سایت گلاس دانفوس

برای کاربردهای فشار پایین (حداکثر فشار کاری 35 bar/508 psig)، دانفوس سایت گلاس های مدل SGR, SGI و SGN را  تولید می کند. این سایت گلاس ها برای روغن های معدنی مانند HCFC و مبردهای غیر قابل اشتعال HFC  با اتصال مهره ای، جوشی، فیس سیل یا ساکت و با یا بدون نشانگر رطوبت موجود است.

Damoon Measure Controll Danfoss Site Glass

سایت گلاس SGR / SGI / SGN دانفوس

سایت گلاس فشار پایین SGN, SGI دانفوس، اتصال جوشی

سایت گلاس های SGI و SGN رطوبت بیش از حد موجود در سیستم تبرید، سابکولینگ ناکافی و یا کمبود مبرد را نشان می دهند. سایت گلاس های SGI و SGN مجهز به نشانگر حساسی هستند که با توجه به مقدار رطوبت موجود در مبرد رنگی را نشان می دهند. سایت گلاس های SGI برای کاربردهایی که روغن معدنی مانند HCFC روانکار  است طراحی شده اند.
SGI برای کاربردهایی با مبرد غیرقابل اشتعال مانند HFC   طراحی شده اند.
دمای محیط : -50 – 80 °C / -58 – 175 °F
حداکثر فشار کاری: 35 bar / 508 psig

جدول مشخصات فنی سایت گلاس فشار پایین SGN, SGI دانفوس، اتصال جوشی

کد قطعه

مدل

مبرد

نوع ورودی

سایز ورودی [mm]

سایز ورودی [in]

نوع خروجی

سایز خروجی[mm]

سایز خروجی[in]

حداکثر فشار کاری[bar]

