فیلتر درایر دانفوس

فیلتردرایرهای دانفوس هم شامل فیلتر درایر های بسته (hermitic) و هم فیلتر درایرهای با کر قابل تعویض می شود. فیلتر درایر بسته (hermitic) با کارکردهای مختلف فیلتر درایر استاندارد، فیلتر درایر بای فلو، فیلتر درایر رسیور و فیلتر درایر burn-out عرضه می شود. فیلتر درایرهای با کر قابل تعویض شامل استاندارد کر برای CFC / HCFC، استاندارد کر HFC، burn-out کر و فیلتر شیمیایی است. فیلتر درایر هوزینگ با 1 تا 4 کر موجود است.

Damoon Measure Control Danfoss Filter Drier

فیلتر درایر دانفوس

فیلتر درایر بسته (hermitic) DCL دانفوس، سیستم های  HCFC/CFC

فیلتر درایر بسته (hermitic) DCL برای مبردهای  HCFC و  CFC و روغن های بنزن و معدنی مناسب است. این فیلتر درایر با مبردهای R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A , R444B, R449A, R448A و R450A سازگار است. ارزیابی منبع احتراق طبق استاندارد EN13463-1 این فیلتر درایر را برای مبردهای R290, R600 و R600a تایید کرده است.

برای مبردهای قابل اشتعال تنها نوع جوشی (مس اندود/ مس خالص) و سایزهای کوچکتر از 25 میلیمتر قابل استفاده است. فیلتر درایرهای  DCL بسته (hermitic) هستند و بر اساس مدل می توانند تا فشار 46 بار مورد استفاده قرار گیرند. این فیلتر درایرها دارای اتصال مهره ای یا مس/ورق های استیل مس اندود هستند.

فیلتر درایر DCL المنیتور با اتصال مهره ای

فیلتر درایر هرمیتی DCL برای مبردهای  HCFC و  CFC و روغن های آلکیل بنزن و معدنی به کار می رود.
 80 درصد ملکولار سیو (Molecular Sieve ) 3A و 20 درصد آلومینای فعال
دمای کاری بین 40- تا 70+ درجه سانتیگرادbar / 508 psig

کد قطعه

مدل

متریال اتصال

سایز اتصال ورودی (میلیمتر)

سایز اتصال ورودی (اینچ)

سایز اتصال خروجی (میلیمتر)

سایز اتصال خروجی (اینچ)

سایز کر

مساحت کر [cm2]

ظرفیت اسید [g]

023Z0012

DCL 303

Steel

10 mm

3/8 in

10 mm

3/8 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z0013

DCL 304

Steel

12 mm

1/2 in

12 mm

1/2 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z0014

DCL 305

Steel

16 mm

5/8 in

16 mm

5/8 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z0102

DCL 414

Steel

12 mm

1/2 in

12 mm

1/2 in

41 cu.in.

-

8,90 g

023Z0103

DCL 415

Steel

16 mm

5/8 in

16 mm

5/8 in

41 cu.in.

-

8,90 g

023Z0156

DCL 306

Steel

19 mm

3/4 in

19 mm

3/4 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z3013

DCL 304

Steel

12 mm

1/2 in

12 mm

1/2 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z3014

DCL 305

Steel

16 mm

5/8 in

16 mm

5/8 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z5000

DCL 032

Steel

6 mm

1/4 in

6 mm

1/4 in

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z5001

DCL 033

Steel

10 mm

3/8 in

10 mm

3/8 in

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z5002

DCL 052

Steel

6 mm

1/4 in

6 mm

1/4 in

05 cu.in.

-

0,87 g

023Z5003

DCL 053

Steel

10 mm

3/8 in

10 mm

3/8 in

05 cu.in.

