واریان فارمد، یک شــرکت دانش‌بنیان با هدف ســاخت فراورده‌های دارویــی است. تولیــد محصــولات هم‌تــراز با محصــولات خارجی و بــا قیمتــی رقابتی، همــواره مورد توجه این شــرکت قرار داشــته است. فراهم نمودن شرایط مناسب برای نگهداری مواد دارویی، از نیازهای اساسی تولیدکنندگان دارو به شمار می‌رود. نگهداری دارو در سردخانه، مناسب‌ترین روش برای نگهداری طولانی مدت دارو و جلوگیری از فساد آن است. شرکت واریان فارمد نیز در سال ۱۴۰۱ با کمک متخصصان دامون، سردخانه‌ای برای نگهداری داروهای تولیدی خود احداث کرده است.