اواپراتور نیک

اواپراتور نیک دارای مدل‌های مختلفی هستند که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و مواد غذایی (دمای اواپراتور) موجود داخل سردخانه، یک از مدل‌ها باید انتخاب شود.

اواپراتور نیک

قیمت اواپراتور نیک

قیمت اواپراتور سردخانه تابع چند عامل زیر است:
– توان برودتی
– ابعاد فن
– تعداد فن
– موجود بودن اواپراتور (در صورت خاص بودن نوع اواپراتور، باید اواپراتور سردخانه سفارش گذاری شده با مدت زمان و قیمت بیشتر تحویل خواهد شد)

با توجه به تغییرات قیمت ها، برای دریافت قیمت اواپراتور سردخانه به‌صورت به‌روز شده، مدل اواپراتور مورد نظر یا مدل کمپرسور سردخانه خود را به تلگرام شرکت ارسال کرده و یا با کارشناسان ما تماس بگیرد.

اواپراتور سردخانه نیک

در ادامه، ابتدا مدل‌های اواپراتور نیک آورده شده، و سپس طریقه انتخاب و محاسبات مربوط به انتخاب اواپراتور و روش‌های مختلف انتخاب آنها ارائه شده‌است.

جداول و تصاویر زیر صرفا جهت اطلاع شما در اینجا قرار داده شده است. در صورت نیاز به انتخاب اواپراتور کافیست با کارشناسان ما تماس بگیرید.

اواپراتور فریونی نیک سری 35 سانتیمتری

ظرفیت 1.7 تا 11.2 کیلووات

وزن اتصالات توان دیفراست کویل فن ظرفیت ( گاز R22) مدل
حجم مساحت موتور فن پرتاب هوا دبی SC3

DT1=7K

Te=-25oC

SC2

DT1=8K

Te=-8oC

SC1

DT1=10K

Te=0oC

کیلوگرم خروجی ورودی کیلووات dm3 متر مربع وات تعداد متر m3/hr اسب بخار کیلووات اسب بخار کیلووات اسب بخار کیلووات NBC
فاصله بین فین‌ها 4.2 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

31 5/8 1/2 2.4 4 11 170 1×35 9.5 2300 2.5 1.9 3.2 2.4 4.7 3.5 NBC 135 A4
35 7/8 1/2 3.2 5 15 170 1×35 9.1 2250 3 2.3 3.7 2.8 5.6 4.2 NBC 135 B4
49 7/8 1/2 3.9 7 20 340 2×35 9.5 4600 4.4 3.3 5.8 4.3 8 6.1 NBC 235 A4
55 7/8 1/2 5.2 9 26 340 2×35 9.1 4500 5.4 4.1 7 5.2 10 7.4 NBC 235 B4
69 1 1/8 1/2 5.6 9 30 510 3×35 9.5 6900 6.5 4.9 8.5 6.3 12 8.9 NBC 335 A4
78 1 1/8 1/2 7.4 13 40 510 3×35 9.1 6750 8.3 6.2 10.4 7.8 15 11.2 NBC 335 B4
فاصله بین فین‌ها 6 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

30 5/8 1/2 2.4 4 8 170 1×35 9.9 2350 1.8 2.3 3.2 NBC 135 A6
33 7/8 1/2 3.2 5 11 170 1×35 9.5 2300 2.2 2.8 4.1 NBC 135 B6
47 7/8 1/2 3.9 7 15 340 2×35 9.9 4700 3.0 3.9 5.4 NBC 235 A6
52 7/8 1/2 5.2 9 19 340 2×35 9.5 4600 3.8 4.9 6.9 NBC 235 B6
65 1 1/8 1/2 5.6 9 22 510 3×35 9.9 7050 4.6 5.9 8.3 NBC 335 A6
73 1 1/8 1/2 7.4 13 29 510 3×35 9.5 6900 5.7 7.3 10.4 NBC 335 B6
فاصله بین فین‌ها 8 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

