اواپراتور آرشه

مجموعه اواپراتور شرکت آرشه کار، دارای مدل‌های مختلفی است که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و مواد غذایی(دمای اواپراتور) که در سردخانه نگهداری یا محیطی که توسط چیلر خنک می‌شود یک از مدل ها باید انتخاب شود.

اواپراتور آرشه

در اینجا، ابتدا مدل‌های اواپراتور آرشه آورده شده، و در ادامه طریقه انتخاب و محاسبات مربوط به انتخاب اواپراتور و روشهای مختلف انتخاب آنها ارائه شده است.

اواپراتورهای سری HC با مشخصات زیر ارائه می‌شوند:

- سری A با فاصله فین 4.5mm

- سری E با فاصله فین 6.5mm

- سری F با فاصله فین 9mm

- سری T با فاصله فین 12mm

اواپراتور آرشه با فن 35 سانتیمتری سری HCA و HCE

آواپراتور آرشه با فن 35 ساتتیمتری در دو گروه HCA (با فاصله فین 4.5 میلیمتر) و HCE (با فاصله فین 6.5 میلیمتر) تولید می‌شود.

اواپراتور آرشه سری HCA با فن 35 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCE با فن 35 سانتیمتری

سایر اطلاعات اواپراتور آرشه با فن 35 سانتیمتری سری HCA و HCE به شرح زیر است.

سایر اطلاعات اواپراتور آرشه با فن 35 سانتیمتری

اواپراتور آرشه با فن 42 سانتیمتری سری HCA و HCE و HCF

آواپراتور آرشه با فن 42 ساتتیمتری در سه گروه HCA (با فاصله فین 4.5 میلیمتر) و HCE (با فاصله فین 6.5 میلیمتر) و HCF (با فاصله فین 9 میلیمتر) تولید می‌شود.

اواپراتور آرشه سری HCA با فن 42 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCE با فن 42 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCF با فن 42 سانتیمتری

سایر اطلاعات اواپراتور آرشه با فن 42 سانتیمتری سری HCA و HCE و HCF به شرح زیر است.

سایر اطلاعات اواپراتور آرشه با فن 42 سانتیمتری


اواپراتور آرشه با فن 50 سانتیمتری سری HCA و HCE، HCF و HCT

آواپراتور آرشه با فن 50 ساتتیمتری در چهار گروه HCA (با فاصله فین 4.5 میلیمتر) و HCE (با فاصله فین 6.5 میلیمتر) و HCF (با فاصله فین 9 میلیمتر) و HCT (با فاصله فین 12 میلیمتر) تولید می‌شود.

اواپراتور آرشه سری HCA با فن 50 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCE با فن 50 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCF با فن 50 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCT با فن 50 سانتیمتری

سایر اطلاعات اواپراتور آرشه با فن 50 سانتیمتری سری HCA و HCE، HCF و HCT مطابق جدول زیر است.

سایر اطلاعات اواپراتور آرشه با فن 50 سانتیمتری

اواپراتور آرشه با فن 63 سانتیمتری سری HCA و HCE، HCF و HCT

آواپراتور آرشه با فن 63 ساتتیمتری در چهار گروه HCA (با فاصله فین 4.5 میلیمتر) و HCE (با فاصله فین 6.5 میلیمتر) و HCF (با فاصله فین 9 میلیمتر) و HCT (با فاصله فین 12 میلیمتر) تولید می‌شود.

اواپراتور آرشه سری HCA با فن 63 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCE با فن 63 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCF با فن 63 سانتیمتری

اواپراتور آرشه سری HCT با فن 63 سانتیمتری

سایر اطلاعات اواپراتور آرشه با فن 63 سانتیمتری سری HCA و HCE، HCF و HCT مطابق جدول زیر است.

