسیر حرکت مبرد به اندازه 90 یا 45 درجه مورد استفاده قرار می گیرد. این زانویی شامل زانویی 90 درجه، زانویی 45 درجه، زانوی روپیچ تو پیچ 90 درجه یا چپقی و زانوی تبدیل می باشد.

زانویی کستل | قیمت زانویی کستل | خرید زانویی کستل | ویژگی های زانویی کستل | مشخصات فنی زانویی کستل

محل قرار گیری Castel Elbow

این زانویی در جایی که تغییر جهت مسیر لوله به اندازه 90 یا 45 درجه  و یا تبدیل قطر لوله ها همراه با تغییر جهت مسیرحرکت  مانند خط مکش، دهش و مایع نیاز باشد به کار می رود.

انواع زانویی کستل

زانویی شرکت کستل دارای 5 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

نوع اتصال سایز کد قطعه
` مهره ای 1/4″ 7210/2

مهره ای

3/8” 7210/3

مهره ای

1/4″ 7220/2
 

مهره ای

1/8” 7230/21
 

مهره ای

1/4″×1/4” 7240/2

ویژگی های زانویی کستل

  1. قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید و سازگار با تمامی مبردها.
  2. ماکزیمم فشارمجاز مبرد(PS) 45 bar

جدول مشخصات فنی زانویی دو سر کونیک کستل (Castel SAE Flare Elbows)

نوع اتصال- مهره ای کد بین المللی کد قطعه شماتیک
1/4″ E2-4 7210/2  
1/4″ E2-6 7210/3

جدول مشخصات فنی زانویی یک سر کونیک -NPT کستل (Castel SAE FLARE – NPT ELBOWS)

نوع اتصال- مهره ای کد بین المللی کد قطعه شماتیک
1/4” E1-4B 7220/2

جدول مشخصات فنی زانویی یک سر کونیک -NPT کاهنده کستل (Castel SAE FLARE -REDUCED NPT ELBOWS)

نوع اتصال- مهره ای کد بین المللی کد قطعه شماتیک
1/4″×1/8” E1-4A 7230/21  

جدول مشخصات فنی زانویی رو پیچ تو پیچ  (Castel  Male – Female SAE FLARE NPT ELBOWS)

نوع اتصال- مهره ای کد بین المللی کد قطعه شماتیک
1/4″×1/4” 7240/2