-

0,87 g

023Z5004

DCL 082

Steel

6 mm

1/4 in

6 mm

1/4 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z5005

DCL 083

Steel

10 mm

3/8 in

10 mm

3/8 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z5006

DCL 084

Steel

12 mm

1/2 in

12 mm

1/2 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z5007

DCL 162

Steel

6 mm

1/4 in

6 mm

1/4 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z5008

DCL 163

Steel

10 mm

3/8 in

10 mm

3/8 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z5009

DCL 164

Steel

12 mm

1/2 in

12 mm

1/2 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z5010

DCL 165

Steel

16 mm

5/8 in

16 mm

5/8 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z5011

DCL 166

Steel

19 mm

3/4 in

19 mm

3/4 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z5075

DCL 032

Steel

6 mm

1/4 in

6 mm

1/4 in

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z5089

DCL 033

Steel

10 mm

3/8 in

10 mm

3/8 in

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z8002

DCL 052

Steel

6 mm

1/4 in

6 mm

1/4 in

05 cu.in.

-

0,87 g

023Z8003

DCL 053

Steel

10 mm

3/8 in

10 mm

3/8 in

05 cu.in.

-

0,87 g

023Z8004

DCL 082

Steel

6 mm

1/4 in

6 mm

1/4 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z8005

DCL 083

Steel

10 mm

3/8 in

10 mm

3/8 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z8007

DCL 162

Steel

6 mm

1/4 in

6 mm

1/4 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z8008

DCL 163

Steel

10 mm

3/8 in

10 mm

3/8 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z8009

DCL 164

Steel

12 mm

1/2 in

12 mm

1/2 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z8010

DCL 165

Steel

16 mm

5/8 in

16 mm

5/8 in

16 cu.in.

-

3,12 g

فیلتر درایر DCL المنیتور با اتصال جوشی مس

فیلتر درایر هرمیتی DCL برای مبردهای  HCFC و  CFC و روغن های آلکیل بنزن و معدنی به کار می رود.
 80 درصد ملکولار سیو (Molecular Sieve ) 3A و 20 درصد آلومینای فعال
دمای کاری بین 40- تا 70+ درجه سانتیگراد

کد قطعه

مدل

متریال اتصال

سایز اتصال ورودی (میلیمتر)

سایز اتصال ورودی (اینچ)

سایز اتصال خروجی (میلیمتر)

سایز اتصال خروجی (اینچ)

سایز کر

مساحت کر [cm2]

ظرفیت اسید [g]

023Z0026

DCL 163S

Copper

-

3/8 in

-

3/8 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z0030

DCL 303S

Copper

-

3/8 in

-

3/8 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z0031

DCL 304S

Copper

-

1/2 in

-

1/2 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z0032

DCL 305S

Copper

-

5/8 in

-

5/8 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z0033

DCL 306S

Copper

-

3/4 in

-

3/4 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z0034

DCL 307S

Copper

-

7/8 in

-

7/8 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z0035

DCL 309S

Copper

-

1 1/8 in

-

1 1/8 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z0036

DCL 607S

Copper

-

7/8 in

-

7/8 in

60 cu.in.

-

12,80 g

023Z0037

DCL 609S

Copper

-

1 1/8 in

-

1 1/8 in

60 cu.in.

-

12,80 g

023Z0104

DCL 414S

Copper

-

1/2 in

-

1/2 in

41 cu.in.

-

8,90 g

023Z0105

DCL 415S

Copper

-

5/8 in

-

5/8 in

41 cu.in.

-

8,90 g

023Z0106

DCL 417S

Copper

-

7/8 in

-

7/8 in

41 cu.in.

-

8,90 g

023Z0107

DCL 419S

Copper

-

1 1/8 in

-

1 1/8 in

41 cu.in.

-

8,90 g

023Z0115

DCL 757S

Copper

-

7/8 in

-

7/8 in

75 cu.in.

-

17,80 g

023Z0116

DCL 759S

Copper

-

1 1/8 in

-

1 1/8 in

75 cu.in.

