اواپراتور نیک دارای مدل‌های مختلفی هستند که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و مواد غذایی (دمای اواپراتور) موجود داخل سردخانه، یک از مدل‌ها باید انتخاب شود.