014-0034

SGI 6s

R22

جوشی, ODF

-

1/4 in

جوشی, ODF

-

1/4 in

35,0 bar

014-0035

SGI 10s

R22

جوشی, ODF

-

3/8 in

جوشی, ODF

-

3/8 in

35,0 bar

014-0036

SGI 12s

R22

جوشی, ODF

-

1/2 in

جوشی, ODF

-

1/2 in

35,0 bar

014-0039

SGI 22s

R22

جوشی, ODF

22,00 mm

7/8 in

جوشی, ODF

22,00 mm

7/8 in

35,0 bar

014-0040

SGI 6s

R22

جوشی, ODF

6,00 mm

-

جوشی, ODF

6,00 mm

-

35,0 bar

014-0041

SGI 10s

R22

جوشی, ODF

10,00 mm

-

جوشی, ODF

10,00 mm

-

35,0 bar

014-0042

SGI 12s

R22

جوشی, ODF

12,00 mm

-

جوشی, ODF

12,00 mm

-

35,0 bar

014-0044

SGI 16s

R22

جوشی, ODF

16,00 mm

5/8 in

جوشی, ODF

16,00 mm

5/8 in

35,0 bar

014-0045

SGI 18s

R22

جوشی, ODF

18,00 mm

-

جوشی, ODF

18,00 mm

-

35,0 bar

014-0047

SGI 19s

R22

جوشی, ODF

19,00 mm

3/4 in

جوشی, ODF

19,00 mm

3/4 in

35,0 bar

014-0104

SGI 12s

R22

جوشی, ODF

-

1/2 in

جوشی, ODF

-

1/2 in

35,0 bar

014-0117

SGN 12s

سایر گازها*

جوشی, ODF

-

1/2 in

جوشی, ODF

-

1/2 in

35,0 bar

014-0125

SGI 6s

R22

جوشی, ODF

-

1/4 in

جوشی, ODM

-

1/4 in

35,0 bar

014-0126

SGI 10s

R22

جوشی, ODF

-

3/8 in

جوشی, ODM

-

3/8 in

35,0 bar

014-0127

SGI 12s

R22

جوشی, ODF

-

1/2 in

جوشی, ODM

-

1/2 in

35,0 bar

014-0128

SGI 16s

R22

جوشی, ODF

16,00 mm

5/8 in

جوشی, ODM

16,00 mm

5/8 in

35,0 bar

014-0130

SGI 22s

R22

جوشی, ODF

22,00 mm

7/8 in

جوشی, ODM

22,00 mm

7/8 in

35,0 bar

014-0148

SGN 6s

سایر گازها

جوشی, ODF

-

1/4 in

جوشی, ODF

-

1/4 in

35,0 bar

014-0155

SGN 10s

سایر گازها

جوشی, ODF

-

5/16 in

جوشی, ODM

-

5/16 in

35,0 bar

014-0181

SGN 6s

سایر گازها

جوشی, ODF

-

1/4 in

جوشی, ODF

-

1/4 in

35,0 bar

014-0182

SGN 10s

سایر گازها

جوشی, ODF

-

3/8 in

جوشی, ODF

-

3/8 in

35,0 bar

014-0183

SGN 12s

سایر گازها

جوشی, ODF

-

1/2 in

جوشی, ODF

-

1/2 in

35,0 bar

014-0184

SGN 16s

سایر گازها

جوشی, ODF

16,00 mm

5/8 in

جوشی, ODF

16,00 mm

5/8 in

35,0 bar

014-0185

SGN 19s

سایر گازها

جوشی, ODF

19,00 mm

3/4 in

جوشی, ODF

19,00 mm

3/4 in

35,0 bar

014-0186

SGN 22s

سایر گازها

جوشی, ODF

22,00 mm

7/8 in

جوشی, ODF

22,00 mm

7/8 in

35,0 bar

014-0187

SGN 22s

سایر گازها

جوشی, ODF

-

1 1/8 in

جوشی, ODF

-

1 1/8 in

35,0 bar

014-0190

SGN 10s

سایر گازها

جوشی, ODF

10,00 mm

-

جوشی, ODF

10,00 mm

-

35,0 bar

014-0191

SGN 6s

سایر گازها

جوشی, ODF

6,00 mm

-

جوشی, ODF

6,00 mm

-

35,0 bar

014-0192

SGN 10s

سایر گازها

جوشی, ODF

10,00 mm

-

جوشی, ODF

10,00 mm

-

35,0 bar

014-0193

SGN 12s

سایر گازها

جوشی, ODF

12,00 mm

-

جوشی, ODF

12,00 mm

-

35,0 bar

014-0195

SGN 18s

سایر گازها

جوشی, ODF

18,00 mm

-

جوشی, ODF

18,00 mm

-

35,0 bar

014-0199

SGN 16s

سایر گازها

جوشی, ODF

16,00 mm

5/8 in

جوشی, ODF

16,00 mm

5/8 in

35,0 bar

014-0200

SGN 22s

سایر گازها

جوشی, ODF

22,00 mm

7/8 in

جوشی, ODF

22,00 mm

7/8 in

35,0 bar

014-0201

SGN 6s

سایر گازها

جوشی, ODF

-

1/4 in

جوشی, ODM

-

1/4 in

35,0 bar

014-0202

SGN 10s

سایر گازها

جوشی, ODF

-

3/8 in

جوشی, ODM

-

3/8 in

35,0 bar

014-0203

SGN 12s

سایر گازها

جوشی, ODF

-

1/2 in

جوشی, ODM

-

1/2 in

35,0 bar

014-0204

SGN 16s

سایر گازها

جوشی, ODF

16,00 mm

5/8 in

جوشی, ODM

16,00 mm

5/8 in

35,0 bar

014-0206

SGN 22s

سایر گازها

جوشی, ODF

22,00 mm

7/8 in

جوشی, ODM

22,00 mm

7/8 in

35,0 bar

014-0246

SGN 10s

سایر گازها

جوشی, ODF

-

3/8 in

جوشی, ODF

-

3/8 in

35,0 bar

014-1007

SGN 10

سایر گازها

جوشی, ODM

12,00 mm

-

مهره ای

-

3/8 in

35,0 bar

014-1020

SGN 6s

سایر گازها

جوشی, ODF

6,00 mm

-

جوشی, ODF

6,00 mm

-

35,0 bar

014-1102

SGN 10s

سایر گازها

جوشی, ODM

-

3/8 in

جوشی, ODM

-

3/8 in

35,0 bar

014-1130

SGN 12s

سایر گازها

جوشی, ODF

12,00 mm

-

جوشی, ODF

12,00 mm

-

35,0 bar

014-1202

SGN 10s

سایر گازها

جوشی, ODF

-

3/8 in

جوشی, ODM

-

3/8 in

35,0 bar

*سایر گازها شامل: R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507 R513A

