فیلتر درایر کستل

فیلتر درایر وسیله ای است که مواد خارجی مانند خاک، روان ساز لحیم کاری، رطوبت و اسید تولید شده توسط رطوبت را از مبرد می گیرد. فیلتر درایر به دو صورت دائمی و با هسته قابل تعویض عرضه می شود.

Castel Filter Drier

نصویر فیلتر درایر کستل

محل قرارگیری فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier)

فیلتر درایر در یک سیکل تبرید در خط مایع بعد از شیر خروجی رسیور،  و قبل از لوله مویین یا شیر انبساط با توجه به جهت حک شده روی بدنه آن نصب می شود.

Durre Castell filter location

نحوه کار فیلتر درایر کستل (Castel Filter Drier)

نحوه کار فیلتر درایر به این صورت است که مبرد به هنگام عبور از فیلتر درایر از یک تور سیمی درشت برای گرفتن مواد خارجی با سایز بزگ، رطوبت گیر برای گرفتن رطوبت موجود در مبرد و تور سیمی نازک برای گرفتن مواد ریز موجود در مبرد عبور می کند.

اجزای تشکیل دهنده فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier)

Durre Castell filter components

1-فنر

2-بلوک فیلتر

3-نمد

4-شبکه استنلس استیل

انواع فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier)

 فیلتر درایر شرکت کستل دارای  19 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

نوع اتصال

سایز

کد قطعه

مهره ای

1/4"

052

4308/2

مهره ای

1/4”

082

4308/2

مهره ای

3/8”

083

4308/3

مهره ای

1/2"

084

4308/4

مهره ای

3/8”

163

4316/3

مهره ای

1/2"

164

4316/3

مهره ای

5/8”

165

4316/5

مهره ای

1/2"

304

4330/4

مهره ای

5/8”

305

4330/5

جوشی

1/4"

052S

4305/2S

جوشی

1/4"

082S

4308/2S

جوشی

3/8”

083S

4308/3S

جوشی

1/2"

084S

4308/4S

جوشی

3/8”

163S

4316/3S

جوشی

1/2"

164S

4316/4S

جوشی

5/8”

165S

4316/5S

جوشی

5/8”

305S

4330/5S

جوشی

7/8”

417S

4341/5S

ویژگی های فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier)

قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید تجاری، صنعتی  که با مبردهای زیر کار می کنند.R134a, R404A, R407C,R410A,R507 R22

محدوده دمای مجاز مبرد 80  --40

ماکزیمم فشار مجاز مبرد 45 bar

بدنه از جنس  فولاد

اتصال مهره ای  از جنس نیکل

اتصال جوشی از جنس مس EN 12735-1-Cu-DHP

حاوی رطوبت گیر، غربالگر مولکولی و اتصالات

ظرفیت بالای جذب آب و اسید زدایی

مقاوم در برابر شوک و لرزش

ضخامت یکنواخت و ماکزیمم سطح مقطع

غیر قابل واکنش با مبرد

قابلیت مسدود کردن روغن در مدار

قابلیت جمع آوری ناخالصی ها

نحوه انتخاب  فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier) بر اساس ظرفیت جریانی مبرد

مرحله اول : در این مرحله مشخصات زیر باید پر شود:

مقادیر

مشخصات

 

نوع مبرد

 

(Q)ظرفیت سرمایشی

 

دمای مایع مبرد

 

دمای اواپراتور

0.07 bar or 0.14 bar

افت فشار

 

مراجعه به جدول *   (L1)  ضریب تصحیح

مرحله دوم : محاسبه ظرفیت سرمایشی پایه :

 برای محاسبه ظرفیت سرمایشی پایه، ظرفیت سرمایشی (Q) بر ضریب تصحیح تقسیم شود:

Untitled 2

مرحله سوم : انتخاب نوع فیلتر درایر

با توجه به  ، نوع مبرد و افت فشار  به جدول ** مراجعه می شود.

مثال :مبرد با مشخصات زیر را در نظر گرفته ، انتخاب فیلتر درایر به صورت زیر صورت می گیرد.

مقادیر

مشخصات

R404A

نوع مبرد

15kW

(Q)ظرفیت سرمایشی

+40

دمای مایع مبرد

-10

دمای اواپراتور

0.14 bar

افت فشار

0.86

مراجعه به جدول *   (L1)  ضریب تصحیح

Untitled

جدول مشخصات فنی فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier) با اتصال مهره ای

 

سایز اتصال

 

حجم نامی

(cm3)

 

 

 

سطح فیلتر (cm2)

 

 

کد قطعه

1/4"

80

70

052

4305/2

1/4”

130

103

082

4308/2

3/8”

130

103

083

4308/3

1/2"

130

103

084

4308/4

3/8”

250

155

163

4316/3

1/2"

250

155

164

4316/4

5/8”

250

155

165

4316/5

1/2"

500

310

304

4330/4

5/8”

500

310

305

4330/5

جدول مشخصات فنی فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier) با اتصال جوشی

 

سایز اتصال

 

حجم نامی

(cm3)

 

 

 

سطح فیلتر (cm2)

 