29 5/8 1/2 2.4 4 6 170 1×35 10.3 2350 1.7 2.1 3.0 NBC 135 A8
32 7/8 1/2 3.2 5 8 170 1×35 9.9 2350 2.1 2.7 3.8 NBC 135 B8
46 7/8 1/2 3.9 7 11 340 2×35 10.3 2350 2.9 3.6 5.2 NBC 235 A8
51 7/8 1/2 5.2 9 15 340 2×35 9.9 2350 3.7 4.7 6.7 NBC 235 B8
63 1 1/8 1/2 5.6 9 17 510 3×35 10.3 2350 4.3 5.4 7.8 NBC 335 A8
71 1 1/8 1/2 7.4 13 23 510 3×35 9.9 2350 5.5 7.0 10.0 NBC 335 B8
اواپراتور فریونی نیک سری 40 سانتیمتری

ظرفیت 5/2 تا 9/30 کیلووات

وزن اتصالات توان دیفراست کویل فن ظرفیت ( گاز R22) مدل
حجم مساحت موتور فن پرتاب هوا دبی SC3

DT1=7K

Te=-25oC

SC2

DT1=8K

Te=-8oC

SC1

DT1=10K

Te=0oC

کیلوگرم خروجی ورودی کیلووات dm3 متر مربع وات تعداد متر m3/hr اسب بخار کیلووات اسب بخار کیلووات اسب بخار کیلووات NBC
فاصله بین فین‌ها 4.2 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

41 1 1/8 1/2 3.4 8 18 230 1×40 16.0 3900 3.0 3.8 5.5 NBC 140 B4
50 1 1/8 1/2 4.3 11 27 230 1×40 15.2 3800 4.2 5.2 7.7 NBC 140 C4
70 1 1/8 5/8 6.1 14 36 460 2×40 16.0 7800 6.1 7.8 11.0 NBC 240 B4
86 1 1/8 5/8 7.6 21 54 460 2×40 15.2 7600 8.3 10.8 15.5 NBC 240 C4
100 1 1/8 5/8 8.6 20 54 690 3×40 16.0 11700 8.9 11.5 16.3 NBC 340 B4
124 1 3/8 7/8 10.8 30 82 690 3×40 15.2 11400 13.0 16.2 23.2 NBC 340 C4
160 1 3/8 7/8 13.8 40 109 920 4×40 15.2 15200 17.0 22.0 30.9 NBC 440 C4
فاصله بین فین‌ها 6 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

39 1 1/8 1/2 3.4 8 18 230 1×40 16.4 3950 2.7 3.5 5.1 NBC 140 B6
46 1 1/8 1/2 4.3 11 27 230 1×40 15.6 3850 3.9 5.0 7.3 NBC 140 C6
65 1 1/8 5/8 6.1 14 36 460 2×40 16.4 7900 5.5 7.0 10.1 NBC 240 B6
79 1 1/8 5/8 7.6 21 54 460 2×40 15.6 7700 7.6 9.8 14.2 NBC 240 C6
94 1 1/8 5/8 8.6 20 54 690 3×40 16.4 11850 8.0 10.2 14.8 NBC 340 B6
115 1 3/8 7/8 10.8 30 82 690 3×40 15.6 11550 11.3 14.8 21.1 NBC 340 C6
147 1 3/8 7/8 13.8 40 109 920 4×40 15.6 15400 15.4 20.0 28.4 NBC 440 C6
فاصله بین فین‌ها 8 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

