پرشر سوئیچ دانفوس KP

پرشر سوئیچ KP به منظور حفاظت در مقابل فشار مکش یا تخلیه بیش از حد در سیستم های تهویه مطبوع و تبرید به کار می رود. این پرشر سوئیچ ها همچنین برای استارت یا استاپ کردن کمپرسور و فن در کندانسورهای هوایی استفاده می شوند. پرشر سوئیچ های KP با متعلقات IP 30 و IP 44 موجود هستند.

Damoon Measure Control Danfuss Pressure Switch

پرشر سوئیچ KP / KP-E / KPU / KP-A دانفوس

لو پرشر سوئیچ  KP دانفوس

دمای محیط: –40 - +65°C (+80°C برای حداکثر 2 ساعت)
واحدهای تایید شده توسط استاندارد DIN:–40 - +65°C  (+80°C برای حداکثر 2 ساعت)
حداکثر فشار کاری 17 بار
حداکثر فشار تست 20 بار
Contact Load, AC:
 AC1: 16 A, 400 V
AC3: 16 A, 400 V
AC15: 10 A, 400 V
حداکثر جریان استارت (.L.R): 112 A, 400 V
Contact Load, DC:  DC
جریان کنترل DC13: 12 W, 220 V

جدول مشخصات فنی لو پرشر سوئیچ  KP دانفوس

کد قطعه مدل نوع اتصال محدوده فشار [bar] اختلاف [bar] طول لوله مویین [mm] عملکرد اتصال ریست
060-110166 KP1 مهره ای - 1/4 Male -0,20 - 7,50 bar 0,70 - 4,00 bar - SPDT Auto
060-110191 KP1 مهره ای - 1/4 Male -0,20 - 7,50 bar 0,70 - 4,00 bar - SPDT Auto
060-110366 KP1 مهره ای - 1/4 Male -0,90 - 7,00 bar 0,70 bar - SPDT Min
060-110566 KP1 مهره ای nut - 1/4 Female -0,20 - 7,50 bar 0,70 - 4,00 bar 900 mm SPDT Auto
060-110966 KP1 جوشی, ODF - 6 mm Female -0,90 - 7,00 bar 0,70 bar - SPDT Min
060-111066 KP1 جوشی, ODF - 6 mm Female -0,20 - 7,50 bar 0,70 - 4,00 bar - SPDT Auto
060-111166 KP1 جوشی, ODF - 1/4 Female -0,90 - 7,00 bar 0,70 bar - SPDT Min
060-111266 KP1 جوشی, ODF - 1/4 Female -0,20 - 7,50 bar 0,70 - 4,00 bar - SPDT Auto
060-112066 KP2 مهره ای - 1/4 Male -0,20 - 5,00 bar 0,40 - 1,50 bar - SPDT Auto
060-112091 KP2 مهره ای - 1/4 Male -0,20 - 5,00 bar 0,40 - 1,50 bar - SPDT Auto
060-112366 KP2 جوشی, ODF - 6 mm Female -0,20 - 5,00 bar 0,40 - 1,50 bar - SPDT Auto
060-114166 KP1 مهره ای - 1/4 Male -0,20 - 7,50 bar 0,70 - 4,00 bar - SPDT gold Auto
060-116291 KP1A M - 10 x 0.75 Male -0,20 - 7,50 bar 0,70 - 4,00 bar - SPDT Auto
060-131866 KP2 G - 1/4 Male 0,20 - 3,50 bar 0,30 - 1,00 bar - SPDT Auto
060-131991 KP1 مهره ای - 1/4 Male -0,20 - 7,50 bar 0,70 - 4,00 bar - SPDT Auto
060-182991 KP1 مهره ای - 1/4 Male - 0,69 bar - SPDT Auto
060-183091 KP1 مهره ای - 1/4 Male - 0,69 bar - SPDT Auto
060-200166 KP1 مهره ای - 1/4 Male -0,20 - 7,50 bar 0,70 - 4,00 bar - SPDT Auto
060-201366 KP2 مهره ای - 1/4 Male -0,20 - 3,50 bar 0,40 - 2,20 bar - SPDT Auto
060-205166 KP1 مهره ای nut - 1/4 Female -0,20 - 7,50 bar 0,70 - 4,00 bar 900 mm SPDT Auto
060-205266 KP1 مهره ای nut - 1/4 Female -0,90 - 7,00 bar 0,70 bar 900 mm SPDT Min
060-206366 KP2 مهره ای nut - 1/4 Female -0,20 - 3,50 bar 0,40 - 2,20 bar 900 mm SPDT Min
060-504766 KP35 G - 1/4 Male -0,20 - 7,50 bar 0,70 - 4,00 bar - SPDT gold Min
060-508391 KP1 مهره ای nut - 1/4 Female - 0,70 bar 900 mm SPDT Min
060-509466 KP1 مهره ای - 1/4 Male -0,20 - 7,50 bar 0,70 - 4,00 bar - SPDT Min
060-509566 KP2 مهره ای - 1/4 Male -0,20 - 5,00 bar 0,40 - 1,50 bar - SPDT Min
060-515366 KP1 مهره ای - 1/4 Male -0,90 - 7,00 bar 0,70 bar - SPDT Min
060-529566 KP2 - -0,20 - 7,50 bar 0,50 bar - SPDT Min
060-537866 KP1 جوشی, ODF - 6 mm Female -0,20 - 7,50 bar 0,70 - 4,00 bar - SPDT Min
060-601291 KP35 R - 1/4 Male -0,20 - 7,50 bar 0,70 - 4,00 bar - SPDT Min