 

کد قطعه

ODM

ODS

(mm)Ø

(in)Ø

(mm)Ø

(in)Ø

 

3/8”

 

1/4"

80

70

052S

4305/2S

 

3/8”

 

1/4"

130

103

082S

4308/2S

 

1/2"

 

3/8”

130

103

083S

4308/3S

 

5/8”

 

1/2"

130

103

084S

4308/4S

 

1/2"

 

3/8”

250

155

163S

4316/3S

16

5/8”

 

1/2"

250

155

164S

4316/4S

 

3/4"

16

5/8”

250

155

165S

4316/5S

 

 

16

5/8”

500

310

305S

4330/5S

 

1.1/8”

 

7/8”

670

330

417S

4341/5S

جدول ظرفیت جریانی مبرد فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier)

ظرفیت جریانی مبرد برحسب (kW)

افت فشار

(bar)

کد قطعه

R507

R410A

R407C

R404A- R507

R22

R134a

4.6

7

7.2

4.7

7.2

6.6

0.07

052

4305/2

5.9

9.1

9.4

6.2

9.4

8.6

0.14

4.8

7.3

7.5

4.9

7.5

6.9

0.07

082

4308/2

6.2

9.4

9.8

6.4

9.8

8.9

0.14

12.4

18.9

19.6

12.9

19.5

17.8

0.07

083

4308/3

16.1

24.6

25.5

16.7

25.4

23.2

0.14

16.4

25.1

26

17.1

25.9

23.7

0.07

084

4308/4

21.3

32.6

33.8

22.2

33.7

30.8

0.14

13.5

20.6

21.4

14

21.3

19.5

0.07

163

4316/3

18.2

27.9

28.9

18.9

28.8

26.3

0.14

19.3

29.6

30.6

20.1

30.5

27.9

0.07

164

4316/4

26.1

39.9

41.3

27.1

41.2

37.7

0.14

25.7

39.3

40.8

26.8

40.6

37.1

0.07

165

4316/5

34.7

53.1

55

36.1

54.8

50.2

0.14

21.2

32.4

33.5

22

33.4

30.6

0.07

304

4330/4

28.6

43.7

45.3

29.7

45.1

41.3

0.14

26.6

40.6

42.1

27.6

41.9

38.3

0.07

305

4330/5

35.9

54.8

56.8

37.3

56.6

51.8

0.14

5.6

8.6

8.9

5.9

8.9

8.1

0.07

052S

4305/2S

7.3

11.2

11.6

7.6

11.6

10.6

0.14

5.8

8.9

9.2

6.1

9.2

8.4

0.07

082S

4308/2S

7.6

11.6

12

7.9

12

10.9

0.14

15.7

23.9

24.8

16.3

24.7

22.6

0.07

083S

4308/3S

20.4

31.1

32.2

21.2

32.1

29.4

0.14

19.8

30.3

31.4

20.6

31.3

28.6

0.07

084S

4308/4S

25.8

39.4

40.9

26.8

40.7

37.2

0.14

16.9

25.8

26.7

17.5

26.6

24.3

0.07

163S

4316/3S

22.8

34.8

36.1

23.7

35.9

32.9

0.14

23.4

35.8

37

24.3

36.9

33.8

0.07

164S

4316/4S

31.6

48.3

50

32.8

49.8

45.6

0.14

30.9

47.2

48.9

32.1

48.7

44.6

0.07

165S

4316/5S

41.7

63.7

66

43.3

65.7

60.2

0.14

32

48.8

50.6

33.2

50.4

46.1

0.07

305S

4330/5S

43.1

65.9

68.3

44.8

68

62.3

0.14

28

42.8

44.4

29.1

44.2

40.4

0.07

417S

4341/5S

42

64.2

66.6

43.7

66.3

60.7

0.14

جدول  ضریب تحصیح ظرفیت جریانی مبرد فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier)

دمای اواپراتور ( )

نوع مبرد

دمای مایع

( )

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

+5

+10

1.23

1.25

1.27

1.29

1.32

 

 

 

 

 

 

R134a

 

 

 

0

1.21

1.23

1.24

1.25

1.27

 

 

 

 

 

 

R22

1.33

1.36

1.39

1.42

1.44

 

 

 

 

 

 

R404A

1.25

1.27

1.29

1.31

1.33

 

 

 

 

 

 

R407CA

1.3

1.31

1.33

1.34

1.36

 

 

 

 

 

 

R410

1.34

1.37

1.4

1.43

1.46

 

 

 

 

 

 

R507

1.12

1.14

1.16

1.18

1.2

 

 

 

 

 

 

R134a

 

 

 

10

1.12

1.13

1.15

1.16

1.18

 

 

 

 

 

 

R22

1.18

1.21

1.24

1.26

1.29

 

 

 

 

 

 

R404A

1.14

1.16

1.18

1.2

1.22

 

 

 

 

 

 

R407CA

1.18

1.19

1.21

1.22

1.24

 

 

 

 

 

 

R410A

1.19

1.22

1.24

1.27

1.3

 

 

 

 

 

 

R507

1.01

1.03

1.05

1.07

1.09

1.11

1.13

1.15

1.18

1.19

1.21

R134a

 