سایت گلاس فشار پایین SGN, SGI دانفوس، اتصال مهره ای

سایت گلاس های SGI و SGN رطوبت بیش از حد موجود در سیستم تبرید، سابکولینگ ناکافی و یا کمبود مبرد را نشان می دهند. سایت گلاس های SGI و SGN مجهز به نشانگر حساسی هستند که با توجه به مقدار رطوبت موجود در مبرد رنگی را نشان می دهند. سایت گلاس های SGI برای کاربردهایی که روغن معدنی مانند HCFC روانکار  است طراحی شده اند.
SGI برای کاربردهایی با مبرد غیرقابل اشتعال مانند HFC   طراحی شده اند.
دمای محیط : -50 – 80 °C / -58 – 175 °F
حداکثر فشار کاری: 35 bar / 508 psig

جدول مشخصات فنی سایت گلاس فشار پایین SGN, SGI دانفوس، اتصال مهره ای

کد قطعه

مدل

مبرد

نوع ورودی

سایز ورودی [mm]

سایز ورودی [in]

ورودی اکسترنال/اینترنال

نوع خروجی

سایز خروجی[mm]

سایز خروجی[in]

خروجی اکسترنال/اینترنال

حداکثر فشار کاری[bar]

014-0007

SGI 6

R22

مهره ای

6,00 mm

1/4 in

اکسترنال

مهره ای

6,00 mm

1/4 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0008

SGI 10

R22

مهره ای

10,00 mm

3/8 in

اکسترنال

مهره ای

10,00 mm

3/8 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0016

SGI 10

R22

مهره ای

10,00 mm

3/8 in

اکسترنال

مهره ای

10,00 mm

3/8 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0021

SGI 6

R22

مهره ای

6,00 mm

1/4 in

اینترنال

مهره ای

6,00 mm

1/4 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0022

SGI 10

R22

مهره ای

10,00 mm

3/8 in

اینترنال

مهره ای

10,00 mm

3/8 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0024

SGI 16

R22

مهره ای

16,00 mm

5/8 in

اکسترنال

مهره ای

16,00 mm

5/8 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0025

SGI 12

R22

مهره ای

12,00 mm

1/2 in

اینترنال

مهره ای

12,00 mm

1/2 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0026

SGI 16

R22

مهره ای

16,00 mm

5/8 in

اینترنال

مهره ای

16,00 mm

5/8 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0028

SGI 19

R22

مهره ای

19,00 mm

3/4 in

اکسترنال

مهره ای

19,00 mm

3/4 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0124

SGN 10

سایر گازها

مهره ای

10,00 mm

3/8 in

اینترنال

مهره ای

10,00 mm

3/8 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0132

SGN 6

سایر گازها

مهره ای

6,00 mm

1/4 in

اکسترنال

مهره ای

6,00 mm

1/4 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0161

SGN 6

سایر گازها

مهره ای

6,00 mm

1/4 in

اکسترنال

مهره ای

6,00 mm

1/4 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0162

SGN 10

سایر گازها

مهره ای

10,00 mm

3/8 in

اکسترنال

مهره ای

10,00 mm

3/8 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0163

SGN 12

سایر گازها

مهره ای

12,00 mm

1/2 in

اکسترنال

مهره ای

12,00 mm

1/2 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0165

SGN 16

سایر گازها

مهره ای

16,00 mm

5/8 in

اکسترنال

مهره ای

16,00 mm

5/8 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0166

SGN 19

سایر گازها

مهره ای

19,00 mm

3/4 in

اکسترنال

مهره ای

19,00 mm

3/4 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0171

SGN 6

سایر گازها

مهره ای

6,00 mm

1/4 in

اینترنال

مهره ای

6,00 mm

1/4 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0172

SGN 10

سایر گازها