های پرشر سوئیچ  KP دانفوس

دمای محیط: –40 - +65°C (+80°C برای حداکثر 2 ساعت)
واحدهای تایید شده توسط استاندارد DIN:–40 - +65°C  (+80°C برای حداکثر 2 ساعت)
حداکثر فشار کاری 32 بار – برای KP6 46.5 بار
حداکثر فشار تست 35 بار - برای KP6 46.5 بار
Contact Load, AC:
 AC1: 16 A, 400 V
AC3: 16 A, 400 V
AC15: 10 A, 400 V
حداکثر جریان استارت (.L.R): 112 A, 400 V
Contact Load, DC:  DC
جریان کنترل DC13: 12 W, 220 VDC13: 12 W, 220 V

جدول مشخصات فنی های پرشر سوئیچ  KP دانفوس

کد قطعه

مدل

نوع اتصال

محدوده فشار [bar]

اختلاف [bar]

عملکرد اتصال

ریست

Enclosure rating

060-001866

KP5

مهره ای nut - 1/4 Female

8,00 - 32,00 bar

1,80 - 6,00 bar

SPDT

Auto

IP30

060-001966

KP5

مهره ای - 1/4 Male

-

3,00 bar

SPDT

Auto

IP30

060-003566

KP5

مهره ای - 1/4 Male

-

2,00 bar

SPDT

Auto

IP30

060-004166

KP7W

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

4,00 - 10,00 bar

SPDT

Auto

IP44

060-114266

KP5

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

1,80 - 6,00 bar

SPDT gold

Auto

IP30

060-117166

KP5

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

1,80 - 6,00 bar

SPDT

Auto

IP44

060-117191

KP5

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

1,80 - 6,00 bar

SPDT

Auto

IP44

060-117366

KP5

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

3,00 bar

SPDT

Max

IP30

060-117391

KP5

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

3,00 bar

SPDT

Max

IP30

060-117766

KP5

جوشی, ODF - 6 mm Female

8,00 - 32,00 bar

1,80 - 6,00 bar

SPDT

Auto

IP44

060-117966

KP5

جوشی, ODF - 1/4 Female

8,00 - 32,00 bar

1,80 - 6,00 bar

SPDT

Auto

IP44

060-118066

KP5

جوشی, ODF - 1/4 Female

8,00 - 32,00 bar

3,00 bar

SPDT

Max

IP30

060-119066

KP7W

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

4,00 - 10,00 bar

SPDT

Auto

IP44

060-119166

KP7B

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

4,00 bar

SPDT

Max

IP30

060-119266

KP7S

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

4,00 bar

SPDT

Max

IP44

060-120266

KP7W

جوشی, ODF - 6 mm Female

-

10,00 bar

SPDT

Auto

IP30

060-120366

KP7W

جوشی, ODF - 6 mm Female

8,00 - 32,00 bar

4,00 - 10,00 bar

SPDT

Auto

IP44

060-121266

KP5

مهره ای nut - 1/4 Female

8,00 - 32,00 bar

3,00 bar

SPDT

Max

IP30

060-121291

KP5

مهره ای nut - 1/4 Female

8,00 - 32,00 bar

3,00 bar

SPDT

Max

IP30

060-133366

KP7W

جوشی, ODF - 6 mm Female

8,00 - 32,00 bar

4,00 - 10,00 bar

SPDT

Auto

IP30

060-133466

KP5

جوشی, ODF - 6 mm Female

8,00 - 32,00 bar

3,00 bar

SPDT

Max

IP30

060-200366

KP7W

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

4,00 - 10,00 bar

SPDT

Auto

IP30

060-200466

KP7B

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

4,00 bar

SPDT

Max

IP30

060-201466

KP5

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

1,80 - 6,00 bar

SPDT

Auto

IP30

060-205366

KP7W

مهره ای nut - 1/4 Female

8,00 - 32,00 bar

4,00 - 10,00 bar

SPDT

Auto

IP30

060-205466

KP7B

مهره ای nut - 1/4 Female

8,00 - 32,00 bar

4,00 bar

SPDT

Max

IP30

060-206466

KP5

مهره ای nut - 1/4 Female

8,00 - 32,00 bar

1,80 - 6,00 bar

SPDT

Auto

IP30

060-508966

KP7B

جوشی, ODF - 6 mm Female

8,00 - 32,00 bar

4,00 bar

SPDT

Max

IP30

060-509666

KP5

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

1,80 - 6,00 bar

