بوبین کستل (Castel Coil)

بوبین یا سیم پیچ قرقره ای که به دور آن سیم روکش داری به صورت مارپیچ و منظم پیچیده شده و برای تغییر مقدار جریان برق در شیر برقی به کار می‌رود.

Castel-Coil

محل نصب بوبین کستل (Coil Castel) در سیکل تبرید

محل نصب بوبین کستل

بوبین کستل (Coil Castel) همراه با شیر برقی در مدار سیکل تبرید قرار می گیرد.

انواع بوبین کستل (Castel Coil)

بوبین های شرکت کستل دارای 5 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

ویژگی های بوبین کستل (Castel Coil)

  • اتصال به وسیله جعبه تقسیم
  • دارای درجه حفاظت طبق استاندارد IP65-EN60529 همراه با جعبه تقسیم
  • بوبین HM2 برای جریان A.C. و بوبین HM3 برای جریان D.C.
  • قابل استفاده برای شیر برقی های باز
  • قابلیت کار تا دمای محیط 50 درجه
  • عایق رطوبت

جدول مشخصات فنی بوبین کستل  (Castel Coil)

فرکانس برحسب Hz تلرانس ولتاژ

برحسب %

ولتاژ کد قطعه بوبین
50/60 +10/-10 24 A.C. 9100/RA2 HM2
50/60 +10/-10 110 A.C. 9100/RA4
50/60 +6/-10 220/230 A.C. 9100/RA4
+10/-5 12 D.C. 9120/RD1 HM3
+10/-5 24 D.C. 9120/RD2

جدول ابعاد و وزن بوبین کستل (Castel Coil)

وزن برحسب (g) ابعاد مصرف بر حسب mA ولتاژ کد قطعه بوبین
H L2 L1 کارکرد استارت
DC 50Hz DC 50Hz
230 35 34 66.5  ـ 527 ـ 920 24 A.C. 9100/RA2 HM2
 ـ 128 ـ 230 110 A.C. 9100/RA4
 ـ 68  ـ 120 220/230 A.C. 9100/RA6
470 35 61 82 1720  ـ 1720  ـ 12 D.C. 9120/RD1 HM3
895  ـ 895  ـ 24 D.C. 9120/RD2

نقشه بوبین کستل به تفکیک کد قطعه

Boeing-Castell-Map