 

 

20

1.03

1.04

1.05

1.07

1.08

1.09

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

R22

1.03

1.06

1.08

1.11

1.13

1.16

1.18

1.21

1.23

1.25

1.27

R404A

1.03

1.05

1.06

1.08

1.1

1.12

1.13

1.15

1.17

1.18

1.20

R407C

1.06

1.07

1.09

1.1

1.11

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17

R410A

1.03

1.06

1.09

1.11

1.14

1.16

1.19

1.21

1.24

1.26

1.28

R507

0.89

0.92

0.94

0.96

0.98

1

1.02

1.04

1.06

1.08

1.1

R134a

 

 

 

30

0.93

0.95

0.96

0.97

0.99

1

1.01

1.02

1.04

1.05

1.06

R22

0.87

0.9

0.93

0.95

0.98

1

1.02

1.05

1.07

1.09

1.11

R404A

0.91

0.93

0.95

0.97

0.98

1

1.02

1.03

1.05

1.06

1.08

R407C

0.93

0.95

0.96

0.98

0.99

1

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

R410A

0.87

0.9

0.92

0.95

0.98

1

1.02

1.05

1.07

1.09

1.11

R507

0.78

0.8

0.82

0.84

0.87

0.89

0.91

0.93

0.95

0.96

0.98

R134a

 

 

 

40

0.84

0.85

0.86

0.88

0.89

0.90

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

R22

0.71

0.74

0.76

0.79

0.81

0.84

0.86

0.88

0.9

0.93

0.95

R404A

0.79

0.81

0.83

0.85

0.86

0.88

0.90

0.91

0.93

0.94

0.96

R407CA

0.81

0.82

0.83

0.85

0.86

0.87

0.88

0.89

0.9

0.91

0.92

R410

0.71

0.73

0.76

0.78

0.81

0.83

0.86

0.88

0.9

0.92

0.94

R507

0.67

0.69

0.71

0.73

0.75

0.77

0.79

0.81

0.83

0.85

0.87

R134a

 

 

 

50

0.74

0.75

0.77

0.78

0.79

0.81

0.82

0.83

0.84

0.85

0.86

R22

0.55

0.58

0.6

0.62

0.65

0.67

0.69

0.71

0.74

0.76

0.77

R404A

0.67

0.69

0.71

0.72

0.74

0.76

0.77

0.79

0.80

0.82

0.83

R407CA

0.67

0.69

0.70

0.71

0.72

0.74

0.75

0.76

0.77

0.77

0.78

R410

0.54

0.56

0.59

0.61

0.64

0.66

0.68

0.71

0.73

0.75

0.77

R507

0.55

0.57

0.59

0.61

0.63

0.65

0.67

0.69

0.71

0.73

0.75

R134a

 

 

 

60

0.64

0.65

0.67

0.68

0.69

0.7

0.72

0.73

0.74

0.75

0.76

R22

0.38

0.41

0.43

0.45

0.47

0.5

0.52

0.54

0.56

0.58

0.6

R404A

0.55

0.57

0.58

0.6

0.62

0.63

0.65

0.66

0.68

0.69

0.7

R407CA

0.53

0.55

0.56

0.57

0.58

0.59

0.60

0.61

0.62

0.63

0.64

R410

0.37

0.39

0.41

0.44

0.46

0.48

0.5

0.53

0.55

0.57

0.58

R507

جدول ابعاد و وزن  فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier)

 

 

وزن (گرم)

 

ابعاد (mm)

 

نوع  اتصال

 

 

کد قطعه

 

L

 

 DØ

ODM جوشی

ODS جوشی

مهره ای

(mm)Ø

(in)Ø

(mm)Ø

(in)Ø

275

119

 

 

52

 

 

 

 

1/4"

052

4305/2

380

146

 

 

 

 

1/4”

082

4308/2

395

154

 

 

 

 

3/8”

083

4308/3

430

162

 

 

 

 

1/2"

084

4308/4

690

166

 

 

73

 

 

 

 

3/8”

163

4316/3

680

174

 

 

 

 

1/2"

164

4316/4

740

183

 

 

 

 

5/8”

165

4316/5

1360

253

 

 

 

 

1/2"

304

4330/4

1480

262

 

 

 

 

5/8”

305

4330/5

220

94

 

 

52

 

3/8”

 

1/4"

 

052S

4305/2S

345

137

 

3/8”

 

1/4"

 

082S

4308/2S

345

139

 

1/2"

 

3/8”

 

083S

4308/3S

380

146

 

5/8”

 

1/2"

 

084S

4308/4S

620

151

 

 

73

 

1/2"

 

3/8”

 

163S

4316/3S

640

158

16

5/8”

 

1/2"

 

164S

4316/4S

640

166

 

3/4"

16

5/8”

 

165S

4316/5S

1370

245

 

 

16

5/8”

 

305S

4330/5S

1600

219

91

 

1.1/8”

 

7/8”

 

417S

4341/7S

نقشه و شماتیک فیلتر درایر کستل  (Castel Filter Drier)

 

Untitled 3

مطالب مرتبط