SPDT

Auto

IP44

060-513366

KP5

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

3,00 bar

SPDT

Max

IP30

060-513466

KP7W

جوشی, ODF - 6 mm Female

8,00 - 32,00 bar

4,00 - 10,00 bar

SPDT

Auto

IP44

060-513966

KP7B

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

4,00 bar

SPDT

Max

IP30

060-514066

KP5

جوشی, ODF - 1/4 Female

8,00 - 32,00 bar

1,80 - 6,00 bar

SPDT

Auto

IP44

060-517766

KP7S

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

4,00 bar

SPDT

Max

IP44

060-519066

KP6W

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 42,00 bar

4,00 - 10,00 bar

SPDT

Auto

IP44

060-519166

KP6B

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 42,00 bar

4,00 bar

SPDT

Max

IP30

060-537266

KP5

جوشی, ODF - 6 mm Female

8,00 - 32,00 bar

1,80 - 6,00 bar

SPDT

Auto

IP44

060-601391

KP36

R - 1/4 Male

2,00 - 14,00 bar

0,70 - 4,00 bar

SPDT

Auto

IP30

060-602466

KP6W

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 42,00 bar

4,00 - 10,00 bar

SPDT

Auto

IP44

های اند لو پرشر سوئیچ KP دانفوس

های اند لو پرشر سوئیچ های KP با مدل تنظیم های پرشر در هر دو سمت چپ و راست و مدل تنظیم لو پرشر در سمت چپ و های پرشر سمت راست (مدل های با سیگنال LP  یا LP+HP ) موجود است.
Enclosure rating IP30 or IP44

جدول مشخصات فنی های اند لو پرشر سوئیچ  KP دانفوس

کد قطعه

مدل

نوع اتصال

محدوده فشار چپ [bar]

محدوده فشار راست [bar]

اختلاف چپ [bar]

اختلاف راست [bar]

عملکرد اتصال

ریست چپ

ریست راست

Enclosure rating

060-000766

KP15

مهره ای nut - 1/4 Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT

Auto

Max

IP30

060-001066

KP15

جوشی, ODF - 1/4 Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Min convertible

Max convertible

IP44

060-001366

KP44

G - 1/4 Male

2,00 - 12,00 bar

0,5 - 6,0 bar

0,70 - 4,00 bar

1,0 bar

SPST(NO)+SPST(NC)

Auto

Auto

IP22

060-114866

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT gold

Auto

Max

IP30

060-115466

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Min convertible

Max convertible

IP44

060-119966

KP15

مهره ای nut - 1/4 Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT

Auto

Auto

IP30

060-120066

KP7BS

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

8,0 - 32,0 bar

4,00 bar

4,0 bar

2 SPST(NC)

Max

Max

IP30

060-122066

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,90 - 7,00 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Min convertible

Max convertible

IP30

060-124166

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT

Auto

Auto

IP44

060-124366

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT

Auto

Max

IP30

060-124566

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,90 - 7,00 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 bar

4,0 bar

SPDT

Min

Max

IP30

060-124591

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,90 - 7,00 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 bar

4,0 bar

SPDT

Min

Max

IP30

060-124966

KP15

جوشی, ODF - 6 mm Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT

Auto

Auto

IP44

060-125466

KP15

جوشی, ODF - 1/4 Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT

Auto

Auto

IP44

060-126166

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,90 - 7,00 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 bar