مهره ای

10,00 mm

3/8 in

اینترنال

مهره ای

10,00 mm

3/8 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0173

SGN 12

سایر گازها

مهره ای

12,00 mm

1/2 in

اینترنال

مهره ای

12,00 mm

1/2 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0174

SGN 16

سایر گازها

مهره ای

16,00 mm

5/8 in

اینترنال

مهره ای

16,00 mm

5/8 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0175

SGN 19

سایر گازها

مهره ای

19,00 mm

3/4 in

اینترنال

مهره ای

19,00 mm

3/4 in

اکسترنال

35,0 bar

014-0265

SGI 16

R22

مهره ای

16,00 mm

5/8 in

اینترنال

مهره ای

16,00 mm

5/8 in

اکسترنال

35,0 bar

014-1131

SGN 6

سایر گازها

مهره ای

6,00 mm

1/4 in

اکسترنال

مهره ای

6,00 mm

1/4 in

اکسترنال

35,0 bar

سایت گلاس فشار پایین SGR دانفوس، اتصال سوکتی

سایت گلاس های SGR مدل ساکتی بدون نشانگر رطوبت هستند و عمدتا برای نشان دادن وضعیت مبرد و همچنین سطح مایع در رسیور یا سطح روغن در کمپرسور استفاده می شوند. سایت گلاس های SGRI و SGRN مجهز به نشانگر حساسی هستند که با توجه به مقدار رطوبت موجود در مبرد رنگی را نشان می دهند. دانفوس برای تیوب فیتینگ سایت گلاس های ساکت مدل SGS  را تولید و عرضه می کند.
دمای محیط : -50 – 80 °C / -58 – 175 °F
حداکثر فشار کاری: 35 bar / 508 psig

جدول مشخصات فنی سایت گلاس فشار پایین SGR دانفوس، اتصال سوکتی

کد قطعه

مدل

مبرد

استاندارد اتصال

نوع اتصال

سایز اتصال[in]

سایز اتصال

نشانگر رطوبت

حداکثر فشار کاری[bar]

014-0002

SGR

سایر گازها

ANSI/ASME B1.20.1

NPT

1/2 in

1/2 in

No

35,0 bar

014-0005

SGR

سایر گازها

ANSI/ASME B1.20.1

NPT

3/4 in

3/4 in

No

35,0 bar

014-0006

SGRN

سایر گازها

ANSI/ASME B1.20.1

NPT

1/2 in

1/2 in

Yes

35,0 bar

014-0049

SGRI

R22

ISO 228-1

G

2

2

Yes

35,0 bar

014-0131

SGRI

R22

ANSI/ASME B1.20.1

NPT

1/2 in

1/2 in

Yes

35,0 bar

014-0180

SGRN

سایر گازها

ISO 228-1

G

2

2

Yes

35,0 bar

014-0276

SGR

سایر گازها

ISO 7-1

R

2

2

No

35,0 bar

014-1066

SGR

سایر گازها

-

M

-

M24 x 1

No

35,0 bar

014-1070

SGRN

سایر گازها

ISO 228-1

G

2

2

Yes

35,0 bar

014-1154

SGRI

R22

-

M

-

M24 x 1

Yes

35,0 bar

014-1155

SGRN

سایر گازها

-

M

-

M24 x 1

Yes

35,0 bar

سایت گلاس فشار پایین SGN, SGI دانفوس، اتصال فیس سیل (Face Seal)

سایت گلاس های SGI و SGN رطوبت بیش از حد موجود در سیستم تبرید، سابکولینگ ناکافی و یا کمبود مبرد را نشان می دهند. سایت گلاس های SGI و SGN مجهز به نشانگر حساسی هستند که با توجه به مقدار رطوبت موجود در مبرد رنگی را نشان می دهند. سایت گلاس های SGI برای کاربردهایی که روغن معدنی مانند HCFC روانکار  است طراحی شده اند.
SGI برای کاربردهایی با مبرد غیرقابل اشتعال مانند HFC   طراحی شده اند.
دمای محیط : -50 – 80 °C / -58 – 175 °F
حداکثر فشار کاری: 35 bar / 508 psig

جدول مشخصات فنی سایت گلاس فشار پایین SGN, SGI دانفوس، اتصال فیس سیل

کد قطعه

مدل

مبرد

نوع ورودی

سایز ورودی [mm]

سایز ورودی [in]

ورودی اکسترنال/اینترنال

نوع خروجی

سایز خروجی[mm]

سایز خروجی[in]

ورودی اکسترنال/اینترنال

حداکثر فشار کاری

014-1010

SGI 6

R22

فیس سیل

-

1/4 in

اینترال

فیس سیل

-

1/4 in

اکسترنال

35,0 bar

014-1124

SGN 12

سایر گازها

فیس سیل

-

1/2 in

اینترال

فیس سیل

-

1/2 in

اکسترنال

35,0 bar

 

مطالب مرتبط