مغزی کستل

مغزی کستل فیتینگی است که برای اتصال لوله ها، تغییر جهت لوله و یا تبدیل قطر لوله به کار می رود. این فیتینگ به سه دسته مغزی روپیچ ساده، مغزی تبدیل روپیچ تو پیچ و مغزی تبدیل روپیچ تقسیم بندی می شود.

 مغزی کستل

محل قرار گیری مغزی کستل (Castel Union)

مغزی کستل در جایی که اتصال لوله ها، تغییر جهت لوله ها و یا تبدیل قطر لوله ها مانند خط مکش ، دهش و مایع نیاز باشد به کار می رود.

انواع مغزی کستل  (Castel Union)

مغزی شرکت کستل دارای 13 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

نوع اتصال سایز کد قطعه
مهره ای 1/4″ 7110/2

مهره ای

3/8” 7110/3

مهره ای

1/2″ 7110/4

مهره ای

5/8” 7110/5
 

مهره ای

1/4″×3/8” 7120/23

مهره ای

3/8″×1/2” 7120/34

مهره ای

1/2″×5/8” 7120/45

مهره ای

5/8″×3/4” 7120/56
 

مهره ای

1/4″×1/4” 7130/2

مهره ای

1/4″×1/8” 7140/21
 

جوشی / مهره ای

1/4″ 8350/22
 

مهره ای

1/4″ 8352/22
 

مهره ای

1/4″ 8354/22

ویژگی های مغزی کستل (Castel Union)

قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید و سازگار با تمامی مبردها.

ماکزیمم فشارمجاز مبرد(PS) 45 bar

جدول مشخصات فنی مغزی دو سر کونیک کستل (Castel SAE Flare Unions)

نوع اتصال- مهره ای کد بین المللی کد قطعه شماتیک
1/4″ U2-4 7110/2  
3/8” U2-6 7110/3
1/2″ U2-8 7110/4
5/8” U2-10 7110/5

جدول مشخصات فنی مغزی دو سر کونیک کاهنده کستل (Castel Reducing SAE Flare Unions)

نوع اتصال- مهره ای کد بین المللی کد قطعه شماتیک
1/4″×3/8” UR2-64 7120/23  
3/8″×1/2” UR2-86 7120/34
1/2″×5/8” UR2-108 7120/45
5/8″×3/4” UR2-1210 7120/56

جدول مشخصات فنی مغزی دو سر کونیک  کستل (Castel SAE Flare-NPT Unions)

نوع اتصال- مهره ای کد بین المللی کد قطعه شماتیک
1/4″×1/4” U1-4B 7130/2  

جدول مشخصات فنی مغزی دو سر کونیک کاهنده  کستل (Castel SAE Flare-NPT Reducing Unions)

نوع اتصال- مهره ای کد بین المللی کد قطعه شماتیک
1/4″×1/8” U1-4A 7140/21  

جدول مشخصات فنی مغزی یک سر جوشی – یک سر کونیک کستل (Castel SAE Flare-ODS Unions)

اتصالات کد قطعه شماتیک
جوشی مهره ای
1/4″ 1/4″ 8350/22  

جدول مشخصات فنی مغزی دو سر کونیک سوزن خور کستل (Castel SAE Flare Unions)

اتصالات  مهره ای کد قطعه شماتیک
1/4″ 8352/22  

جدول مشخصات فنی مغزی یک سر کونیک سوزن خور کستل (Castel SAE Flare Unions)

اتصالات  مهره ای کد قطعه شماتیک
1/4″ 8354/22