سه راهی کستل

سه راهی کستل، فیتینگی است که برای گرفتن انشعاب از یک مسیر خاص استفاده می شود. سه راهی ها شامل سه راهی 90 درجه ، سه راهی ۴۵ درجه ، سه راهی تبدیل و سه راه روپیچ توپیچ هستند .

سه راهی کستل

محل قرار گیری سه راهی کستل  (Castel TEE )

سه راهی کستل در جایی که لزوم گرفتن انشعاب از مسیری مشخص، مانند خط مکش قرار می گیرد.

انواع سه راهی کستل  (Castel TEE )

سه راهی شرکت کستل دارای 6 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

نوع اتصال سایز کد قطعه
مهره ای 1/4″×1/4” ×1/4” 7310/2

مهره ای

3/8” ×3/8” ×3/8” 7310/3

مهره ای

1/2″×1/2″×1/2″ 7310/4

مهره ای

5/8”× 5/8”×5/8” 7310/5
7333-221

مهره ای

1/4″×1/8” ×1/4” 7330/221

مهره ای

1/4″×1/4” ×1/4” 7330/222

 

ویژگی های سه راهی کستل (Castel TEE )

قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید و سازگار با تمامی مبردها.

ماکزیمم فشارمجاز مبرد(PS) 45 bar

جدول مشخصات فنی سه راهی سه سرمهره ای کستل (Castel SAE Flare TEE)

نوع اتصال- مهره ای کد بین المللی کد قطعه شماتیک
1/4″×1/4” ×1/4” T2-4 7310/2
3/8” ×3/8” ×3/8” T2-6 7310/3
1/2″×1/2″×1/2″ T2-8 7310/4
5/8”× 5/8”×5/8” T2-10 7310/5

جدول مشخصات فنی سه راهی دو سر مهره ای  -NPT کستل (Castel SAE FLARE – NPT TEE)

نوع اتصال- مهره ای کد بین المللی کد قطعه شماتیک
1/4″×1/4” ×1/8” T1-4A 7330/221
1/4” ×1/4” ×1/4” T1-4B