38 1 1/8 1/2 3.4 8 10 230 1×40 16.8 4000 2.5 3.3 4.6 NBC 140 B8
44 1 1/8 1/2 4.3 11 16 230 1×40 16.0 3900 3.5 4.6 6.7 NBC 140 C8
63 1 1/8 5/8 6.1 14 21 460 2×40 16.8 8000 5.1 6.5 9.3 NBC 240 B8
75 1 1/8 5/8 7.6 21 31 460 2×40 16.0 7800 7.2 9.2 13.3 NBC 240 C8
90 1 1/8 5/8 8.6 20 31 690 3×40 16.8 12000 7.5 9.6 13.5 NBC 340 B8
109 1 3/8 7/8 10.8 30 47 690 3×40 16.0 11700 11.0 14.0 20.0 NBC 340 C8
139 1 3/8 7/8 13.8 40 62 920 4×40 16.0 15600 14.5 18.8 26.7 NBC 440 C8
اواپراتور فریونی نیک سری 45 سانتیمتری

ظرفیت 3.5 تا 42.9 کیلووات

وزن اتصالات توان دیفراست کویل فن ظرفیت ( گاز R22) مدل
حجم مساحت موتور فن پرتاب هوا دبی SC3

DT1=7K

Te=-25oC

SC2

DT1=8K

Te=-8oC

SC1

DT1=10K

Te=0oC

کیلوگرم خروجی ورودی کیلووات dm3 متر مربع وات تعداد متر m3/hr اسب بخار کیلووات اسب بخار کیلووات اسب بخار کیلووات NBC
فاصله بین فین‌ها 4.2 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

55 1 1/8 1/2 4.5 9 26 350 1×45 16.8 5050 4.2 5.3 7.6 NBC 145 B4
67 1 1/8 1/2 5.4 14 38 350 1×45 16.1 4950 5.8 7.2 10.7 NBC 145 C4
95 1 1/8 5/8 8.1 17 51 700 2×45 16.8 10100 8.5 10.8 15.3 NBC 245 B4
117 1 1/8 5/8 9.7 26 77 700 2×45 16.1 9900 11.5 14.9 21.5 NBC 245 C4
138 1 3/8 7/8 11.5 25 77 1050 3×45 16.8 15150 12.3 15.9 22.6 NBC 345 B4
171 1 3/8 7/8 13.8 37 115 1050 3×45 16.1 14850 18 22.5 32.2 NBC 345 C4
219 1 3/8 7/8 17.8 49 153 1400 4×45 16.1 19800 23.5 30.5 42.9 NBC 445 C4
فاصله بین فین‌ها 6 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

52 1 1/8 1/2 4.5 9 19 350 1×45 17.8 5200 3.7 4.9 7.1 NBC 145 B6
62 1 1/8 1/2 5.4 14 28 350 1×45 17.1 5100 5.4 6.9 10.1 NBC 145 C6
89 1 1/8 5/8 8.1 17 37 700 2×45 17.8 10400 7.6 9.7 14 NBC 245 B6
108 1 1/8 5/8 9.7 26 56 700 2×45 17.1 10200 10.5 13.6 19.7 NBC 245 C6
129 1 3/8 7/8 11.5 25 56 1050 3×45 17.8 15600 11.1 14.1 20.6 NBC 345 B6
157 1 3/8 7/8 13.8 37 84 1050 3×45 17.1 15300 15.6 20.5 29.3 NBC 345 C6
201 1 3/8 7/8 17.8 49 112 1400 4×45 17.1 20400 21.3 27.7 39.4 NBC 445 C6
فاصله بین فین‌ها 8 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

50 1 1/8 1/2 4.5 9 15 350 1×45 18.5 5300 3.5 4.6 6.4 NBC 145 B8
60 1 1/8 1/2 5.4 14 22 350 1×45 17.8 5200 4.9 6.4 9.4 NBC 145 C8
85 1 1/8 5/8 8.1 17 29 700 2×45 18.5 10600 7.1 9.1 13 NBC 245 B8
102 1 1/8 5/8 9.7 26 44 700 2×45 17.8 10400 10 12.8 18.5 NBC 245 C8
124 1 3/8 7/8 11.5 25 44 1050 3×45 18.5 15900 10.4 13.4 18.8 NBC 345 B8
149 1 3/8 7/8 13.8 37 66 1050 3×45 17.8 15600 15.3 19.5 27.8 NBC 345 C8
191 1 3/8 7/8 17.8 49 88 1400 4×45 17.8 20800 20.1 26.2 37.2 NBC 445 C8
اواپراتور فریونی نیک سری 50 سانتیمتری

