پوسته کر کستل

پوسته کر یا فیلتر درایر با هسته تعویض پذیر وسیله ای است که مواد خارجی مانند خاک، روغن، رطوبت و اسید تولید شده توسط رطوبت را از مبرد می گیرد.

Castel Filter Drier

محل قرارگیری پوسته کر کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

پوسته کر در یک سیکل تبرید در خط مایع بعد از شیر خروجی رسیور، و قبل از لوله مویین یا شیر انبساط نصب می شود.

Location

نحوه کار پوسته کر کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

نحوه کار پوسته کر به این صورت است که ابتدا مبرد از یک رینگ بزرگ که بین بلوک و صفحه داخلی فیلترتعبیه شده برای گرفتن مواد خارجی عبور کرده و سپس از تورهای شبکه ای که بر روی بلوک ها قرار دارد، می گذرد. علاوه بر این، در خروجی فیلتر، کلاهک پلاستیکی وجود دارد که لبه آن به صفحه داخلی چسبیده  و مانع از ورود کثیفی ها به لوله خروجی در حین کار می شود.

اجزای تشکیل دهنده پوسته کر کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

components

بلوک

تور شبکه ای

فنر

پوسته

نشیمنگاه

انواع پوسته کر کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

پوسته کر شرکت کستل دارای  9 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

نوع اتصال

کد قطعه

پوسته با اتصال فولادی

ODSجوشی

Ø(mm)

Ø(mm)

Ø(in)

26.9

22

7/8”

4411/7AF

4411/7B

4411/7A

33.7

-

1 1/8”

4411/9AF

4411/9B

4411/9A

26.9

22

7/8”

4412/7AF

4412/7B

4412/7A

33.7

-

1 1/8”

4412/9AF

4412/9B

4412/9A

42.4

35

1 3/8”

4412/11AF

4412/11B

4412/11A

42.4

35

1 3/8”

4413/11AF

4413/11B

4413/11A

48.3

-

1 5/8”

4413/13AF

4413/13B

4413/13A

48.3

-

1 5/8”

4414/13AF

4414/13B

4414/13A

60.3

54

2 1/8”

4414/17AF

4414/17B

4414/17A

ویژگی های پوسته کر کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید تجاری، صنعتی  که با مبردهای زیر کار می کنند.
R134a, R404A, R407C,R410A,R507 R22,

محدوده دمای مجاز مبرد 80 تا 40-

ماکزیمم فشار مجاز مبرد45bar

بدنه از جنس  فولاد

اتصال جوشی از جنس فولاد و مس

ظرفیت بالای جذب آب و اسید زدایی

مقاوم در برابر شوک و لرزش

ضخامت یکنواخت و ماکزیمم سطح مقطع

غیر قابل واکنش با مبرد

قابلیت مسدود کردن روغن در مدار

قابلیت جمع آوری ناخالصی ها

جدول مشخصات فنی پوسته کر کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

نوع اتصال

حجم نامی

سطح مقطع هسته

(cm2)

تعداد هسته ها

کد قطعه

پوسته با اتصال فولادی

ODSجوشی

Ø(mm)

Ø(mm)

Ø(in)

Cm3

In3

26.9

22

7/8”

800

48

420

1

4411/7AF

4411/7B

4411/7A

33.7

-

1 1/8”

800

48

420

1

4411/9AF

4411/9B

4411/9A

26.9

22

7/8”

1600

96

840

2

4412/7AF

4412/7B

4412/7A

33.7

-

1 1/8”

1600

96

840

2

4412/9AF

4412/9B

4412/9A

42.4

35

1 3/8”

1600

96

840

2

4412/11AF

4412/11B

4412/11A

42.4

35

1 3/8”

2400

144

1260

3

4413/11AF

4413/11B

4413/11A

48.3

-

1 5/8”

2400

144

1260

3

4413/13AF

4413/13B

4413/13A

48.3

-

1 5/8”

3200

192

1680

4

4414/13AF

4414/13B

4414/13A

60.3

54

2 1/8”

