سه راهی کستل، فیتینگی است که برای گرفتن انشعاب از یک مسیر خاص استفاده می شود. سه راهی ها شامل سه راهی 90 درجه ، سه راهی ۴۵ درجه ، سه راهی تبدیل و سه راه روپیچ توپیچ هستند.

سه راهی کستل | قیمت سه راهی کستل | خرید سه راهی کستل | مشخصات فنی سه راهی کستل

محل قرار گیری

این سه راهی در جایی که لزوم گرفتن انشعاب از مسیری مشخص، مانند خط مکش قرار می گیرد.

انواع سه راهی کستل

این تجهیز دارای 6 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

نوع اتصال سایز کد قطعه
مهره ای 1/4″×1/4” ×1/4” 7310/2

مهره ای

3/8” ×3/8” ×3/8” 7310/3

مهره ای

1/2″×1/2″×1/2″ 7310/4

مهره ای

5/8”× 5/8”×5/8” 7310/5
7333-221

مهره ای

1/4″×1/8” ×1/4” 7330/221

مهره ای

1/4″×1/4” ×1/4” 7330/222

ویژگی های مهم سه راهی کستل

  1. قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید و سازگار با تمامی مبردها.
  2. ماکزیمم فشارمجاز مبرد(PS) 45 bar

جدول مشخصات فنی سه راهی سه سرمهره ای کستل (Castel SAE Flare TEE)

نوع اتصال- مهره ای کد بین المللی کد قطعه شماتیک
1/4″×1/4” ×1/4” T2-4 7310/2
3/8” ×3/8” ×3/8” T2-6 7310/3
1/2″×1/2″×1/2″ T2-8 7310/4
5/8”× 5/8”×5/8” T2-10 7310/5

جدول مشخصات فنی سه راهی دو سر مهره ای  -NPT کستل (Castel SAE FLARE – NPT TEE)

نوع اتصال- مهره ای کد بین المللی کد قطعه شماتیک
1/4″×1/4” ×1/8” T1-4A 7330/221
1/4” ×1/4” ×1/4” T1-4B