سایر اطلاعات اواپراتور آرشه با فن 63 سانتیمتری

ابعاد اواپراتور آرشه

به کمک جدول و شکل‌های زیر می‌توان ابعاد انواع اواپراتور آرشه را به دست آورد

ابعاد اواپراتور آرشه تک فن

ابعاد اواپراتور آرشه دو فن

ابعاد اواپراتور آرشه سه فن

ابعاد اواپراتور آرشه چهار فن

ابعاد اواپراتور آرشه

جزئیات نصب قطعات روی اواپراتور آرشه

A: لوله ورودی گاز

B: شیر انبساط

C: حباب شیر انبساط

D: لوله تنظیم فشار شیر انبساط

E: لوله خروجی گاز

F: گازپخش کن

جانمایی اواپرتور آرشه

انتخاب اواپراتور آرشه

برای انتخاب اواپراتور آرشه دو روش وجود دارد:

1- استفاده از جدول کمپرسور - اواپراتور

2- روش محاسباتی

استفاده از جدول کمپرسور – اواپراتور جهت انتخاب اواپراتور آرشه

جدول زیر برای هر مدل اواپراتور آرشه یک کمپرسور بیتزر را پیشنهاد می دهد.

کمپرسور پیشنهادی بیتزر

فن

مدل اواپراتور آرشه

کمپرسورهای مناسب برای سردخانه با دمای 0 و دمای اواپراتور -8 درجه سانتیگراد

2GES-2

2*35cm

HCA-320

2FES-3

2*35cm

HCA-321

2DES-3

3*35cm

HCA-330

2CES-4

3*35cm

HCA-331

 

2GES-2

1*42cm

HCA-413

2FES-3

1*42cm

HCA-414

2FES-3

1*42cm

HCA-415

2DES-3

2*42cm

HCA-423

2CES-4

2*42cm

HCA-424

4FES-5

2*42cm

HCA-425

4DES-7

3*42cm

HCA-434

4VE-10

3*42cm

HCA-435

 

4FES-5

1*50cm

HCA-518

4DES-7

1*50cm

HCA-519

4DES-7

2*50cm

HCA-527

4VE-10

2*50cm

HCA-528

4PE-15

2*50cm

HCA-529

4NE-20

3*50cm

HCA-535

4NE-20

3*50cm

HCA-538

4HE-25

3*50cm

HCA-539

4GE-30

4*50cm

HCA-548

6HE-35

4*50cm

HCA-549

6HE-35

5*50cm

HCA-558

6GE-40

5*50cm

HCA-559

 

4VE-10

1*63cm

HCA-6110

4PE-15

1*63cm

HCA-6111

4HE-25

2*63cm

HCA-6210

4GE-30

2*63cm

HCA-6211

6HE-35

3*63cm

HCA-6310

6FE-50

3*63cm

HCA-6311

کمپرسورهای مناسب برای سردخانه با دمای -18 و دمای اواپراتور -25 درجه سانتیگراد

2GES-2

1*35cm

HCE-311

2FES-3

2*35cm

HCE-320

2DES-3

2*35cm

HCE-321

2CES-4

3*35cm

HCE-330

4EES-4

3*35cm

HCE-331

 

2GES-2

1*42cm

HCE-413

2FES-3

1*42cm

HCE-414

2DES-3

1*42cm

HCE-415

2CES-4

2*42cm

HCE-423

4FES-5

2*42cm

HCE-424

4DES-7

2*42cm

HCE-425

4VE-10

3*42cm

HCE-434

4PE-15

3*42cm

HCE-435

کمپرسورهای مناسب برای سردخانه با دمای -25 و دمای اواپراتور -31 درجه سانتیگراد

4DES-7

1*50cm

HCE-518

4VE-10

1*50cm

HCE-519

4VE-10

2*50cm

HCE-527

4PE-15

2*50cm

HCE-528

4NE-20

2*50cm

HCE-529

4HE-25

3*50cm

HCE-535

4HE-25

3*50cm

HCE-538

4GE-30

3*50cm

HCE-539

6HE-35

4*50cm

HCE-548

6GE-40

4*50cm

HCE-549

6FE-50

5*50cm

HCE-558

     

4NE-20

1*63cm

HCE-6110

4HE-25

1*63cm

HCE-6111

6HE-35

2*63cm

HCE-6210

6GE-40

2*63cm

HCE-6211

6FE-50

3*63cm

HCE-6310

     