-

17,80 g

023Z0692

DCL 032S/3mm

Copper

-

1/4 in

3 mm

-

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z3032

DCL 305S

Copper

-

5/8 in

-

5/8 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z5013

DCL 032S

Copper

-

1/4 in

-

1/4 in

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z5014

DCL 032.5S

Copper

-

5/16 in

-

5/16 in

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z5015

DCL 033S

Copper

-

3/8 in

-

3/8 in

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z5016

DCL 033S

Copper

10 mm

-

10 mm

-

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z5018

DCL 052S

Copper

-

1/4 in

-

1/4 in

05 cu.in.

-

0,87 g

023Z5019

DCL 053S

Copper

-

3/8 in

-

3/8 in

05 cu.in.

-

0,87 g

023Z5020

DCL 053S

Copper

10 mm

-

10 mm

-

05 cu.in.

-

0,87 g

023Z5022

DCL 082S

Copper

-

1/4 in

-

1/4 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z5023

DCL 083S

Copper

-

3/8 in

-

3/8 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z5024

DCL 083S

Copper

10 mm

-

10 mm

-

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z5026

DCL 084S

Copper

-

1/2 in

-

1/2 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z5027

DCL 162S

Copper

6 mm

-

6 mm

-

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z5028

DCL 162S

Copper

-

1/4 in

-

1/4 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z5029

DCL 163S

Copper

-

3/8 in

-

3/8 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z5030

DCL 163S

Copper

10 mm

-

10 mm

-

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z5031

DCL 164S

Copper

12 mm

-

12 mm

-

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z5032

DCL 164S

Copper

-

1/2 in

-

1/2 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z5033

DCL 165S

Copper

-

5/8 in

-

5/8 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z5034

DCL 167S

Copper

-

7/8 in

-

7/8 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z5070

DCL 166S

Copper

-

3/4 in

-

3/4 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z5145

DCL 085S

Copper

-

5/8 in

-

5/8 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z8011

DCL 053/4S

Copper

-

3/8 in

-

1/2 in

05 cu.in.

-

0,87 g

023Z8013

DCL 032S

Copper

-

1/4 in

-

1/4 in

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z8023

DCL 083S

Copper

-

3/8 in

-

3/8 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z8026

DCL 084S

Copper

-

1/2 in

-

1/2 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z8028

DCL 032Sx2/3mm

Copper

-

1/4 in

3 mm

-

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z8032

DCL 164S

Copper

-

1/2 in

-

1/2 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z8056

DCL 032SXL/2.8mm

Copper

-

1/4 in

2,8 mm

-

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z8057

DCL 032SX2/2.8S mm

Copper

-

1/4 in

2,8 mm

-

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z8128

DCL 032Sx2/3mm

Copper

-

1/4 in

3 mm

-

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z8251

DCL 1.52SX2/2.8mm

Copper

-

1/4 in

2,8 mm

-

1.5 cu.in

-

0,33 g

023Z8252

DCL 1.52S/2.8mm

Copper

-

1/4 in

2,8 mm

-

1.5 cu.in

-

0,36 g

فیلتر درایر DCL المنیتور با اتصال جوشی صفحه مس

فیلتر درایر هرمیتی DCL برای مبردهای  HCFC و  CFC و روغن های آلکیل بنزن و معدنی به کار می رود.
 80 درصد ملکولار سیو (Molecular Sieve ) 3A و 20 درصد آلومینای فعال
دمای کاری بین 40- تا 70+ درجه سانتیگرادbar / 508 psig

کد قطعه

مدل

متریال اتصال

سایز اتصال ورودی (میلیمتر)

سایز اتصال ورودی (اینچ)

سایز اتصال خروجی (میلیمتر)

سایز اتصال خروجی (اینچ)

سایز کر

مساحت کر [cm2]

ظرفیت اسید [g]

023Z4500

DCL 032S

Steel Cu-plated

6 mm

-

6 mm

-

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z4501

DCL 032S

Steel Cu-plated

-

1/4 in

-

1/4 in

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z4502

DCL 032.5S

Steel Cu-plated

-

5/16 in

-

5/16 in

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z4503

DCL 033S

Steel Cu-plated

10 mm

-

10 mm

-

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z4504

DCL 033S

Steel Cu-plated

-

3/8 in

-

3/8 in

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z4505

DCL 052S

Steel Cu-plated

6 mm

-

6 mm

-

05 cu.in.