ظرفیت 9.6 تا 76.7 کیلووات

وزن اتصالات توان دیفراست کویل فن ظرفیت ( گاز R22) مدل
حجم مساحت موتور فن پرتاب هوا دبی SC3

DT1=7K

Te=-25oC

SC2

DT1=8K

Te=-8oC

SC1

DT1=10K

Te=0oC

کیلوگرم خروجی ورودی کیلووات dm3 متر مربع وات تعداد متر m3/hr اسب بخار کیلووات اسب بخار کیلووات اسب بخار کیلووات NBC
فاصله بین فین‌ها 4.2 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

99 1 3/8 5/8 6.9 24 65 500 1×50 19.6 20.2 10.3 13.8 19.1 NBC 150 D4
151 1 5/8 7/8 10.7 33 98 1000 2×50 19.6 20.2 16.5 21.9 30.9 NBC 250 C4
179 1 5/8 7/8 12.5 44 130 1000 2×50 19.6 20.2 20.8 27.5 38.2 NBC 250 D4
219 2 1/8 1 1/8 15.4 48 147 1500 3×50 19.6 24.7 33.0 46.2 NBC 350 C4
260 2 1/8 1 1/8 18 64 196 1500 3×50 19.6 20.2 31.0 41.2 57.3 NBC 350 D4
285 2 5/8 1 1/8 20.2 63 196 2000 4×50 19.6 20.2 33.1 43.5 61.5 NBC 450 C4
341 2 5/8 1 1/8 23.6 88 261 2000 4×50 19.6 20.2 42.0 54.5 76.7 NBC 450 D4
فاصله بین فین‌ها 6 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

92 1 3/8 5/8 6.9 24 48 500 1×50 20.8 6950 9.8 12.5 17.2 NBC 150 D6
142 1 5/8 7/8 10.7 33 71 1000 2×50 21.4 14100 15.5 19.1 26.9 NBC 250 C6
165 1 5/8 7/8 12.5 44 95 1000 2×50 20.8 13900 19.5 24.9 34.5 NBC 250 D6
205 2 1/8 1 1/8 15.4 48 107 1500 3×50 21.4 21150 22.8 28.4 39.9 NBC 350 C6
239 2 1/8 1 1/8 18 64 143 1500 3×50 20.8 20850 29.3 37.4 51.7 NBC 350 D6
266 2 5/8 1 1/8 20.2 63 143 2000 4×50 21.4 28200 30.4 38.0 53.4 NBC 450 C6
313 2 5/8 1 1/8 23.6 88 190 2000 4×50 20.8 27800 39.1 49.9 68.9 NBC 450 D6
فاصله بین فین‌ها 8 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

88 1 3/8 5/8 6.9 24 37 500 1×50 21.7 7100 9.3 11.6 16.3 NBC 150 D8
135 1 5/8 7/8 10.7 33 56 1000 2×50 22.3 14400 14.5 18.0 25.1 NBC 250 C8
156 1 5/8 7/8 12.5 44 75 1000 2×50 21.7 14200 18.4 22.8 32.2 NBC 250 D8
195 2 1/8 1 1/8 15.4 48 84 1500 3×50 22.3 21600 21.5 26.7 37.3 NBC 350 C8
226 2 1/8 1 1/8 18 64 112 1500 3×50 21.7 21300 27.5 34.1 48.1 NBC 350 D8
253 2 5/8 1 1/8 20.2 63 112 2000 4×50 22.3 28800 28.7 35.5 49.8 NBC 450 C8
295 2 5/8 1 1/8 23.6 88 149 2000 4×50 21.7 28400 36.0 45.4 64.0 NBC 450 D8

