کر درایر کستل

کر درایر قطعه ای درون پوسته کر است که مواد خارجی مانند خاک، روغن، رطوبت و اسید تولید شده توسط رطوبت را از مبرد می گیرد.

Castel Solid Core

محل قرار گیری کر درایر کستل  (Castel Solid Core)

کر درایر درون پوسته کر قرار داشته و در خط مایع بعد از رسیور و قبل از لوله مویین یا شیر انبساط نصب می شود.

Location

انواع کر درایر کستل  (Castel Solid Core)

کر درایر کستل دارای  3  مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

حجم نامی ویژگی ها کد قطعه
Cm3 In3
800 48 جاذب رطوبت بالا 4490/A
4490/B
جاذب رطوبت و اسید 4490/AA

ویژگی های کر درایر کستل  (Castel Solid Core)

  • قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید تجاری، صنعتی  که با مبردهای زیر کار می کنند.
    R22R134a, R404A, R407C,R410A,R507
  • جاذب رطوبت و اسید با کیفیت بالا
  • غیر قابل واکنش با مبرد
  • قابلیت مسدود کردن روغن در مدار
  • قابلیت جمع آوری ناخالصی ها

جدول مشخصات فنی کر درایر کستل  (Castel Solid Core)

وزن (گرم) ابعاد (mm) حجم نامی سطح مقطع

(cm2)

کد قطعه
H D2Ø Cm3 In3
730 140 96 47 800 48 420 جاذب رطوبت بالا 4490/A
4490/B
جاذب رطوبت و اسید 4490/AA

نقشه و شماتیک کر درایر کستل  (Castel Solid Core)

Schematic chorus

جدول ظرفیت  کر درایر کستل  (Castel Solid Core)

نوع مبرد نوع ظرفیت حجم نامی کد قطعه
R410A R407C R404A-507 R22 R134a
Cm3 In3

73

67

84

75

82

ظرفیت رطوبت زدایی در دمای 24 در جه

(گرم آب)

800 48 4490/A

4490/B

79 72 90 81 88

ظرفیت رطوبت زدایی در دمای 24 در جه

(کیلو گرم مبرد)

59 54 78 60 71

ظرفیت رطوبت زدایی در دمای 52 در جه

(گرم آب)

63 58 84 65 76

ظرفیت رطوبت زدایی در دمای  52 در جه

(کیلو گرم مبرد)

62 57 71 64 70

ظرفیت رطوبت زدایی در دمای 24 در جه

(گرم آب)

4490/AA
67 61 77 69 75

ظرفیت رطوبت زدایی در دمای 24 در جه

(کیلو گرم مبرد)

50 46 66 51 60

ظرفیت رطوبت زدایی در دمای 52 در جه

(گرم آب)

54 50 71 55 65

ظرفیت رطوبت زدایی در دمای  52 در جه

(کیلو گرم مبرد)