-

0,87 g

023Z4506

DCL 052S

Steel Cu-plated

-

1/4 in

-

1/4 in

05 cu.in.

-

0,87 g

023Z4507

DCL 052.5S

Steel Cu-plated

-

5/16 in

-

5/16 in

05 cu.in.

-

0,87 g

023Z4508

DCL 053S

Steel Cu-plated

10 mm

-

10 mm

-

05 cu.in.

-

0,87 g

023Z4509

DCL 053S

Steel Cu-plated

-

3/8 in

-

3/8 in

05 cu.in.

-

0,87 g

023Z4510

DCL 082S

Steel Cu-plated

6 mm

-

6 mm

-

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z4511

DCL 082S

Steel Cu-plated

-

1/4 in

-

1/4 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z4512

DCL 082.5S

Steel Cu-plated

-

5/16 in

-

5/16 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z4513

DCL 083S

Steel Cu-plated

10 mm

-

10 mm

-

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z4514

DCL 083S

Steel Cu-plated

-

3/8 in

-

3/8 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z4515

DCL 084S

Steel Cu-plated

12 mm

-

12 mm

-

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z4516

DCL 084S

Steel Cu-plated

-

1/2 in

-

1/2 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z4517

DCL 162S

Steel Cu-plated

6 mm

-

6 mm

-

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z4518

DCL 162S

Steel Cu-plated

-

1/4 in

-

1/4 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z4519

DCL 163S

Steel Cu-plated

10 mm

-

10 mm

-

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z4521

DCL 163S

Steel Cu-plated

-

3/8 in

-

3/8 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z4522

DCL 164S

Steel Cu-plated

12 mm

-

12 mm

-

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z4523

DCL 164S

Steel Cu-plated

-

1/2 in

-

1/2 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z4524

DCL 165S

Steel Cu-plated

-

5/8 in

-

5/8 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z4525

DCL 166S

Steel Cu-plated

-

3/4 in

-

3/4 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z4526

DCL 167S

Steel Cu-plated

-

7/8 in

-

7/8 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z4527

DCL 303S

Steel Cu-plated

10 mm

-

10 mm

-

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z4528

DCL 303S

Steel Cu-plated

-

3/8 in

-

3/8 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z4529

DCL 304S

Steel Cu-plated

12 mm

-

12 mm

-

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z4530

DCL 304S

Steel Cu-plated

-

1/2 in

-

1/2 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z4531

DCL 305S

Steel Cu-plated

-

5/8 in

-

5/8 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z4532

DCL 306S

Steel Cu-plated

18 mm

-

18 mm

-

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z4533

DCL 306S

Steel Cu-plated

-

3/4 in

-

3/4 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z4534

DCL 307S

Steel Cu-plated

-

7/8 in

-

7/8 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z4535

DCL 309S

Steel Cu-plated

28 mm

-

28 mm

-

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z4536

DCL 309S

Steel Cu-plated

-

1 1/8 in

-

1 1/8 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z4538

DCL 414S

Steel Cu-plated

-

1/2 in

-

1/2 in

41 cu.in.

-

8,90 g

023Z4539

DCL 415S

Steel Cu-plated

-

5/8 in

-

5/8 in

41 cu.in.

-

8,90 g

023Z4540

DCL 417S

Steel Cu-plated

-

7/8 in

-

7/8 in

41 cu.in.

-

8,90 g

023Z4541

DCL 419S

Steel Cu-plated

28 mm

-

28 mm

-

41 cu.in.

-

8,90 g

023Z4542

DCL 419S

Steel Cu-plated

-

1 1/8 in

-

1 1/8 in

41 cu.in.

-

8,90 g

023Z4544

DCL 604S

Steel Cu-plated

-

1/2 in

-

1/2 in

60 cu.in.

-

12,80 g

023Z4545

DCL 607S

Steel Cu-plated

-

7/8 in

-

7/8 in

60 cu.in.