2GES-2

1*42cm

HCF-413

2DES-2

1*42cm

HCF-414

2CES-3

1*42cm

HCF-415

2FES-3

2*42cm

HCF-423

4EES-4

2*42cm

HCF-424

4DES-5

2*42cm

HCF-425

4VE-7

3*42cm

HCF-435

     

4DES-5

1*50cm

HCF-518

4CES-6

1*50cm

HCF-519

4VE-7

2*50cm

HCF-527

4PE-12

2*50cm

HCF-528

4HE-18

2*50cm

HCF-529

4HE-18

3*50cm

HCF-535

4GE-23

3*50cm

HCF-538

6HE-28

3*50cm

HCF-539

6HE-28

4*50cm

HCF-548

6GE-34

4*50cm

HCF-549

6FE-44

5*50cm

HCF-558

     

4PE-12

1*63cm

HCF-6110

4HE-18

1*63cm

HCF-6111

6HE-28

2*63cm

HCF-6210

6GE-34

2*63cm

HCF-6211

6FE-44

3*63cm

HCF-6310

روش محاسباتی انتخاب اواپراتور آرشه

برای انتخاب اواپراتور آرشه نیاز به دانستن ظرفیت واقعی مورد نیاز اواپراتور ( Qrبرحسب کیلووات) یا بار برودتی مورد تقاضا، داریم. سپس بایستی با توجه به نمودارها و جدول زیر، دو ضریب Fr و Fc را به‌دست آورده و در رابطه نشان داده شده قرار دهیم تا ظرفیت نامی (Qn برحسب کیلووات) مطلوب اواپراتور آرشه به‌دست آید. با دانستن ظرفیت نامی انتخاب اواپراتور آرشه با توجه به مشخصات مدل‌‌ها به راحتی امکان‌پذیر است.

در ابتدا روی نمودار زیر با در نظر گرفتن اختلاف دمای اواپراتور و اتاق مطلوب(Δt) و دمای اواپراتور (Te برحسب سانتیگراد)، ضریب Fc به‌دست می‌آید.

تعیین فاکتور Fc در اواپراتور آرشه

در صورتی که مبرد سیستم شما R22 است نیازی به اعمال ضریب Fr ندارید. در غیر اینصورت از جدول زیر ضریب مورد نیاز را استخراج نمایید.

R404A

R134a

R22

Refrigerant

0.97

1.05

1

Fr

در نهایت با قرار دادن ضرب ظرفیت واقعی در Fr و تقسیم آن بر Fc، ظرفیت نامی به دست می‌آید.

محاسبات اواپراتور آرشه

به مثال زیر توجه کنید:

مثال محاسبه ظرفیت اواپراتور آرشه

خصوصیات کلی اواپراتور آرشه

کویل های اواپراتور آرشه دارای حجم کم و بازدهی بالا هستند. علت این امر استفاده از کویل INNER-GROOVE بوده که تبادل حرارت را افزایش می‌دهد. همچنین استفاده از فین های موجدار باعث افزایش انتقال حرارت هوا با اواپراتور می شود.

اواپراتورهای مخصوص تونل انجماد آرشه دارای طراحی خاص با فصله فین 12 میلیمتر هستند که منجر به بازدهی بالا و انجماد سریع می‌شوند.

چهار مدل دیفراست بر روی اواپراتور آرشه قابل نصب است.
1- دیفراست آبی: برفک زدایی در این مدل با آب داغ انجام میگیرد.

2- دیفراست هوایی: مناسب برای سردخانه های بالای صفری

3- دیفراست گاز داغ: در این روش از حرارت خارج شده از کمپرسور برفک زدایی سریع انجام میگیرد.

4- دیفراست الکتریکی: با کمک المنت استنلس استیلبرفکزدایی صورت می گیرد

بدنه اواپراتور از ورق آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک با ضخامت های متفاوت( بسته به ابعاد اواپراتور ) ساخته می‌شود.

نامگذاری اواپراتورهای فریونی آرشه

نامگذاری اواپراتور آرشه

 

توصیه می‌کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه کنید:

کندانسور نیک

اواپراتور نیک

اواپراتور نوین

اواپراتور سابکول