4,0 bar

SPDT

Min convertible

Max convertible

IP30

060-126466

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Auto

Max

IP30

060-126491

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Auto

Max

IP30

060-126566

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Auto

Auto

IP44

060-126591

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Auto

Auto

IP44

060-128066

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT

Auto

Max

IP30

060-128466

KP15

جوشی, ODF - 1/4 Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Auto

Max

IP30

060-128491

KP15

جوشی, ODF - 1/4 Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Auto

Max

IP30

060-129966

KP15

جوشی, ODF - 1/4 Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Auto

Auto

IP44

060-200866

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT

Auto

Auto

IP30

060-202666

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Auto

Max

IP30

060-203166

KP15

مهره ای nut - 1/4 Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Auto

Auto

IP30

060-204666

KP15

مهره ای nut - 1/4 Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT

Auto

Max

IP30

060-205066

KP15

مهره ای nut - 1/4 Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT

Auto

Auto

IP30

060-205866

KP15

مهره ای nut - 1/4 Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT

Auto

Auto

IP30

060-205966

KP15

مهره ای nut - 1/4 Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT

Auto

Max

IP30

060-206066

KP15

مهره ای nut - 1/4 Female

-0,90 - 7,00 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 bar

4,0 bar

SPDT

Min

Max

IP30

060-208866

KP25

مهره ای nut - 1/4 Female

-0,20 - 5,00 bar

8,0 - 32,0 bar

0,40 - 2,20 bar

4,0 bar

SPDT

Auto

Max convertible

IP30

060-504166

KP15

مهره ای nut - 1/4 Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPST(NO+NC)

Auto

Auto

IP30

060-507166

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Auto

Auto

IP44

060-514166

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT

Auto

Auto

IP44

060-514766

KP15

جوشی, ODF - 1/4 Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Min convertible

Max convertible

IP30

060-514791

KP15

جوشی, ODF - 1/4 Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Min convertible

Max convertible

IP30

060-514966

KP15

مهره ای - 1/4 Male

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Auto

Max

IP30

060-539366

KP17WB

مهره ای - 1/4 Male

-

-

1,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Auto

Max convertible

IP44

060-539466

KP17WB

مهره ای - 1/4 Male

-

-

1,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Auto

Max convertible

IP44

060-539766

KP17WB

مهره ای - 1/4 Male

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Auto

Max convertible

IP44

060-540766

KP17WB

جوشی, ODF - 6 mm Female

-0,20 - 7,50 bar

8,0 - 32,0 bar

0,70 - 4,00 bar

4,0 bar

SPDT+SPST(NO)

Auto

Max convertible

IP44

060-602266

KP7BS

مهره ای - 1/4 Male

8,00 - 32,00 bar

8,0 - 32,0 bar

4,00 bar

4,0 bar

2 SPST(NC)

Max

Max

IP30

پرشر سوئیچ  KP-A آمونیاکی (لو پرشر، های پرشر، های اند لو پرشر) دانفوس

پرشر سوئیچ  KP-A آمونیاکی در سیستم های تهویه مطبوع و تبرید با مبرد فریونی و آمونیاکی (R717/NH3) استفاده می شود. جنس متریال در تماس با مدیوم استیل و عمدتا استنلس استیل 18/8 (طبق  EN 10008-2) است. پرشر سوئیچ  KP برای محافظت از سیستم های تبرید در برابر فشارهای تخلیه بالای بیش از حد، فشارهای خلاء بیش از حد پایین، استارت/استاپ کمپرسورها و یا به کار انداختن کندانسورهای هوایی طراحی می شوند.

جدول مشخصات فنی پرشر سوئیچ  KP-A آمونیاکی (لو پرشر، های پرشر، های اند لو پرشر) دانفوس

کد قطعه

مدل

060-115366

KP5A

060-115391

KP5A

060-116066

KP1A

060-116166

KP1A

060-116266

KP1A

060-120566

KP7ABS

060-123066 KP5A
060-123166 KP5A
060-128366 KP15A
060-129366 KP15A
060-129466 KP15A
060-129566 KP15A
060-129666 KP15A
060-204266 KP15A
060-500466 KP1A
060-500566 KP1A
060-500766 KP5A
060-501366 KP7ABS
060-503366 KP7ABS
060-508866 KP7ABS

 

مطالب مرتبط