مقدمه‌ای درخصوص اواپراتور فریونی نیک

اواپراتور نیک دارای 60 مدل مختلف در بازه 10+ تا 40ـ درجه سانتیگراد و با توان‌های برودتی مختلف تولید می‌شود. اواپراتورهای سری NBC دارای کویل 8/5” به‌صورت مثلثی و با فین‌های موجدار آلومینیومی هستند

فن‌های این اواپراتورها از گروه حفاظتی IP54 بوده و در چهار قطر 35، 40، 45 و 50 سانتیمتر موجود می‌باشد. اواپراتور نیک مجهز به دیفراست (برفک زدا) الکتریکی بوده ولی به‌دلخواه مشتری می‌توان آن را با دیفراست آبی یا گاز داغ تجهیز کرد.

نوع جریان هوا به‌صورت استاندارد به‌صورت مکشی است تا بتواند با پرتاب هوا با سرعت بالا توزیع مناسب و با راندمان بالا ایجاد کند.

داده‌های کاتالوگ اواپراتور فریونی نیک به‌طور پیش‌فرض برای مبرد R22 است و درصورتی‌که سیکل مورد نظر با مبرد R404A و یا R134a کار کند باید ضریب تصحیحی به محاسبات انتخاب اواپراتور اضافه گردد. ضریب تصحیح دیگری که در انتخاب اواپراتور دخیل است ناشی از دمای کاری اواپراتور و همچنین اختلاف دمای اواپراتور و محیط سرد شده است. در واقع این ضریب ظرفیت نامی اواپراتور را به ظرفیت واقعی در شرایط مطلوب سردخانه تبدیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

انتخاب اواپراتور نیک

روش انتخاب اواپراتورها در مطلب زیر به‌طور مفصل شرح داده شده است.

روش انتخاب اواپراتورها

در اینجا فقط ملاحظات خاص اواپراتورهای نیک ارائه شده است.

روش محاسباتی انتخاب اواپراتور نیک

اگر Qr ظرفیت مورد نیاز باشد، از دو جدول زیر دو ضریب Fr و Fsc استخراج شده و در مقدار ظرفیت مورد نیاز ضرب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و ظرفیت نامی اواپراتور نیک به‌دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. و تنها کار باقی مانده انتخاب اواپراتور از جدول محصولات است.

Qn=Qr x Fsc x Fr ظرفیت نامی

جدول شرایط کاری

رطوبت نسبی دمای اواپراتور دمای هوای اتاق سردخانه شرایط کاری دما و رطوبت
85% 0 +10 SC1
85% -8 0 SC2
95% -25 -18 SC3

جدول ضریب تصحیح FR

ضریب تصحیح Fr شرایط رطوبت و دما مبرد
1.05 SC1/SC2/SC3 R404A
0.97 SC1/SC2 R134a
1.00 SC1/SC2/SC3 R22

جداول ضریب تصحیح Fsc

Fsc1

DT=10K

Te=0oC

دمای اواپراتور DT(K)
-5 -2 0 +5 +6 +8 +10
1.88 1.85 1.84 1.82 1.82 1.80 1.78 6
1.55 1.53 1.52 1.50 1.50 1.48 1.46 7
1.34 1.31 1.30 1.28 1.28 1.26 1.24 8
1.16 1.14 1.13 1.11 1.10 1.09 1.07 9
1.02 0.91 0.90 0.88 0.88 0.87 0.86 10
0.91 0.91 0.90 0.88 0.88 0.87 0.85 11
0.82 0.81 0.81 0.79 0.79 0.78 0.77 12
Fsc2