-

12,80 g

023Z4546

DCL 609S

Steel Cu-plated

28 mm

-

28 mm

-

60 cu.in.

-

12,80 g

023Z4548

DCL 757S

Steel Cu-plated

-

7/8 in

-

7/8 in

75 cu.in.

-

17,80 g

023Z4550

DCL 759S

Steel Cu-plated

-

1 1/8 in

-

1 1/8 in

75 cu.in.

-

17,80 g

023Z4800

DCL 032S

Steel Cu-plated

6 mm

-

6 mm

-

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z4801

DCL 032S

Steel Cu-plated

-

1/4 in

-

1/4 in

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z4803

DCL 032.5S

Steel Cu-plated

-

5/16 in

-

5/16 in

03 cu.in.

-

0,58 g

023Z4804

DCL 052S

Steel Cu-plated

6 mm

-

6 mm

-

05 cu.in.

-

0,87 g

023Z4805

DCL 052S

Steel Cu-plated

-

1/4 in

-

1/4 in

05 cu.in.

-

0,87 g

023Z4807

DCL 053S

Steel Cu-plated

-

3/8 in

-

3/8 in

05 cu.in.

-

0,87 g

023Z4809

DCL 083S

Steel Cu-plated

10 mm

-

10 mm

-

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z4811

DCL 083S

Steel Cu-plated

-

3/8 in

-

3/8 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z4813

DCL 084S

Steel Cu-plated

-

1/2 in

-

1/2 in

08 cu.in.

-

1,36 g

023Z4815

DCL 164S

Steel Cu-plated

-

1/2 in

-

1/2 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z4816

DCL 165S

Steel Cu-plated

-

5/8 in

-

5/8 in

16 cu.in.

-

3,12 g

023Z4817

DCL 303S

Steel Cu-plated

-

3/8 in

-

3/8 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z4819

DCL 305S

Steel Cu-plated

-

5/8 in

-

5/8 in

30 cu.in.

-

6,40 g

023Z4820

DCL 307S

Steel Cu-plated

-

7/8 in

-

7/8 in

30 cu.in.

-

6,40 g

فیلتر درایر DCL المنیتور با اتصال جوشی صفحه مس

فیلتر درایر هرمیتی DCL برای مبردهای  HCFC و  CFC و روغن های آلکیل بنزن و معدنی به کار می رود.
 80 درصد ملکولار سیو (Molecular Sieve ) 3A و 20 درصد آلومینای فعال
دمای کاری بین 40- تا 70+ درجه سانتیگراد

کد قطعه

مدل

متریال اتصال

سایز اتصال ورودی (اینچ)

سایز اتصال خروجی (اینچ)

سایز کر

ظرفیت اسید [g]

ظرفیت اسید [oz]

023Z0185

DCL 415FS/4FS

Steel

5/8 in

1/2 in

41 cu.in.

8,90 g

0,314 oz

023Z0217

DCL 303FS

Steel

3/8 in

3/8 in

30 cu.in.

6,40 g

0,226 oz

023Z0218

DCL 305FS

Steel

5/8 in

5/8 in

30 cu.in.

6,40 g

0,226 oz

023Z0219

DCL 163FS

Steel

3/8 in

3/8 in

16 cu.in.

3,12 g

0,110 oz

023Z1322

DCL 084FS

Steel

1/2 in

1/2 in

08 cu.in.

1,36 g

0,048 oz

023Z1323

DCL 083FS

Steel

3/8 in

3/8 in

08 cu.in.

1,36 g

0,048 oz

023Z1330

DCL 165FS

Steel

5/8 in

5/8 in

16 cu.in.

3,12 g

0,110 oz

023Z1501

DCL 053FS

Steel

3/8 in

3/8 in

05 cu.in.

0,87 g

0,031 oz

023Z8094

DCL 164FS

Steel

1/2 in

1/2 in

16 cu.in.

3,12 g

0,110 oz

 

 

مطالب مرتبط