3200

192

1680

4

4414/17AF

4414/17B

4414/17A

جدول ظرفیت پوسته کر کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

ظرفیت جریانی مبرد برحسب (kW)

افت فشار

(bar)

کد قطعه

R507

R410A

R407C

R404A- R507

R22

R134a

100

153

159

104

158

145

0.07

4411/7AF

4411/7B

4411/7A

175

268

278

182

277

253

0.14

137

209

217

142

216

198

0.07

4411/9AF

4411/9B

4411/9A

240

366

380

249

378

346

0.14

100

153

159

104

158

145

0.07

4412/7AF

4412/7B

4412/7A

175

268

278

182

277

253

0.14

155

236

245

161

244

223

0.07

4412/9AF

4412/9B

4412/9A

271

414

429

281

427

391

0.14

210

321

332

218

331

303

0.07

4412/11AF

4412/11B

4412/11A

367

561

582

382

579

530

0.14

224

343

355

233

354

324

0.07

4413/11AF

4413/11B

4413/11A

393

600

622

408

620

567

0.14

248

379

393

258

391

358

0.07

4413/13AF

4413/13B

4413/13A

434

663

687

451

684

626

0.14

292

446

462

303

460

421

0.07

4414/13AF

4414/13B

4414/13A

510

780

808

530

805

737

0.14

292

446

462

303

460

421

0.07

4414/17AF

4414/17B

4414/17A

510

780

808

530

805

737

0.14

جدول ابعاد و وزن  پوسته کر کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core) با اتصالات مسی  

وزن (گرم)

ابعاد (mm)

نوع  اتصال

کد قطعه

p

H3

H2

H1

Ø D2

Ø D1

ODS جوشی

(mm)Ø

(in)Ø

5405

95

185

237

150

149

121

22

7/8”

4411/7B

4411/7A

5395

95

185

237

150

-

1 1/8”

4411/9B

4411/9A

6880

95

324

379

292

22

7/8”

4412/7B

4412/7A

6880

95

324

379

292

-

1 1/8”

4412/9B

4412/9A

7015

100

324

384

297

35

1 3/8”

4412/11B

4412/11A

8510

100

324

525

438

35

1 3/8”

4413/11B

4413/11A

8470

112

324

537

450

-

1 5/8”

4413/13B

4413/13A

9940

112

324

679

592

-

1 5/8”

4414/13B

4414/13A

10010

103

324

670

583

54

2 1/8”

4414/17B

4414/17A

جدول ابعاد و وزن  پوسته کر کستل (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core) با اتصالات فولادی

وزن (گرم)

ابعاد (mm)

نوع  اتصال

کد قطعه

p

H3

H2

H1

D2Ø

D1Ø

 

پوسته با اتصال فولادی

Ø(mm)

ODS جوشی

(mm)Ø

(in)Ø

5405

95

185

237

150

149

121

26.9

22

7/8”

4411/7AF

5395

95

185

237

150

33.7

-

1 1/8”

4411/9AF

6880

95

324

379

292

26.9

22

7/8”

4412/7AF

6880

95

324

379

292

33.7

-

1 1/8”

4412/9AF

7015

100

324

384

297

42.4

35

1 3/8”

4412/11AF

8510

100

324

525

438

42.4

35

1 3/8”

4413/11AF

8470

112

324

537

450

48.3

-

1 5/8”

4413/13AF

9940

112

324

679

592

48.3

-

1 5/8”

4414/13AF

10010

103

324

670

583

60.3

54

2 1/8”

4414/17AF

نقشه و شماتیک پوسته کر کستل (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

schematic

دستور العمل تعویض بلوک در پوسته کر کستل (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

در همه خطوط شیرها بسته شود.

کمپرسور را جهت تخلیه مبرد در طرف فشار بالا ( به سمت رسیور تخلیه شود.) استارت کرده

کمپرسور را استاپ کرده تا فشار مکش از فشار اتمسفر بیشتر شود.

شیر سرویس را در طرف مکش کمپرسور استاپ کنید.

عملیات تعویض رابرای جلوگیری از نفوذ هوا با سرعت انجام دهید.

 

مطالب مرتبط