DT=8K

Te=-8oC

دمای اواپراتور DT(K)
-20 -18 -15 -12 -10 -8 -6
1.52 1.50 1.48 1.44 1.43 1.43 1.42 6
1.25 1.23 1.21 1.19 1.28 1.18 1.14 7
1.09 1.07 1.04 1.02 1.01 1.00 0.96 8
0.96 0.94 0.90 0.88 0.87 0.84 0.79 9
0.84 0.83 0.82 0.77 0.77 0.72 0.68 10
0.74 0.73 0.71 0.69 0.67 0.63 0.59 11
0.66 0.65 0.63 0.62 0.58 0.55 0.54 12
Fsc3

DT=7K

Te=-25oC

دمای اواپراتور DT(K)

اختلاف دمای اواپراتور و اتاق سردخانه

-40 -35 -30 -28 -25 -23 -21
1.24 1.23 1.23` 1.23 1.21 1.21 1.20 6
1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 0.99 0.99 7
0.89 0.87 0.86 0.86 0.85 0.84 0.84 8
0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.73 9
0.69 0.67 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 10
0.62 0.61 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 11
0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 12

استفاده از نمودار برای انتخاب اواپراتور نیک

طی این روش بامعلوم بودن DT1 و Te به نمودار DT1 رجوع کرده و نقطه تلاقی این دو پارامتر را تعیین می‌کنیم. سپس از این نقطه خطی افقی رسم نموده تا خط عمودی توان مورد نیاز در نمودار انتخاب مدل را قطع کند. مدل مناسب روی خط مربوطه مشخص می‌شود. حالتی که نتیجه فرآیند بین دو مدل قرار گرفت بایستی مدل با ظرفیت بالاتر انتخاب گردد.

انتخاب اواپراتور نیک

انتخاب اواپراتور نیک

انتخاب اواپراتور نیک

انتخاب اواپراتور نیک

روش انتخاب به کمک جدول تجربی

درصورتی‌که دمای اتاق سردخانه شما بالای صفر است از جدول زیر استفاده کنید.

توان کمپرسور HP اواپراتور مناسب از گروه NBC یا NAC
1.5 NBC 135 B6 NAC 230 A7 NAC 130 B7 NBC 135 B6
3 NBC 145 C6 NBC 140 C6 NBC 145 B6
4 NBC 240 B6 NBC 240 C8
5 NBC 240 C6
7.5 NBC 245 B6 NBC 245 C8
10 NBC 345 B6 NBC 250 C8
15 NBC 250 D6 NBC 250 D8
15 NBC 350 C8 NBC 350 C6
20 NBC 350 C8 NBC 350 C6
25 NBC 350 C8 NBC 350 D6
30 NBC 450 C6 2x NBC 250 C6
35 NBC 450 D6 2x NBC 250 D6
40 2x NBC 350 C6
50 2x NBC 450 C6

درصورتی‌که دمای اتاق سردخانه شما زیر صفر است از جدول زیر استفاده کنید.

توان کمپرسور HP اواپراتور مناسب از گروه NBC یا NAC
1.5 NBC 135 A8 NAC 130 B7 NBC 135 B8 NAC 230 A7
3 NBC 140 B8 NAC 230 A7 NBC 230 B7 NBC 235 A6 NBC 140 C6 NBC 140 C8
4 NBC 145 B6 NBC 140 C8
5 NBC 240 B8 NBC 145 C8
7.5 NBC 240 B6 NBC 145 C6
10 NBC 240 C8
15 NBC 245 C8
15 NBC 340 C8 NBC 245 C8
20 NBC 250 C8 NBC 340 C6
25 NBC 250 C8 NBC 345 C8
30 NBC 250 D8 NBC 350 C8
35 NBC 350 D8 NBC 450 C8
40 NBC 450 D8 2x NBC 250 D8

نامگذاری اواپراتورهای فریونی نیک

نامگذاری اواپراتور نیک

ابعاد اواپراتورهای فریونی نیک

ابعاد اواپراتور نیک

ابعاد اواپراتور نیک

توصیه می‌کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه کنید:
کندانسور نیک
اواپراتور آرشه
اواپراتور نوین

اواپراتور سابکول

هیچ محصولی یافت نشد.