زانویی کستل

زانویی کستل، فیتینگی است که برای تغییر مسیر حرکت مبرد به اندازه 90 یا 45 درجه مورد استفاده قرار می گیرد. این زانویی شامل زانویی 90 درجه، زانویی 45 درجه، زانوی روپیچ تو پیچ 90 درجه یا چپقی و زانوی تبدیل می باشد.

 Castel Elbow

محل قرار گیری  زانویی کستل  (Castel Elbow)

زانویی کستل در جایی که تغییر جهت مسیر لوله به اندازه 90 یا 45 درجه  و یا تبدیل قطر لوله ها همراه با تغییر جهت مسیرحرکت  مانند خط مکش، دهش و مایع نیاز باشد به کار می رود.

انواع زانویی کستل  (Castel Elbow)

زانویی شرکت کستل دارای 5 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

 

نوع اتصال

سایز

کد قطعه

`7210 2

مهره ای

1/4"

7210/2

مهره ای

3/8”

7210/3

 7220 2

مهره ای

1/4"

7220/2

 7230 21

مهره ای

1/8”

7230/21

 7240 2

مهره ای

1/4"×1/4”

7240/2

ویژگی های زانویی کستل (Castel Elbow)

قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید و سازگار با تمامی مبردها.

ماکزیمم فشارمجاز مبرد(PS) 45 bar

جدول مشخصات فنی زانویی دو سر کونیک کستل (Castel SAE Flare Elbows)

نوع اتصال- مهره ای

کد بین المللی

کد قطعه

شماتیک

1/4"

E2-4

7210/2

 7210 3

1/4"

E2-6

7210/3

جدول مشخصات فنی زانویی یک سر کونیک -NPT کستل (Castel SAE FLARE - NPT ELBOWS)

نوع اتصال- مهره ای

کد بین المللی

کد قطعه

شماتیک

1/4”

E1-4B

7220/2

 7220 2

جدول مشخصات فنی زانویی یک سر کونیک -NPT کاهنده کستل (Castel SAE FLARE -REDUCED NPT ELBOWS)

نوع اتصال- مهره ای

کد بین المللی

کد قطعه

شماتیک

1/4"×1/8”

E1-4A

7230/21

 7230 21

جدول مشخصات فنی زانویی رو پیچ تو پیچ  (Castel  Male – Female SAE FLARE NPT ELBOWS)

نوع اتصال- مهره ای

کد بین المللی

کد قطعه

شماتیک

1/4"×1/4”

-

7240/2

 7240 2

مطالب مرتبط