مغزی کستل

مغزی کستل فیتینگی است که برای اتصال لوله ها، تغییر جهت لوله و یا تبدیل قطر لوله به کار می رود. این فیتینگ به سه دسته مغزی روپیچ ساده، مغزی تبدیل روپیچ تو پیچ و مغزی تبدیل روپیچ تقسیم بندی می شود.

 Castel Union

محل قرار گیری مغزی کستل (Castel Union)

مغزی کستل در جایی که اتصال لوله ها، تغییر جهت لوله ها و یا تبدیل قطر لوله ها مانند خط مکش ، دهش و مایع نیاز باشد به کار می رود.

انواع مغزی کستل  (Castel Union)

مغزی شرکت کستل دارای 13 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

 

نوع اتصال

سایز

کد قطعه

7110 

مهره ای

1/4"

7110/2

مهره ای

3/8”

7110/3

مهره ای

1/2"

7110/4

مهره ای

5/8”

7110/5

 7120

مهره ای

1/4"×3/8”

7120/23

مهره ای

3/8"×1/2”

7120/34

مهره ای

1/2"×5/8”

7120/45

مهره ای

5/8"×3/4”

7120/56

 7130

مهره ای

1/4"×1/4”

7130/2

 7140

مهره ای

1/4"×1/8”

7140/21

 8350

جوشی / مهره ای

1/4"

8350/22

 8352

مهره ای

1/4"

8352/22

 8354

مهره ای

1/4"

8354/22

 

ویژگی های مغزی کستل (Castel Union)

قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید و سازگار با تمامی مبردها.

ماکزیمم فشارمجاز مبرد(PS) 45 bar

جدول مشخصات فنی مغزی دو سر کونیک کستل (Castel SAE Flare Unions)

نوع اتصال- مهره ای  

کد بین المللی

کد قطعه

شماتیک

1/4"

U2-4

7110/2

 7110

3/8”

U2-6

7110/3

1/2"

U2-8

7110/4

5/8”

U2-10

7110/5

جدول مشخصات فنی مغزی دو سر کونیک کاهنده کستل (Castel Reducing SAE Flare Unions)

نوع اتصال- مهره ای  

کد بین المللی

کد قطعه

شماتیک

1/4"×3/8”

UR2-64

7120/23

 7120

3/8"×1/2”

UR2-86

7120/34

1/2"×5/8”

UR2-108

7120/45

5/8"×3/4”

UR2-1210

7120/56

جدول مشخصات فنی مغزی دو سر کونیک  کستل (Castel SAE Flare-NPT Unions)

نوع اتصال- مهره ای  

کد بین المللی

کد قطعه

شماتیک

1/4"×1/4”

U1-4B

7130/2

 7130

جدول مشخصات فنی مغزی دو سر کونیک کاهنده  کستل (Castel SAE Flare-NPT Reducing Unions)

نوع اتصال- مهره ای  

کد بین المللی

کد قطعه

شماتیک

1/4"×1/8”

U1-4A

7140/21

 7140

جدول مشخصات فنی مغزی یک سر جوشی – یک سر کونیک کستل (Castel SAE Flare-ODS Unions)

اتصالات

کد قطعه

شماتیک

جوشی

مهره ای

1/4"

1/4"

8350/22

 8350

جدول مشخصات فنی مغزی دو سر کونیک سوزن خور کستل (Castel SAE Flare Unions)

اتصالات  مهره ای

کد قطعه

شماتیک

1/4"

8352/22

 8352

جدول مشخصات فنی مغزی یک سر کونیک سوزن خور کستل (Castel SAE Flare Unions)

اتصالات  مهره ای

کد قطعه

شماتیک

1/4"

8354/22

 8354

مطالب مرتبط