فیلتر ساکشن کستل

فیلتر ساکشن  یا فیلتر درایر با هسته تعویض پذیر وسیله ای است که مواد خارجی مانند خاک، روغن، رطوبت و اسید تولید شده توسط رطوبت را از مبرد می گیرد.

 Castel Filter Drier

محل قرارگیری فیلتر ساکشن کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

فیلتر ساکشن در یک سیکل تبرید در خط مایع بعد از رسیور و قبل از لوله مویین یا شیر انبساط نصب می شود.

 Location

نحوه کار فیلترساکشن کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

نحوه کار فیلتر ساکشن به این صورت است که ابتدا مبرد از یک رینگ بزرگ که بین بلوک و صفحه داخلی فیلترتعبیه شده برای گرفتن مواد خارجی عبور کرده و سپس از تورهای شبکه ای که بر روی بلوک ها قرار دارد، می گذرد. علاوه بر این، در خروجی فیلتر، کلاهک پلاستیکی وجود دارد که لبه آن به صفحه داخلی چسبیده  و مانع از ورود کثیفی ها به لوله خروجی در حین کار می شود.

اجزای تشکیل دهنده فیلترساکشن کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

 components

بلوک

تور شبکه ای

فنر

پوسته

نشیمنگاه

انواع فیلترساکشن کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

فیلتر ساکشن  شرکت کستل دارای 5 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

نوع اتصال

کد قطعه

پوسته با اتصال فولادی

ODSجوشی

Ø(mm)

Ø(mm)

Ø(in)

42.4

35

1 3/8”

4411/11AF

4411/11B

4411/11A

48.3

-

1 5/8”

4411/13AF

4411/13B

4411/13A

60.3

54

2 1/8”

4411/17AF

4411/17B

4411/17A

76.1

-

2 5/8”

4411/21AF

4411/21B

4411/21A

   

3 1/8”

4411/25AF

4411/25B

4411/25A

ویژگی های فیلترساکشن کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید تجاری، صنعتی  که با مبردهای زیر کار می کنند.

R134a, R404A, R407C,R410A,R507 R22,

محدوده دمای مجاز مبرد 80تا40-

ماکزیمم فشار مجاز مبرد 45bar

بدنه از جنس  فولاد

اتصال جوشی از جنس فولاد و مس

ظرفیت بالای جذب آب و اسید زدایی

مقاوم در برابر شوک و لرزش

ضخامت یکنواخت و ماکزیمم سطح مقطع

غیر قابل واکنش با مبرد

قابلیت مسدود کردن روغن در مدار

قابلیت جمع آوری ناخالصی ها

جدول مشخصات فنی فیلترساکشن کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

نوع اتصال

حجم نامی

سطح مقطع هسته

(cm2)

تعداد هسته ها

کد قطعه

پوسته با اتصال فولادی

ODSجوشی

Ø(mm)

Ø(mm)

Ø(in)

Cm3

In3

42.4

35

1 3/8”

800

48

420

1

4411/11AF

4411/11B

4411/11A

48.3

-

1 5/8”

800

48

420

1

4411/13AF

4411/13B

4411/13A

60.3

54

2 1/8”

800

48

420

1

4411/17AF

4411/17B

4411/17A

76.1

-

2 5/8”

1600

96

840

2

4411/21AF

4411/21B

4411/21A

   

3 1/8”

1600

96

840

2

4411/25AF

4411/25B

4411/25A

جدول ظرفیت فیلترساکشن کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

ظرفیت جریانی مبرد برحسب (kW)

افت فشار

(bar)

کد قطعه

R507

R410A

R407C

R404A- R507

R22

R134a

160

244

253

166

252

231

0.07

4411/11AF

4411/11B

4411/11A

280

427

443

291

441

404

0.14

171

262

271

178

270

247

0.07

4411/13AF

4411/13B

4411/13A

300

458

474

311

473

432

0.14

171

262

271

178

270

247

0.07

4411/17AF

4411/17B

4411/17A

300

458

474

311

473

432

0.14

171

262

271

178

270

247

0.07

4411/21AF

4411/21B

4411/21A

300

458

474

311

473

432

0.14

-

-

-

-

-

-

0.07

4411/25AF

4411/25B

4411/25A

-

-

-

-

-

-

0.14

جدول ابعاد و وزن  فیلترساکشن کستل با اتصالات مسی   (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

وزن (گرم)

ابعاد (mm)

نوع  اتصال

کد قطعه

p

H3

H2

H1

Ø D2

Ø D1

ODS جوشی

(mm)Ø

(in)Ø

5464

100

185

242

155

149

121

35

1 3/8”

4411/11B

4411/11A

5435

112

185

254

167

-

1 5/8”

4411/13B

4411/13A

5585

103

185

245

158

54

2 1/8”

4411/17B

4411/17A

6030

127

185

269

182

-

2 5/8”

4411/21B

4411/21A

-

-

-

-

-

 

3 1/8”

4411/25B

4411/25A

جدول ابعاد و وزن  فیلترساکشن کستل با اتصالات فولادی  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

وزن (گرم)

ابعاد (mm)

نوع  اتصال

کد قطعه

p

H3

H2

H1

D2Ø

D1Ø

 

پوسته با اتصال فولادی

Ø(mm)

ODS جوشی

(mm)Ø

(in)Ø

5464

100

185

242

155

149

121

42.4

35

1 3/8”

4411/11AF

5435

112

185

254

167

48.3

-

1 5/8”

4411/13AF

5585

103

185

245

158

60.3

54

2 1/8”

4411/17AF

6030

95

185

239

152

76.1

-

2 5/8”

4411/21AF

-

-

-

-

-

   

3 1/8”

4411/25AF

نقشه و شماتیک فیلتر ساکشن  کستل  (Castel Filter Drier)

 schematic

دستور العمل تعویض  بلوک در فیلترساکشن کستل

در همه خطوط شیرها بسته شود.

کمپرسور را جهت تخلیه مبرد در طرف فشار بالا ( به سمت رسیور تخلیه شود.) استارت کرده

کمپرسور را استاپ کرده تا فشار مکش از فشار اتمسفر بیشتر شود.

شیر سرویس را در طرف مکش کمپرسور استاپ کنید.

عملیات تعویض رابرای جلوگیری از نفوذ هوا با سرعت انجام دهید.

مطالب مرتبط