سه راهی کستل

سه راهی کستل، فیتینگی است که برای گرفتن انشعاب از یک مسیر خاص استفاده می شود. سه راهی ها شامل سه راهی 90 درجه ، سه راهی ۴۵ درجه ، سه راهی تبدیل و سه راه روپیچ توپیچ هستند .

 Castel TEE

محل قرار گیری  سه راهی کستل  (Castel TEE )

سه راهی کستل در جایی که لزوم گرفتن انشعاب از مسیری مشخص، مانند خط مکش قرار می گیرد.   

انواع سه راهی کستل  (Castel TEE )

سه راهی شرکت کستل دارای 6 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

 

نوع اتصال

سایز

کد قطعه

 7310 2

مهره ای

1/4"×1/4” ×1/4”

7310/2

مهره ای

3/8” ×3/8” ×3/8”

7310/3

مهره ای

1/2"×1/2"×1/2"

7310/4

مهره ای

5/8”× 5/8”×5/8”

7310/5

 7333 221

مهره ای

1/4"×1/8” ×1/4”

7330/221

مهره ای

1/4"×1/4” ×1/4”

7330/222

 

ویژگی های سه راهی کستل (Castel TEE )

قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید و سازگار با تمامی مبردها.

ماکزیمم فشارمجاز مبرد(PS) 45 bar

جدول مشخصات فنی سه راهی سه سرمهره ای کستل (Castel SAE Flare TEE)

نوع اتصال- مهره ای  

کد بین المللی

کد قطعه

شماتیک

1/4"×1/4” ×1/4”

T2-4

7310/2

 7310 2

3/8” ×3/8” ×3/8”

T2-6

7310/3

1/2"×1/2"×1/2"

T2-8

7310/4

5/8”× 5/8”×5/8”

T2-10

7310/5

جدول مشخصات فنی سه راهی دو سر مهره ای  -NPT کستل (Castel SAE FLARE - NPT TEE)

نوع اتصال- مهره ای  

کد بین المللی

کد قطعه

شماتیک

1/4"×1/4” ×1/8”

T1-4A

7330/221

 7333 221

1/4” ×1/4” ×1/4”

T1-4B

7330/222

مطالب مرتبط